Szanse i zagrożenia

Kluczowe wyzwania Strategia Grupy TAURON i Zielony Zwrot TAURONA
102-15

Szanse i zagrożenia dla działalności Grupy Kapitałowej TAURON z uwzględnieniem sytuacji sektora na koniec 2020 r.

Eksportuj do Excela
SZANSE ZAGROŻENIA

REGULACJE

 1. Działanie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za utrzymywanie mocy wytwórczych.
 2. Wsparcie elektrycznej mobilności (wzrost konsumpcji energii elektrycznej).
 3. Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe).
 4. Uzyskane odstępstwa od Konkluzji BAT.
 5. Wykorzystanie środków pomocowych na rozwój działalności Grupy TAURON oraz funduszy przeznaczonych na transformację energetyczną i pobudzenie gospodarki po zakończeniu pandemii COVID-19.
 1. Zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej.
 2. Wzrost kosztów wytwarzania energii w źródłach konwencjonalnych wynikający m.in. z coraz większych kosztów środowiskowych i polityki dekarbonizacyjnej.
 3. Konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu zmian w prawie energetycznym.
 4. Taksonomia Unii Europejskiej i jej wpływ na możliwości finansowania inwestycji w energetyce, wykluczenie wsparcia dla aktywów węglowych.

RYNEK

 1. Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy klientów.
 2. Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o posiadane kompetencje.
 3. Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności {B+R}.
 4. Rozwiązania dotyczące kształtu sektora górnictwa i energetyki węglowej w Polsce.
 1. Spadek marży i malejąca opłacalność ekonomiczna jednostek węglowych, przy jednoczesnym wzroście konkurencyjnej kosztowo generacji z OZE i rozwoju prosumentów; mniejsze obciążenia pracy aktywów konwencjonalnych.
 2. Utrata wolumenu i rentowności Segmentu Sprzedaż.
 3. Presja na ceny energii przy rosnących wolumenach wymiany transgranicznej.
 4. Ograniczanie finansowania inwestycji węglowych i grup kapitałowych posiadających aktywa węglowe.
 5. Wpływ pandemii COVID-19 na krajową gospodarkę.

KLIENT

 1. Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.
 2. Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 3. Rosnąca świadomość i oczekiwania klienta w kierunku kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i produktów.
 4. Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu o posiadane kompetencje i zaufanie do marki TAURON.
 5. Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz obsługi klienta.
 6. Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność {B+R}.
 7. Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.
 8. Budowa kompetencji i przewag konkurencyjnych w nowych obszarach działalności.
 1. Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Spadek lojalności klientów – aktywne działania konkurencji.
 3. Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie do jakości obsługi i oferty produktowej.
 4. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 5. Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy energetyczne, magazyny energii, klastry).
 6. Budowa własnych źródeł wytwarzania przez odbiorców energochłonnych jako wynik ograniczania kosztów energii elektrycznej.
 7. Ucieczka emisji – przenoszenie działalności gospodarczej do innych krajów ze względu na koszt energii.

TECHNOLOGIE

 1. Postępujący spadek cen technologii odnawialnych.
 2. Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i związanych z wytwarzaniem rozproszonym.
 3. Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami (Internet Rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).
 4. Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.
 1. Rozwój energetyki prosumenckiej, częściowe uniezależnienie się energetyczne odbiorców końcowych.
 2. Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej (przepływy dwukierunkowe).
 3. Pojawienie się konkurencyjnych kosztowo technologii wytwarzania energii elektrycznej w państwach sąsiadujących z Polską.
 4. Rosnąca ilość cyberzagrożeń oraz infrastruktury podatnej na takie ataki.
 5. Duża liczba standardów komunikacji, problemy z zapewnieniem oczekiwanych celów dla realizowanych projektów.