Noty objaśniające

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Outlook

INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORAZ PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 1. Informacje ogólne dotyczące Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz jej jednostki dominującej
 2. Skład Grupy TAURON oraz wspólne przedsięwzięcia
 3. Oświadczenie o zgodności
 4. Kontynuacja działalności
 5. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
 6. Zasady (polityka) rachunkowości
 7. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
 8. Opublikowane standardy i zmiany do standardów, które nie weszły jeszcze w życie
 9. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
  1. Zastosowanie zmian do standardów
  2. Pozostałe zmiany zasad rachunkowości i zasad prezentacji stosowanych przez Grupę

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

 1. Informacje dotyczące segmentów działalności
  1. Segmenty operacyjne
  2. Geograficzne obszary działalności

UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH

 1. Utrata wartości aktywów niefinansowych

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

 1. Przychody ze sprzedaży
 2. Rekompensaty
 3. Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług
  1. Koszty według rodzajów
  2. Koszty świadczeń pracowniczych
  3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące
 4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 5. Przychody i koszty finansowe
 6. Koszty wynikające z leasingu
 7. Podatek dochodowy
  1. Obciążenia podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
 8. Działalność zaniechana
 9. Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 1. Rzeczowe aktywa trwałe
 2. Prawa do użytkowania aktywów
 3. Wartość firmy
 4. Świadectwa energii i prawa do emisji gazów
  1. Długoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów
  2. Krótkoterminowe świadectwa energii i prawa do emisji gazów
  3. Bilans praw do emisji dwutlenku węgla w Rejestrze Unii
 5. Pozostałe aktywa niematerialne
 6. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach
 7. Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć
 8. Pozostałe aktywa finansowe
 9. Pozostałe aktywa niefinansowe
  1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe
  2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe
 10. Odroczony podatek dochodowy
 11. Zapasy
 12. Należności od odbiorców
 13. Należności z tytułu podatku dochodowego
 14. Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat
 15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 16. Aktywa przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
 17. Kapitał własny
  1. Kapitał podstawowy
  2. Prawa akcjonariuszy
  3. Kapitał zapasowy
  4. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
  6. Udziały niekontrolujące
 18. Dywidendy wypłacone
 19. Zobowiązania z tytułu zadłużenia
  1. Kredyty i pożyczki
  2. Wyemitowane obligacje
  3. Kowenanty w umowach dotyczących zadłużenia
  4. Zobowiązanie z tytułu leasingu
 20. Rezerwy na świadczenia pracownicze
  1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe
  2. Rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze
 21. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe
  1. Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych
  2. Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych
 22. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2
 23. Pozostałe rezerwy
  1. Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości
  2. Rezerwy na umowy rodzące obciążenia
  3. Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy
 24. Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe
  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe
  2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 25. Zobowiązania wobec dostawców
 26. Zobowiązania inwestycyjne
 27. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat
 28. Pozostałe zobowiązania finansowe
 29. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 1. Istotne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  4. Przepływy środków pieniężnych z działalności zaniechanej

INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

 1. Instrumenty finansowe
  1. Wartość bilansowa i wartość godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych
  2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
  3. Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
 2. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  1. Ryzyko kredytowe
   1. Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców
   2. Ryzyko kredytowe związane z innymi należnościami finansowymi
   3. Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz z instrumentami pochodnymi
   4. Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami
  2. Ryzyko związane z płynnością
  3. Ryzyko rynkowe
   1. Ryzyko stopy procentowej
   2. Ryzyko walutowe
   3. Ryzyko zmian cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych
 3. Ryzyko operacyjne

INNE INFORMACJE

 1. Zobowiązania warunkowe
 2. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
 3. Informacja o podmiotach powiązanych
  1. Transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami
  2. Transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa
  3. Wynagrodzenie kadry kierowniczej
 4. Zarządzanie kapitałem i finansami
 5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
 6. Pozostałe istotne informacje
 7. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym