10.1. Segmenty operacyjne

­Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Eksportuj do Excela

 

Segmenty operacyjne
Wydobycie Wytwarzanie Odnawialne
źródła energii
Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Pozycje
nieprzypisane / Eliminacje
Razem
działalność
kontynuowana
Działalność
zaniechana
Razem
działalność
kontynuowana
i zaniechana
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 326 840 2 019 942 147 116 3 310 307 14 053 536 142 744 20 000 485 849 523 849 523
Sprzedaż między segmentami  724 282 1 406 791 468 442 3 550 526 2 982 681 890 850 (10 023 572)
Sprzedaż do działalności zaniechanej 801 66 654 5 521 213 041 80 898 366 915  (366 915)
Przychody segmentu ogółem 1 051 923 3 493 387 615 558 6 866 354 17 249 258 1 114 492 (10 023 572) 20 367 400 482 608 20 850 008
Rekompensaty 66 448 66 448 66 448
Zysk/(strata) segmentu (886 665) (2 728 621) 145 801 1 857 009 641 648 1 136 169 (98 524) (933 183) (717 342) (1 650 525)
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć 15 765 15 765 15 765
Koszty nieprzypisane (97 217) (97 217) (97 217)
EBIT (886 665) (2 712 856) 145 801 1 857 009 641 648 136 169 (195 741) ( (1 014 635) (717 342) (1 731 977)
Przychody/(koszty) finansowe netto (641 033) (641 033) (1 113) (642 146)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (886 665) (2 712 856) 145 801 1 857 009 641 648 136 169 (836 774) (1 655 668) (718 455) (2 374 123)
Podatek dochodowy (77 882) (77 882) (35 872) (113 754
Zysk/(strata) netto za okres (886 665) (2 712 856) 145 801 1 857 009 641 648 136 169 (914 656) (1 733 550)  (754 327)  (2 487 877)
Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu 1 115 883 7 483 993 2 438 924 20 079 215 4 614 093 775 856 36 507 964 1 829 617 38 337 581
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 586 559 586 559 586 559
Aktywa nieprzypisane 486 924 486 924 486 924
Aktywa ogółem 1 115 883 8 070 552 2 438 924 20 079 215 4 614 093 775 856 486 924 37 581 447 1 829 617 39 411 064
Zobowiązania segmentu 1 048 140 1 711 977 238 633 1 813 796 1 781 168 559 237 7 152 951 487 617 7 640 568
Zobowiązania nieprzypisane 15 358 231 15 358 231 15 358 231
Zobowiązania ogółem 1 048 140 1 711 977 238 633 1 813 796 1 781 168 559 237 15 358 231 22 511 182 487 617 22 998 799
EBIT (886 665) (2 712 856) 145 801 1 857 009 641 648 136 169 (195 741) (1 014 635) (717 342) (1 731 977)
Amortyzacja (169 546) (267 538) (151 051)  (1 165 576) (44 562) (92 897) (92 897) (62 972) (1 954 142)
Odpisy aktualizujące (559 798) (2 617 463) (421) 2 858 (239) (3 175 063) (825 489) (4 000 552)
EBITDA (157 321) 172 145 296 852 3 023 006 3 023 006 229 305 (195 741) 4 051 598 171 119 4 222 717
Pozostałe informacje dotyczące segmentu
Nakłady inwestycyjne * 345 057 1 336 489 39 666 1 907 947 61 331 248 485 3 938 975 100 319 4 039 294

* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz prawa do użytkowania aktywów z wyłączeniem nabycia praw do emisji CO2 oraz praw majątkowych pochodzenia energii.

Rok zakończony 2019 roku (dane przekształcone)

Eksportuj do Excela

 

