Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Cele i założenia finansowe Strategii

Strategia i perspektywy rozwoju Strategia i model biznesowy Grupy TAURON w kontekście wymagań dla ochrony klimatu
201-2
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał naturalny Kapitał naturalny

Na etapie przygotowywania Strategii na lata 2016-2025 założono, że działania w niej określone pozwolą osiągnąć wyznaczone kluczowe cele dla Grupy TAURON, tj.:

  1. EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r.
  2. Dotrzymanie kowenantu dług netto/EBITDA poniżej 3,5 x.
  3. Utrzymanie wysokiego wskaźnika CSI.
  4. Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r.
  5. Utrzymanie bazy klientów.
  6. Lider marży jednostkowej wśród czterech największych sprzedawców energii w Polsce.
  7. Nowe biznesy będą stanowić przynajmniej 25% przychodów/marży w 2025 r.

Działania zaplanowane na najbliższe lata pozwolą zahamować spadek zyskowności. Odbędzie się to poprzez optymalizację działań w Segmencie Wydobycie i Segmencie Wytwarzanie, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności w Segmencie Dystrybucja.

Aktualizacja Kierunków Strategicznych wskazała docelową strukturę aktywów wytwórczych Grupy TAURON. Zakładany kierunkowo miks energetyczny Grupy jest efektem inwestycji w aktywa nisko- i zeroemisyjne oraz zmniejszenia liczby jednostek węglowych.

Kierunkowa transformacja energetyczna Grupy Kapitałowej TAURON

Naturalną konsekwencją zmiany struktury mocy zainstalowanej w Grupie TAURON będzie istotne ograniczenie emisji CO2, co pozwoli uplasować się wśród najbardziej odpowiedzialnych ekologicznie spółek energetycznych. Kierunkowo zakłada się osiągnięcie jednostkowej emisji CO2 znacznie poniżej 550 kg/MWh.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Grupa TAURON na tle wyzwań światowych – zmiany klimatyczne i niewystarczalność zasobów

Najistotniejsze kategorie ryzyk