11. Utrata wartości aktywów niefinansowych

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wartość firmy podlega corocznemu testowi sprawdzającemu, czy nastąpiła utrata wartości oraz każdorazowo, gdy występują przesłanki. Pozostałe niefinansowe aktywa trwałe podlegają testowi na utratę wartości, gdy istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości. W ramach testu na utratę wartości Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne („CGU”), do którego dany składnik aktywów należy. W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości, wartość firmy przejęta w wyniku połączenia lub nabycia jednostek zostaje w chwili przejęcia przypisana do poszczególnych ośrodków lub zespołów ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Informacje dotyczące określenia CGU, do którego alokowana zostaje wartość firmy zawiera nota 23.

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub CGU odpowiada wyższej z dwóch: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów/CGU jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności przypisuje się do wartości firmy, pozostałą kwotę odpisu alokuje się do poszczególnych aktywów wchodzących w skład CGU do udziału wartości bilansowej poszczególnych aktywów w wartości bilansowej CGU, przy czym w wyniku alokacji odpisu wartość bilansowa składnika aktywów nie może być niższa od najwyższej z trzech kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, wartości użytkowej i zera. W przypadku kiedy przesłanki, z uwagi na które w okresach poprzednich został ujęty odpis z tytułu utraty wartości, już nie występują, odpis ten zostaje odwrócony bądź zmniejszony. Odpis z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy nie podlega odwróceniu.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy, czy nastąpiły obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika niefinansowych aktywów trwałych. W ramach analizy wystąpienia przesłanek analizowane są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W trakcie przeprowadzania testu na utratę wartości Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej. Oszacowanie wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne odbywa się w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej koryguje się do wartości bieżącej. W ramach kalkulacji wartości użytkowej przyjmuje się szereg założeń, o czym szerzej poniżej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa ujęła odpisy aktualizujące dotyczące niefinansowych aktywów trwałych będące wynikiem testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wartość odzyskiwalna tej grupy aktywów odpowiada ich wartości użytkowej. Odpisy aktualizujące obciążyły koszt własny sprzedaży.

Odpis aktualizujący ujęty w wyniku testów przeprowadzonych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku dotyczy następujących jednostek generujących przepływy pieniężne:

Eksportuj do Excela

 

CGU Spółka Poziom stopy dyskontowej (przed opodatkowaniem)
przyjęty w testach na dzień:
Wartość
odzyskiwalna
Kwota ujętego odpisu
31 grudnia 2020 30 czerwca 2020
(niebadane)
31 grudnia 2019 Stan na
31 grudnia 2020
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Wydobycie TAURON Wydobycie S.A. 14,85% 14,99% 14,01% (559 638)
Wytwarzanie – Węgiel TAURON Wytwarzanie S.A. /
Nowe Jaworzno Grupa TAURON
Sp. z o.o.
9,75% 9,34% 8,60% 5 581 640 (2 604 430)
Wytwarzanie – Biomasa 8,55% 8,04% 8,60% 28 127 (6 248)
Wytwarzanie – Fotowoltaika 6,98% 18 419
Elekrownie wodne TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. /spółki
komandytowe TEC 1
8,03% 8,27% 8,90% 577 185
Farmy wiatrowe 8,40% 8,65% 8,65% 1 882 005
Dystrybucja TAURON Dystrybucja S.A. 6,10% 6,44% 7,02% 22 250 205
Razem (3 170 316)

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, uwzględniając następujące przesłanki:

 • długotrwałe utrzymywanie się wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej aktywów netto;
 • zmiany w zakresie światowych cen surowców energetycznych, energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji CO2;
 • duża zmienność cen energii na rynku terminowym;
 • spadek krajowego zużycia energii elektrycznej z uwagi na wzrost temperatur w okresie zimowym i wpływ pandemii COVID-19;
 • działania regulacyjne mające na celu ograniczenie wzrostu cen energii dla klientów końcowych;
 • zwiększone ryzyka w zakresie produkcji węgla handlowego;
 • skutki wyników dotychczasowych aukcji OZE oraz bardzo dynamicznego rozwoju podsektora prosumentów i mikroinstalacji w związku z uruchomionymi programami wsparcia;
 • skutki wprowadzenia zapisów pakietu zimowego, w tym standardu emisyjnego, niekorzystnie wpływającego na możliwość uczestnictwa w rynku mocy jednostek węglowych po 1 lipca 2025 roku;
 • zaostrzanie norm emisyjności i utrzymujące się niekorzystne warunki rynkowe z punktu widzenia rentowności energetyki konwencjonalnej;
 • spadek stopy wolnej od ryzyka.

Przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2020 roku testy wymagały oszacowania wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne, w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej zostały skorygowane do wartości bieżącej.

Testy na utratę wartości niefinansowych aktywów trwałych zostały przeprowadzone na poziomie poszczególnych spółek, z wyjątkiem:

 • TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. gdzie identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) została rozpoznana na innym poziomie identyfikując w obszarze działalności wytwórczej energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych (węgla kamiennego) spółek Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz częściowo w obszarze działalności TAURON Wytwarzanie S.A. ośrodek generujący środki pieniężne: CGU Wytwarzanie Węgiel. W ramach pozostałych obszarów działalności spółki TAURON Wytwarzanie S.A. zidentyfikowane zostały ośrodki generujące środki pieniężne: CGU Wytwarzanie Biomasa oraz CGU Wytwarzanie Fotowoltaika. Głównymi przesłankami za ujęciem w ramach CGU Wytwarzanie Węgiel jednostek wytwórczych opalanych węglem było: opublikowanie w roku 2018 przepisów dotyczących nowego mechanizmuRynku Mocy wprowadzającego nowy produkt – obowiązek mocowy; strategia przystąpienia do Rynku Mocy polegająca na podejściu portfelowym, w którym istotna jest maksymalizacja łącznych przychodów z Rynku Mocy, podział mocy na dostawców, określenie poziomu mocy stanowiącej źródła rezerwowe dla pozostałej mocy zakontraktowanej na rynku mocy oraz wysoka zależność wpływów pieniężnych pomiędzy jednostkami wytwórczymi.
 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno I Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno II Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno III Sp. Komandytowa, TEC1 Sp. z o.o. Mogilno IV Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno V Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Mogilno VI Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Śniatowo Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Dobrzyń Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. EW Gołdap Sp. Komandytowa, TEC 1 Sp. z o.o. Ino 1 Sp. Komandytowa, gdzie test został przeprowadzony osobno dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w ramach TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. – CGU Elektrownie wodne, oraz dla łącznej działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych w ramach TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz pozostałych spółek – CGU Farmy wiatrowe. Konsolidacja farm wiatrowych w jedno CGU wynikała w głównej mierze ze specyfiki i charakteru podstawowych umów na serwis oraz zarządzania technicznego poszczególnych parków wiatrowych pozwalającego na optymalizację procesu wytwarzania dążącego do poprawy wskaźników ekonomicznych eksploatowanych farm wiatrowych. Ponadto, z punktu widzenia zarządczej analizy istotne jest pojęcie grupy aktywów produkujących energię w technologii wiatrowej, a nie pojedyncze funkcjonowanie farm wiatrowych. Ma to również znaczenie w celu zintegrowanego zarządzania portfelem wyprodukowanego wolumenu pochodzącego z farm wiatrowych orazsprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych w ramach Grupy TAURON;
 • TAURON Nowe Technologie S.A. gdzie wyodrębniono działalność związaną z oświetleniem oraz dostarczaniem rozwiązań związanych z nowoczesnymi technologiami.

Testy zostały przeprowadzone w oparciu o bieżącą wartość szacowanych przepływów pieniężnych z działalności CGU na podstawie szczegółowych prognoz do roku 2030, a także oszacowanej wartości rezydualnej, z wyjątkiem jednostek wytwórczych i wydobywczych, dla których szczegółowe prognozy obejmują cały okres ich funkcjonowania. Założono funkcjonowanie jednostek wydobywczych do 2049 roku. Względem testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku, obecne projekcje zakładają: skrócenie okresu funkcjonowania ZG Sobieski oraz ZG Janina (pierwotnie 2060 rok, obecnie rok 2049); skrócenie okresu funkcjonowania ZG Brzeszcze (pierwotnie 2059 rok, obecnie 2040 rok).

