1. Informacje ogólne dotyczące Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz jej jednostki dominującej

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa TAURON”) składa się z TAURON Polska Energia S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka” „Spółka dominująca”) i jej spółek zależnych. TAURON Polska Energia S.A., mająca siedzibę w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, w Polsce, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 6 grudnia 2006 roku. Do dnia 16 listopada 2007 roku Spółka działała pod firmą Energetyka Południe S.A. Spółka nie zmieniała nazwy ani innych danych identyfikujących w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271562.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy.

Podstawowy przedmiot działalności Grupy TAURON jest odzwierciedlony w podziale na segmenty: Wydobycie, Wytwarzanie (segment obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych), Odnawialne źródła energii (segment obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), Dystrybucja, Sprzedaż oraz działalność pozostała – w tym obsługa klienta, o czym szerzej w nocie 10 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 29 marca 2021 roku.

Skład Zarządu

W skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2020 roku wchodzili:
• Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu,
• Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu,
• Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 14 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 roku wszystkich Członków Zarządu Spółki w dotychczasowym składzie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 15 lipca 2020 roku Zarząd w składzie:
• Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu,
• Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu,
• Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu.

Po dniu bilansowym, Pan Wojciech Ignacok złożył z dniem 28 lutego 2021 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Markowi Wadowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki.