Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Kluczowe dane finansowe

Relacje z inwestorami Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty
Kapitał finansowy Kapitał finansowy

W 2020 r. Grupa TAURON wypracowała przychody w kwocie 20 367 mln zł, tj. o 7% wyższe w porównaniu do wartości uzyskanych w 2019 r.

Jest to wypadkową następujących czynników:

  1. wyższe o 9% przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową uzyskania wyższej średniej ceny w efekcie wzrostu taryfy oraz wyższych cen energii elektrycznej na rynku oraz spadku wolumenu sprzedanej przez Grupę TAURON energii elektrycznej,
  2. wyższe o 4% przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej przy jednoczesnym spadku wolumenu usługi dystrybucyjnej,
  3. wyższe o 29% przychody ze sprzedaży energii cieplnej w związku ze sprzedażą wyższego wolumenu, co jest związane z uciepłownieniem bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza,
  4. niższe o 8% przychody ze sprzedaży węgla w wyniku niższego wolumenu oraz uzyskania niższych cen.

Ponadto w 2020 r. Grupa TAURON rozpoznała przychody z tytułu rekompensaty w wysokości 66 mln zł w efekcie złożonych wniosków o korektę Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej za cały 2019 r., co jest następstwem ujęcia w 2019 r. przychodów z tytułu rekompensat w kwocie 953 mln zł bazujących w części na danych szacowanych. Zgodnie z art. 9 znowelizowanej Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 28 września 2020 r. TAURON Sprzedaż oraz TAURON Sprzedaż GZE złożyły wnioski o korektę Kwoty różnicy ceny i Rekompensaty finansowej za cały 2019 r. Skorygowana Kwota różnicy ceny i Rekompensaty finansowej bazuje na faktycznych wolumenach i cenach biorących udział w ich wyliczeniu.

Struktura przychodów ze sprzedaży (poza rekompensatą) Grupy TAURON w latach 2019-2020 (mln zł)*

*Ze względu na ograniczoną porównywalność wcześniejszych okresów dane prezentowane są w perspektywie dwuletniej.

EBITDA Grupy TAURON w latach 2012-2020 (mln zł)

Poniżej przedstawiono wyniki EBITDA Grupy TAURON w podziale na segmenty działalności. Dane dla poszczególnych segmentów nie obejmują wyłączeń konsolidacyjnych.

 

Wyniki EBITDA Grupy TAURON w podziale na segmenty działalności w latach 2019-2020

Eksportuj do Excela
EBITDA (tys. zł) 2019 r. 2020 r. Dynamika (2020/2019) Zmiana (2020-2019)
Wydobycie (499 865) (157 321) 31% 342 544
Wytwarzanie 438 114 172 145 39% (265 969)
OZE 368 213 296 852 81% (71 361)
Dystrybucja 2 605 808 3 023 006 116% 417 198
Sprzedaż 428 577 683 352 159% 254 775
Pozostała działalność 136 186 229 314 168% 93 128
Pozycje nieprzypisane (55 792) (195 741) 351% (139 949)
EBITDA z działalności  kontynuowanej 3 421 241 4 051 607 118% 630 366
Działalność zaniechana 178 126 171 119 96% (7 007)
EBITDA Razem 3 599 367 4 222 726 117% 623 359

Struktura EBITDA Grupy TAURON w latach 2019-2020 (mln zł)

 

Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają Segmenty Dystrybucja, Wytwarzanie oraz Sprzedaż.

Zmiana EBITDA Grupy TAURON w latach 2019-2020 (mln zł)