Założono funkcjonowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A. do 2035 roku. Względem testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku, obecne projekcje zakładają: wcześniejsze wycofanie jednego z bloków w Oddziale Jaworzno III o mocy 225 MWe (pierwotnie rok 2029, obecnie rok 2025) i przejęcie produkcji przez dwa bloki w Oddziale Jaworzno III o łącznej mocy 445 MWe; wcześniejsze wycofanie dwóch bloków w Oddziale Jaworzno III o łącznej mocy 445 MWe (pierwotnie rok 2029, obecnie rok 2028); wcześniejsze wycofanie dwóch bloków w Oddziale Jaworzno II o łącznej mocy 140 MWe (pierwotnie rok 2038, obecnie rok 2030); wcześniejsze wycofanie z eksploatacji bloku w Oddziale Łagisza o mocy 460 MWe (pierwotnie rok 2042, obecnie rok 2035). Przyjęto funkcjonowanie jednostki wytwórczej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. do 2060 roku. Prognoza elektrowni wodnych obejmuje okres do 2066 roku, a farm wiatrowych do 2040 roku.

Wykorzystanie prognoz dłuższych niż 5 – letnie wynika w szczególności z długotrwałych procesów inwestycyjnych w branży energetycznej. Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często, jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany. Prognozy uwzględniają także znane na dzień przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym.

Kluczowe założenia przyjęte w testach na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Eksportuj do Excela

 

Kategoria Opis
Węgiel Ceny węgla kamiennego w najbliższych trzech latach wykazują nominalnie tendencję wzrostową. Cena będzie się znajdować pod lekką presją wzrostową wynikającą z obserwowanych trwałych tendencji wzrostowych w zakresie
krajowego kosztu wydobycia. W ujęciu długoterminowym (lata 2025-2040) ceny węgla będą natomiast spadać na skutek przyspieszania realizacji polityki dekarbonizacyjnej forsowanej przez Unię Europejską, a mającej na celu
doprowadzenie do neutralności klimatycznej Europy w perspektywie roku 2050. Jej przejawem jest definitywne odchodzenie poszczególnych krajów od węgla (m.in. Niemiec, Czech oraz Polski). Kolejnym jej aspektem jest wzrost
udziału energii ze źródeł OZE w bilansie energetycznym krajów członkowskich Unii Europejskiej. Po roku 2025 cena węgla w Polsce zacznie spadać, co wynikać będzie ze spadku wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem
tego surowca, a także spodziewanego wzrostu wolumenów importu w obliczu wysokich poziomów kosztu wydobycia w kraju. W latach 2021-2040 przyjęto realny spadek cen węgla energetycznego o 0,6%.
Energia elektryczna

Przyjęta prognoza hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2021-2040, w związku z niepewnością co do ostatecznego kształtu architektury rynku i wprowadzenia mechanizmu scarcity pricing została zaktualizowana i dostosowana w pierwszym okresie do bieżących poziomów cen rynkowych na lata 2021-2023. W okresie od 2024 do 2040 roku hurtowa cena energii elektrycznej (w cenach stałych) rośnie o 16,8%. Na kształt prognozy hurtowych cen energii elektrycznej wpływa obecna oraz przewidywana sytuacja w krajowym systemie elektroenergetycznym, prognozy cen paliw oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. W 2021 roku założono nieznaczny wzrost cen
energii o 1,5% w stosunku do roku 2020, co wynikało m.in. z przewidywań dalszego wpływu pandemii COVID-19 na ceny paliw oraz malejących poziomów marż uzyskiwanych przy sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł opalanych
węglem kamiennym. Wzrost cen do 2029 roku wynika ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz planowanych wyłączeń bloków węglowych i atomowych w Niemczech mających bezpośredni wpływ na poziom salda wymiany
międzysystemowej. W relacji do roku 2021, prognozowany wzrost cen do 2029 roku wynosi 12,9%, natomiast w latach 2030-2040 przyjęto wzrost cen o 4,4% w stosunku do roku 2029.
Przyjęto ścieżkę cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz spodziewanego poziomu marży.

CO2 Przyjęto limity emisji CO2 dla produkcji ciepła zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów, które skorygowano o poziom działalności, tj. produkcji ciepła.
Przyjęto wzrostową ścieżkę ceny uprawnień do emisji CO2 w całym horyzoncie prognostycznym. W 2021 roku założono cenę uprawnień do emisji CO2 wyższą o 2% w stosunku do średniej ceny w 2020 roku. W latach 2022-2026
założono stabilizację cen CO2 na poziomie 30 EUR/Mg (28 EUR/Mg w cenach stałych) z uwagi na zapowiadany brak interwencji Komisji Europejskiej w system EU ETS co najmniej do 2026 roku. W latach 2026-2028 cena CO2 rośnie o
około 16,6% z uwagi na założenie wzrostu współczynnika redukcji liniowej (LRF) do minimum 3,5% z obecnych 2,2% oraz wyższe cele redukcji emisji do 2030 roku. Prognozowana w 2029 roku cena CO2 w stosunku do średniej ceny w
2020 roku jest wyższa o 42,6%. W latach 2029-2040 założono dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w stosunku do 2028 roku (w cenach stałych), łącznie o 31,9%. Wynika to z założenia wzrostu tempa dekarbonizacji
gospodarki i dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku.
Świadectwa
pochodzenia energii
Przyjęto ścieżkę cenową dla świadectw pochodzenia oraz obowiązki umorzenia w kolejnych latach na bazie aktualnej ustawy OZE.
Rynek Mocy Dla energii zielonej uwzględniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z założeniami zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii określającej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych źródłach. Okres wsparcia został ograniczony do 15 lat liczonych od momentu wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia
OZE Dla energii zielonej uwzględniono ograniczone okresy wsparcia, zgodnie z założeniami zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii określającej nowe mechanizmy przyznawania wsparcia dla energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnych źródłach. Okres wsparcia został ograniczony do 15 lat liczonych od momentu wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia.
WACC Przyjęto poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) kształtujący się w okresie projekcji dla poszczególnych CGU między 5,73% – 14,85% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem przy uwzględnieniu stopy wolnej od
ryzyka odpowiadającej rentowności 10 – letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 1,60%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (6,75%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz
przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji. Poziom WACC na dzień 31 grudnia 2020 roku w
porównaniu do poziomu na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrósł w segmencie Wytwarzanie i Wydobycie głównie z powodu uwzględnienia dodatkowego ryzyka specyficznego dla aktywów węglowych, natomiast spadł w segmencie
OZE oraz Dystrybucja przede wszystkich z powodu spadku stopy wolnej od ryzyka.
Przychód
regulowany
Założono przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od
Wartości Regulacyjnej Aktywów. W latach 2021-2030 założono wzrost dostaw energii elektrycznej o 1,15% r/r.
Wolumen sprzedaży
i zdolności
produkcyjne
Przyjęto wolumen sprzedaży do klientów końcowych uwzględniający wzrost PKB, sytuację konkurencyjną na rynku, istotny wzrost kosztów finansowych (koszty kredytu kupieckiego), którym są obciążone spółki sprzedażowe.
Spowodowało to spadek wolumenu w latach 2021-2023. Od roku 2024 planuje się stopniowe odzyskiwanie utraconego wolumenu.
Uwzględniono okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych oraz utrzymanie zdolności produkcyjnej w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej procedowane jest zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej w zakresie zgodności ustawy o Rynku Mocy z prawem europejskim. W ocenie Zarządu ryzyko rozstrzygnięcia powodującego brak możliwości funkcjonowania Rynku Mocy w Polsce jest niskie, nawet w przypadku przejściowego zawieszenia Rynku Mocy, w związku z czym uwzględniono wdrożenie mechanizmu Rynku Mocy, zgodnie z przyjętą i notyfikowaną Ustawą o rynku mocy i Regulaminem Rynku Mocy.

Konieczność dokonania odpisu aktywów CGU Wydobycie oraz CGU Wytwarzanie-Węgiel wynikała w szczególności z:

 • wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 wynikającego ze zmiany charakteru rynku, reformy systemu EU ETS, jak również polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy będącej realizacją Europejskiego Zielonego Ładu,
 • prognozowanego spadku marż rynkowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Spadek jest skutkiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych, bardziej efektywnych źródeł konwencjonalnych w krajowym miksie energetycznym, co negatywnie wpływa na prognozowane ceny energii
  elektrycznej,
 • zmniejszonego prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny będącego skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie i ograniczenia okresu funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w związku z dostosowaniem do polityki energetycznej Polski,
 • zmian w zakładanych okresach generowania przez te CGU przepływów pieniężnych, co zostało szczegółowo opisane powyżej.

