Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Realizacja Strategii i priorytety strategiczne w 2020 r.

Strategia i model biznesowy Grupy TAURON w kontekście wymagań dla ochrony klimatu Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki Kapitał ludzki
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Wynikiem realizacji Strategii są podjęte działania i osiągnięte wartości celów strategicznych, Programu Poprawy Efektywności oraz Inicjatyw Strategicznych.

Realizowane w 2020 r. cele strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
CEL STRATEGICZNY
REALIZACJA W 2020 R.
1. EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r. Cel realizowany był poprzez podstawową działalność Segmentów biznesowych Grupy TAURON.

W 2020 r. uzyskano EBITDA na poziomie 4,2 mld zł.

2. Kowenant dług netto/EBITDA poniżej 3,5x Dotrzymanie kowenantów jest efektem zarówno działań wpływających na poprawę wyników finansowych, jak i działań zmierzających do poprawy efektywności inwestycyjnej. W ramach Strategii zoptymalizowano portfel inwestycyjny oraz pozyskano nowoczesne finansowanie w postaci emisji obligacji hybrydowych.

Na koniec 2020 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,5x.

3. Utrzymanie wysokiego
wskaźnika CSI
Grupa TAURON jest liderem branży w zakresie jakości obsługi klienta. Coroczne badania satysfakcji klientów potwierdzają wysoki poziom zadowolenia klientów Grupy.

Wyniki badania CSI z grudnia 2020 r. były następujące: dla gospodarstw domowych 83 pkt, dla małych i średnich przedsiębiorstw 74 pkt, a dla klientów biznesowych 77 pkt.

4. Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r. Osiągnięcie tego celu jest wynikiem szeregu działań podejmowanych w ramach Grupy TAURON, m.in. optymalizacji kosztów i nakładów na jednostki wytwórcze, strategii handlowej Grupy, jak również oddziaływania otoczenia zewnętrznego zarówno regulacyjnego, jak i rynkowego.

Cel został zrealizowany dla 3 spośród 5 elektrowni. W 2020 r. pozytywne przepływy uzyskano w Elektrowniach: Łagisza, Siersza i Stalowa Wola. Nie zrealizowano celu dla Elektrowni Łaziska i Jaworzno.

Brak uzyskania pozytywnych przepływów pieniężnych w 2020 r. w Oddziałach Jaworzno oraz Łaziska wynika z kumulacji inwestycji: w 2020 r. w Oddziałach Jaworzno oraz Łaziska realizowano kluczowe etapy programu dostosowania jednostek do Konkluzji BAT, ponosząc na ten cel nakłady inwestycyjne w kwocie 239 mln zł. Wykorzystując postój tych jednostek, wykonano również remonty kapitalne oraz średnie w łącznej kwocie 181 mln zł.

Istotny pozytywny wpływ na uzyskanie dodatnich przepływów finansowych jednostek wytwórczych Grupy TAURON od 2021 r. będą miały przychody wynikające z uczestnictwa tych jednostek w nowym mechanizmie wsparcia na rynku energii elektrycznej, jakim jest Rynek Mocy. Przychody z tego tytułu spodziewane do uzyskania w TAURON Wytwarzanie w okresie do 2028 r. zostały już zakontraktowane w ramach przeprowadzonych aukcji mocy.

5. Utrzymanie bazy klientów Grupa TAURON jest największym w kraju dystrybutorem i drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej. Utrzymanie bazy klientów stanowi dla Grupy platformę długofalowego wzrostu i jest realizowane przez zarówno działania poprawiające jakość świadczonych usług, m.in. rozwój kanałów komunikacji z klientem, jak i szeroką ofertę produktową.

Na koniec 2020 r. Grupa TAURON świadczyła usługi dla ok. 5,6 mln klientów Segmentu Sprzedaż i ok. 5,7 mln klientów Segmentu Dystrybucja.

6. Lider marży jednostkowej
wśród 4 największych
sprzedawców energii w Polsce
Utrzymanie pozycji lidera opiera się zarówno na utrzymaniu wysokiego wolumenu sprzedawanej energii eklektycznej, jak i zdolności do generowania pozytywnego wyniku ekonomicznego. Grupa TAURON, koncentrując się na kliencie, buduje szeroką, rentowną bazę produktów i usług.

W 2020 r. Grupa TAURON utrzymała pozycję lidera marży jednostkowej wśród 4 największych spółek krajowych, kalkulowanej jako wynik EBITDA Segmentu Sprzedaż przypadający na energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych.

