Kluczowe wyzwania

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem Szanse i zagrożenia
102-15

Zaostrzająca się polityka dekarbonizacyjna na poziomie Unii Europejskiej istotnie wpływa na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce. Następuje trwała zmiana struktury produkcji energii elektrycznej w związku z dekarbonizacją sektora energetycznego. Nastąpi dynamiczny rozwój źródeł OZE i zmiana krajowego miksu energetycznego w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych kosztem ograniczenia znaczenia źródeł konwencjonalnych.

Przewidywana jest transformacja energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz nowych usług energetycznych, jak np. wirtualne elektrownie, zarządzanie popytem. Powyższy kierunek zmian wpływa zarówno na Segment Dystrybucja, który musi się zmierzyć z technologiami smart, infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych, generacją rozproszoną, w tym prosumencką oraz dwukierunkowymi przepływami, przy jednoczesnym wzroście jakości i bezpieczeństwa dostaw, jak i na Segment Wytwarzanie, którego transformacja będzie zmierzać w kierunku funkcji regulacyjnej i stabilizującej system elektroenergetyczny.

Strategia i Aktualizacja Kierunków Strategicznych są odpowiedzią Grupy Kapitałowej TAURON na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe i wymagania klientów sektora energetycznego:

Eksportuj do Excela

Regulacje

Polityka dekarbonizacyjna Unii Europejskiej i realizacja działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz kolejne regulacje zmierzające do zaostrzania norm środowiskowych i celów klimatycznych, wprowadzenie modelu regulacji jakościowej w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE i możliwości finansowania inwestycji w energetyce oraz działania UE w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej. Realizacja wytycznych zawartych w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu oraz w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Zmiany w sektorze energetycznym i węglowym, w tym prace nad programem rządowym dla energetyki i górnictwa.

Rynek

Rosnące koszty wytwarzania energii elektrycznej, dostępność i jakość węgla kamiennego, popyt na energię elektryczną, zapotrzebowanie na moc, rosnąca konkurencja na rynku detalicznym, rosnący poziom konkurencyjnej kosztowo generacji z OZE, ograniczanie lub brak finansowania energetyki węglowej. Spodziewane rozwiązania dotyczące kształtu sektora górnictwa i energetyki węglowej w Polsce.

Klient

Wzrost świadomości klientów i wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej, w tym duży przyrost liczby prosumentów.

Technologia

Spadające ceny technologii odnawialnych, rosnąca konkurencyjność tych źródeł wobec źródeł konwencjonalnych, rozwój energetyki prosumenckiej, zmiana roli dystrybucji w związku z rozwojem energetyki rozproszonej. Rozwój technologii smart, mikrogeneracji, magazynowania energii i technologii wodorowych.