Analiza wrażliwości dla aktywów wydobywczych oraz wytwórczych

Wyniki analizy wrażliwości dla poszczególnych jednostek generujących środki pieniężne wykazały, że najistotniejszy wpływ na wartość użytkową testowanych aktywów mają przede wszystkim: prognozowane ceny energii elektrycznej, ceny uprawnień do emisji CO2, przyjęte stopy dyskontowe oraz ceny węgla kamiennego.

Poniżej zaprezentowano szacowane zmiany odpisu aktualizującego wartość aktywów wydobywczych oraz wytwórczych na dzień 31 grudnia 2020 roku w efekcie zmian najistotniejszych założeń.

Eksportuj do Excela

 

Parametr Zmiana Wpływ na odpis aktualizujący (w mln zł) Aktywa Grupy
Wpływ na odpis aktualizujący
(w mln zł)
Aktywa Wydobywcze Aktywa Wytwórcze
Zmniejszenie
odpisu netto
Zwiększenie
odpisu netto
Zmniejszenie
odpisu netto
Zwiększenie
odpisu netto
Zmniejszenie
odpisu netto
Zmiana cen energii elektrycznej w
okresie prognozy
+1%

-1%

7

270

270

263

270

Zmiana cen uprawnień do emisji CO2
w okresie prognozy
+1%

-1%

113

113

113

113

Zmiana WACC (netto) +0,1 p.p.

-0,1 p.p.

15

50

51

50

66

Zmiana cen węgla kamiennego w
okresie prognozy
+1%

-1%

69

94

94

25

94

Brak przychodów z Rynku Mocy -100% 2 655 2 655

Analiza wrażliwości dla segmentu Dystrybucja

Wartość bilansowa CGU Dystrybucja podlegająca testom wynosiła 19 032 mln złotych. Analizę wrażliwości przeprowadzono dla zmiany stopy dyskonta i zmiany poziomu WACC przyjętego do kalkulacji przychodu regulowanego w latach 2022-2025 oraz w okresie rezydualnym.

Poniżej zaprezentowano szacowany wpływ na wartość odzyskiwalną CGU Dystrybucja na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Eksportuj do Excela
Parametr Zmiana Wartość
odzyskiwalna
(w mln zł)
Wpływ na wartość odzyskiwalną
(w mln zł)
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC (netto) +0,1 p.p.

-0,1 p.p.

22 250

1 037

959

Zmiana WACC przyjętego do kalkulacji przychodu regulowanego
w latach 2022-2030 oraz w okresie rezydualnym
+0,1 p.p.

-0,1 p.p.

663

663

Utrata wartości bilansowej wartości firmy

Test przeprowadzono w odniesieniu do aktywów netto powiększonych o wartość firmy w segmencie Dystrybucja oraz w zakresie pozostałej działalności. Podstawę wyceny wartości odzyskiwalnej poszczególnych spółek stanowiła ich wartość użytkowa.

Test został przeprowadzony w oparciu o bieżącą wartość szacowanych przepływów pieniężnych z działalności. Wyliczeń dokonano na podstawie szczegółowych prognoz do roku 2030 oraz oszacowanej wartości rezydualnej, przy czym dla jednostek wydobywczych prognozy obejmują cały okres ich funkcjonowania. Wykorzystanie prognoz dłuższych niż 5 letnie wynika w szczególności z długotrwałych procesów inwestycyjnych w branży energetycznej. Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często, jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany. Prognozy uwzględniają także znane na dzień przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym. Poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) przyjętego dla wyliczeń kształtującego się w okresie projekcji dla poszczególnych CGU między 6,1% – 7,38% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej rentowności 10–letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 1,6%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (6,75%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji. Poziom WACC na dzień 31 grudnia 2020 roku spadł w porównaniu do poziomu na dzień 30 czerwca 2020 roku głównie z powodu spadku stopy wolnej od ryzyka.

Kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej oraz stopy dyskontowe przyjęte w testach:

Eksportuj do Excela
Segment
operacyjny
Kluczowe założenia Poziom stopy dyskontowej (przed opodatkowaniem)
przyjęty w testach na dzień:
31 grudnia 2020 30 czerwca 2020
(niebadane)
31 grudnia 2019
Dystrybucja

Założono przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie
uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na
uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej
Aktywów.

Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia
inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

6,10% 6,44% 7,02%

Przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2020 roku test na utratę wartości nie wskazał na utratę bilansowej wartości firmy.