Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Strategia i perspektywy rozwoju

Wprowadzenie Cele i założenia finansowe Strategii

Strategia przyjęta na lata 2016-2025, zaktualizowana w 2019 r., zapewnia stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu stabilności systemu elektroenergetycznego. Zakłada się, że długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami. Misja i wizja Grupy TAURON odzwierciedlają taki kierunek zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

Strategia charakteryzuje podejście do rozwoju poszczególnych Segmentów działalności Grupy TAURON, dzieląc je na takie, które Grupa planuje mocno rozwijać, takie, które będą stanowiły podstawę stabilności finansowej oraz na takie, gdzie konieczny jest mocny akcent na efektywność kosztową. W Aktualizacji Kierunków Strategicznych Grupa TAURON podkreśliła koncentrację na rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym uelastycznieniu portfela aktywów Grupy TAURON.

Powyższe odzwierciedla konieczność transformacji energetycznej Grupy TAURON i zwiększenie potencjału inwestycyjnego dla rozwoju OZE, co w połączeniu ze zmienioną filozofią zarządzania i ukierunkowaniem na klienta i jego potrzeby pozwala na budowę innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania Grupy TAURON.

Podstawy wzrostu wartości Grupy Kapitałowej TAURON

Strategia wyznacza trzy priorytety, które zakładają przekształcenie Grupy TAURON w dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, docelowo zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału:

Aktualizacja Kierunków Strategicznych potwierdziła aktualność priorytetów Grupy TAURON, akcentując konieczność budowy silnej grupy kapitałowej poprzez:

 1. transformację miksu energetycznego i kierunkowe dążenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w mocy zainstalowanej Grupy TAURON w 2030 r.,
 2. optymalizację aktywów węglowych i portfela inwestycji kapitałowych.

Nadrzędnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku. Aktualizacja podkreśliła konieczność zwiększenia potencjału inwestycyjnego na rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Działania będą zorientowane na:

 1. optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych,
 2. inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze,
 3. realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnymi ryzykami rynkowymi,
 4. wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych,
 5. inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (w szczególności usług) w celu uzupełnienia łańcucha wartości, w którym działa TAURON oraz w tzw. nową energetykę, m.in. energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City, elektromobilność i usługi okołoenergetyczne.

Cele strategiczne oraz perspektywy rozwoju w poszczególnych Segmentach Działalności

Eksportuj do Excela
CELE STRATEGICZNE
PERSPEKTYWY ROZWOJU
SEGMENT WYDOBYCIE
Głównym celem dla Segmentu Wydobycie jest stabilne dostarczanie konkurencyjnego kosztowo i odpowiedniego pod względem jakości paliwa oraz dostosowanie poziomu wydobycia do planowanego zapotrzebowania na paliwo w Grupie TAURON.

 

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez działania takie, jak:

 1. optymalizacja kosztów i nakładów inwestycyjnych,
 2. wzbogacanie trójproduktowe w Zakładzie Górniczym Sobieski (ZG Sobieski) i Zakładzie Górniczym Janina (ZG Janina),
 3. rozbudowa linii do paczkowania ekogroszku, przygotowanie paliwa dedykowanego dla jednostek wytwórczych.

W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych przyjęto opcję strategiczną polegającą na przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina.

Wprowadzanie dalszych obostrzeń z zakresu ochrony środowiska, jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, podatków i przepisów samorządowych (w tym antysmogowych) oraz ograniczenie lub brak możliwości finansowania stanowią wyzwanie dla sektora.

Regulacje energetyczno-klimatyczne skutkują sukcesywnym obniżaniem konkurencyjności energetyki węglowej. Kierunki rozwoju branży wydobywczej będą silnie skorelowane także z wytycznymi zawartymi w rządowych dokumentach: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030.

W powyżej wskazanych dokumentach przedstawiono rosnące znaczenie OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej, nowych technologii i stopniową zmianę miksu wytwórczego kraju kosztem energetyki konwencjonalnej.
Przyszłość polskiego górnictwa będzie zależna od ostatecznego kształtu programu rządowego dla branży wydobywczej.

SEGMENT WYTWARZANIE
Głównymi celami dla Segmentu Wytwarzanie są:

 

 1. dla TAURON Wytwarzanie: zbudowanie optymalnego, z punktu widzenia rentowności i ryzyka, portfela aktywów wytwórczych oraz jego efektywna eksploatacja,
 2. dla TAURON Ciepło: uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału.

 

Cele wyznaczone w Strategii są realizowane poprzez:

 1. optymalizację kosztów i nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia,
 2. optymalizację majątku produkcyjnego,
 3. sprzedaż zbędnych aktywów nieprodukcyjnych,
 4. projekty inwestycyjne wpływające na unowocześnienie floty wytwórczej.