7. Nowe biznesy mają stanowić
przynajmniej 25%
przychodów/marży w 2025 r.
Największym projektem w ramach realizacji celu Nowych Biznesów jest budowa szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekt ten składa się z realizowanego w 7 regionach południowej Polski Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz budowy struktur umożliwiających wykorzystanie potencjału biznesowego infrastruktury w ramach Centrum Usług Biznesowych w TAURON Obsługa Klienta.

W 2020 r. ukończono podłączenie do sieci 100% szkół oraz kontynuowano budowę dostępu do szerokopasmowej sieci dla gospodarstw domowych, co stanowi istotny kamień milowy realizacji projektu. Atrakcyjność projektu zwiększa wartość dofinansowania, które docelowo wynosi 187 mln zł.

W zakresie rozwoju eMobility Grupa TAURON buduje infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. Na koniec 2020 r., po ponad 2 latach od rozpoczęcia pierwszych działań w zakresie elektromobilności, na sieć ładowania Grupy składa się ponad 70 stacji ładowania w eksploatacji, co stawia ją na IV miejscu w Polsce pod względem wielkości.

W 2020 r. kontynuowano prace związane z budową silników kogeneracyjnych w modelu zakładającym zoptymalizowanie wykorzystania metanu uzyskanego z wyrobisk górniczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze (ZG Brzeszcze). Oddanie do eksploatacji jednostek w ramach Etapu 1. nastąpiło na przełomie stycznia i lutego 2021 r.

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy TAURON realizowane jest poprzez Program Poprawy Efektywności, realizację Inicjatyw Strategicznych oraz poprawę efektywności inwestycyjnej.

Realizację Programu Poprawy Efektywności zakończono w 2018 r. W wyniku realizacji Programu uzyskano oszczędności w wysokości 1 719 mln zł, co stanowi 132% zaplanowanych oszczędności, z czego 1 067 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 652 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych.

W ramach realizacji Inicjatyw Strategicznych i racjonalizacji nakładów inwestycyjnych na lata 2017-2020 założono uzyskanie efektów finansowych na poziomie 3,4 mld zł.

Założenia Inicjatyw Strategicznych i racjonalizacja inwestycji w latach 2017-2020

W 2020 r. Inicjatywy Strategiczne przyniosły efekt finansowy na poziomie 673 mln zł, z czego 587 mln zł wpłynęło na EBITDA, a 86 mln zł wynikało z redukcji nakładów inwestycyjnych. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał Obszar Wytwarzanie i OZE (342 mln zł) oraz Obszar Sprzedaż (181 mln zł). Uzyskane efekty narastająco do końca 2020 r. wyniosły 4 210 mln zł, z czego 2 123 mln zł pozytywnie wpłynęło na EBITDA, a 2 087 mln zł pochodziło z redukcji nakładów inwestycyjnych.

Realizacja Inicjatyw Strategicznych w latach 2017-2020 (narastająco)

Zgodnie z Aktualizacją Kierunków Strategicznych utrzymanie stabilności finansowej wspierane ma być przez rynkową weryfikację opcji strategicznych: dezinwestycje w Obszarze Wydobycia i Obszarze Ciepła.

W 2019 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina. Decyzja ta miała na celu uelastycznienie portfela aktywów TAURON poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania na paliwo. 10 grudnia 2019 r. zakończono proces poszukiwania potencjalnego inwestora z uwagi na brak zainteresowania nabyciem ZG Janina. Opcja strategiczna dostosowania poziomu produkcji paliwa do przyszłych potrzeb jednostek wytwórczych węglowych, które pozostaną w Grupie TAURON pozostaje aktualna i trwają prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinny być alternatywne rozwiązania.

TAURON kontynuuje prace nad urentownieniem Segmentu Wydobycie m.in. poprzez realizację Programu Naprawczego TAURON Wydobycie.

Projekt sprzedaży udziałów w TAURON Ciepło był realizowany w trakcie 2020 r. Najbardziej zaawansowane rozmowy (wyłączność negocjacyjna) były prowadzone z PGNiG. 29 stycznia 2021 r. PGNiG poinformowało o niekontynuowaniu negocjacji zmierzających do nabycia udziałów w spółce TAURON Ciepło.