Segmenty operacyjne
Wydobycie Wytwarzanie Odnawialne
źródła energii
Dystrybucja Sprzedaż Pozostałe Pozycje
nieprzypisane / Eliminacje
Razem
działalność
kontynuowana
Działalność
zaniechana
Razem
działalność
kontynuowana
i zaniechana
Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 345 274 2 696 572 143 578 3 202 234 12 173 480 111 418 18 672 556 885 736 19 558 292
Sprzedaż między segmentami 512 196 703 611 290 333 3 387 036 2 462 866 821 315 (8 177 357)
Sprzedaż do działalności zaniechanej 86 963 66 654 5 521 213 041 80 898 366 915  (366 915)
Przychody segmentu ogółem 944 433 3 428 637 433 911 6 594 864 14 907 937 979 911 (8 177 357) 19 112 336 445 956 19 558 292
Rekompensaty 952 650 952 650 952 650
Zysk/(strata) segmentu (1 391 949) (557 582) 284 346 1 443 741 382 185 46 152 51 477 258 370 258 370 354 776
Udział w zysku/(stracie) wspólnych przedsięwzięć 47 947 47 947 47 947
Koszty nieprzypisane (107 269) (107 269) (107 269)
EBIT (1 391 949) (509 635) 284 346 1 443 741 382 185 46 152 (55 792) 199 048 96 406 295 454
Przychody/(koszty) finansowe netto (311 792) (311 792) 970 (310 822)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (1 391 949) (509 635) 284 346 1 443 741 382 185 46 152 (367 584) (112 744) 97 376 (15 368)
Podatek dochodowy 18 547 18 547 (14 862) 3 685
Zysk/(strata) netto za okres (1 391 949) (509 635) 284 346 1 443 741 382 185 46 152 (349 037) (94 197) 82 514 (11 683)
Aktywa i zobowiązania
Aktywa segmentu 1 294 329 9 451 839 2 491 198 19 176 164 4 730 135 648 705 37 792 370 2 758 401 40 550 771
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 559 144 559 144 559 144
Aktywa nieprzypisane 807 850 807 850 807 850
Aktywa ogółem  1 294 329 10 010 983 2 491 198 19 176 164 4 730 135 648 705 807 850 39 159 364 2 758 401 41 917 765
Zobowiązania segmentu 928 077 1 671 341 1 194 822 2 011 950 1 855 630 1 855 630 7 173 812 4 487 910 7 661 722
Zobowiązania nieprzypisane 15 163 383 15 163 383 15 163 383
Zobowiązania ogółem 928 077 1 671 341 1 194 822 2 011 950 1 855 630 1 855 630 15 163 383 22 337 195 487 910 22 825 105
EBIT (1 391 949) (509 635) 284 346 1 443 741 382 185 46 152 (55 792) 199 048 9 96 406 295 454
Amortyzacja (197 617) (268 862) (109 829) (1 161 247) (40 801)  (89 193) (1 867 549) (124 184) (1 991 733)
Odpisy aktualizujące (694 467) (678 887) 25 962 (820) (5 591) (841) (1 867 549) 42 464 (1 312 180)
EBITDA (499 865) 438 114 368 213 2 605 808 428 577 1 136 186 (55 792) 3 421 241 178 126 3 599 367
Pozostałe informacje dotyczące segmentu
Nakłady inwestycyjne * 479 519 1 584 702 39 666 1 784 941 47 460 132 901 4 043 408 84 483 4 127 891


* Nakłady inwestycyjne obejmują nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne oraz prawa do użytkowania aktywów z wyłączeniem nabycia praw do emisji CO2
oraz praw majątkowych pochodzenia energii.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku zostały rozpoczęte prace dotyczące transformacji branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Prace prowadzone są pod przewodnictwem Sekretarza stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy przedstawicielami Rządu i przedstawicielami spółki TAURON Wydobycie S.A., spółka ta uczestniczy w negocjacjach nad przygotowaniem umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego („Umowa społeczna”). Umowa społeczna ma obejmować swoim zakresem m.in. harmonogram likwidacji kopalń należących do polskich spółek górniczych, a także finansowanie środkami budżetowymi kosztów likwidacji majątku nieprodukcyjnego oraz pakietu osłon socjalnych dla pracowników kopalń. Poza finansowaniem wskazanych powyżej kosztów związanych z likwidacją branży, Umowa społeczna uwzględnia również możliwość finansowania niedoborów płynności finansowej funkcjonujących kopalń, poprzez potencjalne dopłaty do produkcji. Aktualnie, Umowa społeczna jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy stroną społeczną i przedstawicielami Rządu.

Powyższe zdarzenia mogą istotnie przełożyć się na kształt oraz dane finansowe segmentu Wydobycie w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W latach obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dnia 31 grudnia 2019 roku, Grupa nie zidentyfikowała pojedynczych klientów, z którymi zrealizowałaby przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy TAURON.