Wprowadzenie

Szanse i zagrożenia Strategia i perspektywy rozwoju

Rok 2020 był okresem kontynuacji realizacji Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (Strategia), która została przyjęta przez Zarząd TAURONA i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki 2 września 2016 r. Od daty przyjęcia Strategii zmianie uległa część jej założeń, przede wszystkim skonkretyzowały się regulacje istotnie wpływające na działalność biznesową Grupy TAURON, m.in. ustawa o rynku mocy, ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, ustawa prawo energetyczne, ustawa o elektromobilności oraz regulacje dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Z uwagi na powyższe 27 maja 2019 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała, Aktualizację Kierunków Strategicznych w Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, będących uzupełnieniem Strategii.

Aktualizacja Kierunków Strategicznych uwzględnia wpływ ww. dokumentów oraz kluczowych zmian regulacyjnych na Grupę TAURON i zakłada tzw. Zielony Zwrot TAURONA, czyli zrównoważoną transformację Grupy TAURON w kierunku wiodącej niskoemisyjnej grupy energetycznej w Polsce, która głównie będzie koncentrowała się na zmianie miksu energetycznego Grupy TAURON poprzez odstawianie wyeksploatowanych jednostek węglowych i rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Obecnie trwają prace nad nową Strategią Grupy Kapitałowej TAURON uwzględniającą ostatnie zmiany regulacyjne i perspektywy dla sektora elektroenergetycznego w Polsce.