Aktualizacja Kierunków Strategicznych wskazała, że priorytetem jest odstawienie wszystkich wyeksploatowanych bloków węglowych (klasy 120 MW – do końca 2020 r. i klasy 200 MW – po 2025 r.) i utrzymanie aktywów otrzymujących wsparcie regulacyjne. W portfelu wytwórczym docelowo pozostaną nowoczesne jednostki konwencjonalne: Łagisza 460 MW i Jaworzno 910 MW.

W zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem istotnymi działaniami jest likwidacja niskiej emisji, poszukiwanie rozwiązań w obszarze kogeneracji oraz poprawa poziomu wykorzystania istniejącej infrastruktury.

W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych założono rynkową weryfikację opcji zbycia TAURON Ciepło. Dodatkowo zakłada się sprzedaż udziałów w EC Stalowa Wola i PGE EJ 1.

Zaostrzająca się polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej (UE), w tym dalsze wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu połączone ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 wyznaczają kierunek rozwoju energetyki.

Ograniczanie systemów wsparcia dla energetyki konwencjonalnej, rewizja systemu handlu emisjami EU ETS, prace nad wdrożeniem podatku od śladu węglowego oznaczać będą trwałą utratę rentowności dla tych jednostek. Rezygnacja instytucji finansowych z finansowania zarówno instalacji węglowych, jak i grup kapitałowych posiadających aktywa węglowe oraz wpływ Taksonomii UE na możliwości finansowania inwestycji w energetyce obniżają ekonomiczny sens utrzymywania majątku konwencjonalnego.

Kluczową kwestią będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu  Elektroenergetycznego (KSE). Wprowadzono w Polsce rynek mocy, który jest jednym z elementów wspierających transformację polskiej energetyki. Szansą dla energetyki konwencjonalnej są odstępstwa od wymogów dostosowania jednostek wytwórczych do Konkluzji BAT.

Na rynku ciepła polityka kraju ukierunkowana na wsparcie kogeneracji i poprawę jakości powietrza może przełożyć się na wzrost inwestycji i rozwój tego obszaru. Ważnym czynnikiem jest wzrost świadomości społecznej, aktywność samorządów w walce ze smogiem oraz krajowe programy pomocowe.

Z drugiej strony możliwości rozwoju rynku ciepłowniczego są ograniczone z uwagi na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wzrost konkurencji ze strony coraz efektywniejszych urządzeń ogrzewania indywidualnego. Należy uwzględnić też ograniczanie finansowania i ubezpieczenia inwestycji węglowych.

Docelowy kształt krajowego sektora energetyki konwencjonalnej uzależniony będzie od finalnych zapisów programu rządowego dla energetyki.

SEGMENT OZE
Głównym celem Segmentu OZE jest podniesienie rentowności posiadanych aktywów wytwórczych wodnych oraz zyskowny rozwój obszaru w technologiach wiatrowych i PV.

 

Działania koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Przygotowywane są opcje dla rozwoju instalacji OZE poprzez budowę własnych źródeł, zakup działających instalacji oraz gotowych projektów.

Aktualizacja kierunków strategicznych wzmocniła istotność rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON.

Zaangażowanie w energetykę nisko- i zeroemisyjną jest realizowane poprzez:

 1. inwestycje w lądowe farmy wiatrowe – docelowy poziom mocy wiatrowych w 2025 r. to ok. 1,1 GW, co stanowi wzrost o ok. 900 MW w stosunku do stanu na koniec 2018 r.,
 2. inwestycje w farmy fotowoltaiczne – docelowy poziom mocy PV w 2025 r. to ok. 0,3 GW,
 3. gotowość do udziału w projektach farm wiatrowych offshore.
Obserwuje się dynamiczny rozwój fotowoltaiki, związany przede wszystkim z uruchomieniem programów wsparcia.

Według SolarPower Europe Polska w 2020 r. znalazła się na IV miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych. W 2021 r. szacowany jest kolejny skokowy przyrost nowych mocy PV.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym rozwój jest pozyskanie środków na inwestycje z dedykowanych funduszy.

Rozwój inwestycji OZE dotyczyć będzie również elektrowni wiatrowych na lądzie, a w dłuższej perspektywie na morzu. Zmiany technologiczne dla farm wiatrowych przy sprzyjających regulacjach (możliwa nowelizacja tzw. ustawy odległościowej) przełożą się na rozwój obszaru i wymianę
istniejących instalacji, a tym samym na zwiększenie mocy i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Pod koniec grudnia 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zakładającą dwufazowy model wsparcia i przyznanie w pierwszej fazie wsparcia dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 5,9 GW oraz przeprowadzenie pierwszych aukcji w 2025 r.

SEGMENT DYSTRYBUCJA
Głównym celem Segmentu Dystrybucja jest utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim w dziedzinie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania sieci.

 

Coroczny poziom nakładów inwestycyjnych w Segmencie Dystrybucja sięga 2 mld zł. Realizowane są głównie zadania związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz modernizacją i rozbudową sieci.

Prowadzone działania ukierunkowane są na zapewnienie elastyczności sieci oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców. Realizowane inwestycje dostosowują majątek dystrybucyjny do rosnącej ilości energii generowanej przez źródła odnawialne, służą zapewnieniu terminowej realizacji procesu przyłączania mikroinstalacji, a także przygotowują sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zrealizowano Program Jedna Dystrybucja, na który składają się projekty optymalizujące procesy w spółce, w tym działania wpływające na poprawę zadowolenia klientów i poprawę wizerunku firmy.

Kontynuowane będą działania zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz uproszczenie procedur związanych z przyłączeniami nowych odbiorców i mikroinstalacji.

 

Realizowane inwestycje pozwolą na dostosowanie majątku dystrybucyjnego Grupy TAURON do rosnącej ilości energii generowanej przez rozproszone źródła odnawialne, a także na przygotowanie sieci do współpracy z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozwój Grupy TAURON w zakresie inteligentnych sieci oraz liczników pozwoli wprowadzić dodatkowe funkcjonalności zarówno po stronie dystrybutora, jak i klienta.

Na rozwój Segmentu Dystrybucja w znaczny sposób wpłynie możliwość pozyskania środków pomocowych zarówno dla poprawy bezpieczeństwa sieci, jak i działalności {B+R}.

Działania Segmentu Dystrybucja zależne są od wprowadzanych przez Prezesa URE nowych elementów polityki regulacyjnej. Istotne zmiany w funkcjonowaniu Segmentu Dystrybucja mogą wynikać ze zmian w prawie energetycznym – trwają prace nad zmianą ustawy Prawo energetyczne dotyczące inteligentnego opomiarowania, magazynowania energii i unbundlingu OSD.

SEGMENT SPRZEDAŻ
Głównym celem Segmentu Sprzedaż jest osiągnięcie pozycji lidera w relacjach z klientami poprzez wysoką jakość obsługi oraz przywództwo produktowe.

 

Wdrażane są inicjatywy, tj.: wzrost potencjału sprzedażowego poprzez przekształcenie kanałów obsługi w zintegrowane kanały kontaktu z klientami, wzrost wartości sprzedaży produktów i usług do klientów masowych poprzez rozwój oferty produktowej oraz technik sprzedaży, rozwój produktów i budowę kanałów kontaktu w zakresie produktów specjalistycznych oraz oferty partnerskiej skierowanej do segmentu klientów masowych.

Aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła kontynuację rozwoju nowych produktów i usług okołoenergetycznych, w tym:

 1. dla klientów biznesowych: doradztwo i zarządzanie majątkiem i infrastrukturą energetyczną, usługi audytu energetycznego i poprawy efektywności,
 2. dla klientów instytucjonalnych: produkty i usługi w zakresie Smart City, elektromobilności, ograniczania niskiej emisji, multiutility (wielofunkcyjność).
Działania konkurencji oraz rosnące oczekiwania klientów wpływają na rozwijanie oferty produktowej oraz utrzymanie najwyższych standardów obsługi klienta. Rosnąca świadomość klientów wpływa na wzrost wymagań w zakresie oferowanych produktów oraz szybkości i jakości obsługi. Znaczenie ekologii, zmiana podejścia klienta do sposobu konsumpcji energii elektrycznej i duży przyrost liczby prosumentów coraz mocniej wpływają na potrzeby i oczekiwania klientów.

Grupa TAURON systematycznie rozwija ofertę produktową, dopasowując ją do oczekiwań klientów indywidualnych i biznesowych oraz rozwija kanały komunikacji zarówno na poziomie platform cyfrowych, jak i kontaktów bezpośrednich.

Firmy konkurencyjne oferują na rynku produkty, które często są bardzo podobne do oferowanych przez Segment Sprzedaż. Przy zbliżonych ofertach cenowych walka o klienta będzie się toczyć na poziomie nowatorskich propozycji produktów i usług, w szczególności na płaszczyźnie platform komunikacji z klientem i jakości obsługi.

W dłuższej perspektywie Strategia zakłada pełne wykorzystywanie potencjału zawartego w aktywach Grupy TAURON, co ma sprzyjać innowacjom, kulturze organizacyjnej oraz przede wszystkim koncentracji na potrzebach klientów. Biorąc pod uwagę konieczność transformacji energetycznej Grupy TAURON, optymalizacji portfela inwestycyjnego oraz utrzymania stabilności finansowej, w ramach Aktualizacji kierunków strategicznych przyjęto do realizacji opcje strategiczne.

Opcje strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON