10. Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne za bieżący okres sprawozdawczy oraz okres porównywalny.

Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki.

Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości dla wszystkich segmentów operacyjnych. Grupa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, czyli przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji.

Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej po wyeliminowaniu kosztów wynikających z transakcji wewnątrzgrupowych są prezentowane w kosztach nieprzypisanych. Koszty ogólnego zarządu jednostki dominującej ponoszone są na rzecz całej Grupy i nie można ich bezpośrednio przyporządkować do jednego segmentu operacyjnego.

Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego, należności z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów finansowych, z wyjątkiem należności od odbiorców i innych należności finansowych, aktywów z tytułu dodatniej wyceny towarowych pochodnych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, które stanowią aktywa segmentu.

Zobowiązania segmentu nie zawierają podatku odroczonego, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz zobowiązań finansowych, z wyjątkiem zobowiązań wobec dostawców, zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny towarowych pochodnych instrumentów finansowych, które stanowią zobowiązania segmentu.

Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia sprawozdawczych segmentów operacyjnych.

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest EBITDA oraz zysk lub strata na działalności operacyjnej. Przez EBITDA Grupa rozumie EBIT powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe. Do odpisów na aktywa niefinansowe Grupa TAURON zalicza odpisy na aktywa niefinansowe jednostek konsolidowanych metodą pełną oraz udział w odpisach na aktywa niefinansowe jednostek wycenianych metodą praw własności. Przez EBIT Grupa rozumie zysk/(stratę) przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, tj. zysk/(stratę) operacyjną z działalności kontynuowanej i zaniechanej.

Zmiana podziału sprawozdawczości Grupy na segmenty operacyjne

Podział sprawozdawczości Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oparty jest na segmentach operacyjnych zaprezentowanych w tabeli poniżej. Od dnia 1 stycznia 2020 roku Grupa wydzieliła nowy segment operacyjny Odnawialne źródła energii, przypisując do niego dane spółek, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. wiatrowych i wodnych. Ponadto w segmencie Odnawialne źródła energii Grupa prezentuje działalność spółki TAURON Wytwarzanie S.A. związaną z wytwarzaniem energii ze źródeł fotowoltaicznych. Do dnia 31 grudnia 2019 roku spółki przypisane obecnie do segmentu Odnawialne źródła energii przypisane były do segmentu operacyjnego Wytwarzanie. Dane za okres porównywalny, tj. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały odpowiednio przekształcone.

Wydzielenie segmentu operacyjnego Odnawialne źródła energii wiąże się z dokonaną przez Grupę w roku 2019 aktualizacją kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025. W aktualizacji tej Grupa TAURON podkreśliła potrzebę dostosowania do wymogów środowiskowych i koncentrację na rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych przy jednoczesnym uelastycznieniu portfela aktywów Grupy. Aktualizacja kierunków strategicznych wzmocniła istotność rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON i zakłada zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych Grupy TAURON. W ramach realizacji powyższej strategii w dniu 3 września 2019 roku podpisana została dokumentacja transakcyjna nabycia przez spółki TEC1 Sp. z o.o., TEC2 Sp. z o.o., TEC3 Sp. z o.o. pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus. W wyniku tej transakcji istotnie zwiększył się potencjał produkcyjny związany z odnawialnymi źródłami energii Grupy, a co za tym idzie wzrosła istotność danych finansowych związanych z działalnością produkcyjną w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Tabela 1

Eksportuj do Excela

 

Segmenty operacyjne Przedmiot działalności Spółki zależne/
Spółki ujmowane metodą praw własnośc

Wydobycie

Wydobycie węgla kamiennego TAURON Wydobycie S.A

Wytwarzanie

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach
konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak
również wytwarzanie energii elektrycznej przy
współspalaniu biomasy i innej termicznie
pozyskiwanej energii. Podstawowe paliwa to
węgiel kamienny, biomasa, gaz koksowniczy i
wielkopiecowy.Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła
TAURON Wytwarzanie S.A.
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
TAURON Serwis Sp. z o.o.
TAMEH HOLDING Sp. z o.o. ¹
TAMEH POLSKA Sp. z o.o. ¹
TAMEH Czech s.r.o. ¹
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ¹

Odnawialne źródła energii

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach
odnawialnych
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
Marselwind Sp. z o.o.
TEC1 Sp. z o.o.
TEC2 Sp. z o.o.
TEC3 Sp. z o.o.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Śniatowo sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Dobrzyń sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW Gołdap sp.k.
TEC1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ino 1 sp.k.
WIND T1 Sp. z o.o.
AVAL-1 Sp. z o.o.
TAURON Wytwarzanie S.A. ³
Dystrybucja

Dystrybucja energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
Sprzedaż

Handel hurtowy energią elektryczną, jak również
obrót prawami do emisji CO2
i świadectwami
pochodzenia oraz sprzedaż energii elektrycznej
do krajowych odbiorców końcowych lub
podmiotów dokonujących dalszej odsprzedaży
energii elektrycznej
TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
TAURON Czech Energy s.r.o.
TAURON Nowe Technologie S.A.²

¹ Spółki ujmowane metodą praw własności.
² W dniu 1 czerwca 2020 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z dotychczasowej TAURON Dystrybucja Serwis S.A. na TAURON Nowe Technologie S.A.
³ TAURON Wytwarzanie S.A. klasyfikuje w segmencie Odnawialne źródła energii aktywa związane z wytwarzaniem energii w źródłach fotowoltaicznych.

Oprócz powyższych głównych segmentów działalności, Grupa TAURON prowadzi również działalność w obszarze wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego, na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz w obszarze produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych (Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.). Jako pozostała działalność Grupy traktowana jest również działalność spółek TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o., Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.