 

Grupa TAURON ma bogatą ofertę produktów i usług dla klientów. Działania na rzecz rozwoju Segmentu Sprzedaż są również wspierane poprzez specjalne projekty w ramach Strategicznej Agendy Badawczej przyjętej przez Zarząd Spółki w 2018 r. Trwają prace nad udoskonalaniem wysokich standardów obsługi klienta oraz rozwojem nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Ważnym ogniwem łańcucha wartości Grupy TAURON jest baza aktywów regulowanych obejmujących działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Znacząca część nakładów inwestycyjnych jest przeznaczana na budowę i modernizację sieci dystrybucyjnej. W 2020 r. Grupa zainwestowała w Segment Dystrybucja łącznie 1 908 mln zł, przy jednoczesnym wdrożeniu inicjatyw poprawiających efektywność kosztową i organizacyjną tego Segmentu. Główne działania polegały na ujednolicaniu procesów i systemów oraz wdrożeniu optymalnej i spójnej struktury TAURON Dystrybucja.

W zakresie Segmentu Wydobycie i Segmentu Wytwarzanie w 2020 r. kontynuowano działania poprawiające efektywność ekonomiczną posiadanych aktywów wytwórczych dzięki optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych na aktywa, które w perspektywie nie generują pozytywnych wyników, optymalizacji majątku produkcyjnego oraz sprzedaży zbędnych aktywów nieprodukcyjnych, optymalizacji zatrudnienia. W ramach dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów Konkluzji BAT prowadzone są inwestycje modernizacyjne. W wyniku zawarcia umów, będących konsekwencją uczestnictwa w przeprowadzonych aukcjach rynku mocy, jednostki wytwórcze Grupy TAURON będą otrzymywały dodatkowe przychody.

W ramach Aktualizacji Kierunków Strategicznych opracowano i przyjęto nowe harmonogramy odstawień bloków klasy 120 MW i 200 MW. Z końcem 2020 r. odstawiono wszystkie bloki klasy 120 MW z wyjątkiem dwóch bloków w Oddziale Stalowa Wola, które zostały odstawione 1 lutego 2021 r. (łącznie 970 MW). W latach 2026-2030 z eksploatacji będą wycofane kolejne jednostki o łącznej mocy 2,5 GW, głównie klasy 200 MW. W związku z realizacją Strategii, w szczególności zmianą miksu energetycznego, trwają prace nad uruchomieniem kompleksowego programu transformacji Spółki polegającego na przygotowaniu i rozpoczęciu działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej i produkcyjnej (technicznej) do ww. zmiany, w tym kompetencji jednostek organizacyjnych, ewentualnych programów osłonowych, sposobu konsultacji i komunikacji oraz innych istotnych kwestii związanych z trwałym wyłączaniem wybranych jednostek z eksploatacji i zagospodarowaniem pozostałego majątku produkcyjnego.

W ramach realizacji założeń nowej zielonej polityki w 2019 r. Grupa TAURON nabyła 5 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 180 MW, należących do grupy in.ventus, dzięki czemu podwojone zostały moce zainstalowane w technologii wiatrowej. 15 grudniu 2020 r. TAURON EKOENERGIA, poprzez nabycie udziałów WIND T1, pozyskała gotowy do budowy projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW (projekt FW Piotrków).

2 stycznia 2020 r. TAURON EKOENERGIA, poprzez nabycie udziałów AVAL-1, zakupiła projekt farmy fotowoltaicznej Choszczno o łącznej mocy 6 MW (docelowo 14 MW). Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem do rozwoju instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON niewykorzystanych gospodarczo. W grudniu 2020 r. zakończono budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach należących do TAURON Wytwarzanie.

TAURON deklaruje gotowość do udziału w projektach budowy morskich farm wiatrowych (offshore). W grudniu 2020 r. Spółka podpisała umowę o współpracy z OW OFFSHORE S.L., dotyczącą rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. W styczniu 2021 r. PGE, TAURON i Enea podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projektach offshore, w którym uzgodniono, że zostanie powołana spółka celowa, która będzie aplikować o nowe koncesje.

Podstawą modelu operacyjnego jest zarządzanie procesowe oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy zdefiniowane jednostki: Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i CUW. W ramach kultury innowacyjnej, obok tradycyjnie pojmowanej działalności {B+R}, duże znaczenie zyskała współpraca Grupy TAURON ze start-upami. Nową propozycją Grupy dla start-upów jest program akceleracyjny TAURON Progres umożliwiający szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Organizacja Grupy Tauron

Pracownicy i kultura organizacyjna