Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej

Realizacja Strategii i priorytety strategiczne w 2020 r. Inwestycje strategiczne
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki Kapitał ludzki
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

W celu jak najlepszego wykorzystania dźwigni wartości wyznaczonych w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 (wraz z Aktualizacją Kierunków Strategicznych z 2019 r.), określono kluczowe niefinansowe mierniki efektywności związane z działalnością Grupy.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej Grupy TAURON wraz z ich uzyskanymi poziomami za 2019 i 2020 rok

Eksportuj do Excela
Obszar działania wyznaczony w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON
Kluczowy niefinansowy wskaźnik efektywności
Nazwa kapitału/ Element powiązania z kapitałem
Charakter wskaźnika
Odniesienie do wskaźnika GRI
Wartość wskaźnika w roku
2019 r.
2020 r.
Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klienta
Liczba klientów Grupy TAURON w Obszarze Dystrybucja Kapitał finansowy/ WRA Segmentu Dystrybucja Stymulanta EU3 221 335 216 551
Kapitał finansowy/ Nakłady inwestycyjne
Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy TAURON z zakresu informowania Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej Destymulanta 417-2 0 0
Kapitał finansowy/ Zysk netto
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating
Częstotliwość planowanych przerw w dostawie energii – liczba przerw/odbiorcę/rok Kapitał finansowy/ Przepływy z działalności operacyjnej
(minuty)
Destymulanta EU 28 0,28 0,19
SAIFI
Zorientowanie na klienta i jego potrzeby
Liczba klientów indywidualnych i biznesowych Obszaru Sprzedaż Grupy TAURON Kapitał finansowy/ Przychody ze sprzedaży Stymulanta 102-6
102-40
5 511 946 5 590 108
Kapitał finansowy/ EBITDA
Kapitał finansowy/ Marża EBITDA
Kapitał finansowy/Zysk netto
Kapitał finansowy/ Długoterminowy rating
Wartość wskaźnika satysfakcji klientów (CSI) Grupy TAURON Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta 83 83
Ochrona środowiska
Procentowy udział mocy zainstalowanej w Grupie TAURON w oparciu o OZE do całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie Kapitał produkcyjny/ Moc zainstalowana w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta 12% 10,5%
Procentowy udział produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON w oparciu o OZE do sumy wyprodukowanej energii elektrycznej
w Grupie
Kapitał produkcyjny/ Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wodnych, wiatrowych, słonecznych oraz na biomasę Stymulanta EU2 11% 17%
Kapitał produkcyjny/ Produkcja ciepła w elektrociepłowniach i elektrowniach na biomasę 6% 9%
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON – (tCO2e) Kapitał naturalny/ Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 (tony) Destymulanta 305-1 12 215 945 10 093 648
Całkowita waga odpadów innych, niż niebezpieczne wytworzonych przez Grupę TAURON Kapitał naturalny/ Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne (w tym UPS i UPW) (tony) Destymulanta 306-2 1 366 974 1 729 672
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy Kapitał intelektualny/ Stymulanta 329 334
Kapitał społeczny/ Kapitał ludzki
Budowanie relacji opartych na dialogu/ Kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO
Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników
Liczba pracowników w Grupie TAURON Kapitał ludzki/ Liczba pracowników Nominanta 102-8 26 086 25 572
Kapitał ludzki/ Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych
Kapitał intelektualny/ Wiedza i kompetencje pracowników Grupy
Kapitał społeczny/ Edukacja i rozwój pracowników
Wskaźnik wypadkowości w Grupie TAURON Kapitał społeczny/ Kultura organizacyjna oparta na wartościach PRO Destymulanta 403-9 7,8 8,3
Udział kobiet wśród pracowników Grupy TAURON Kapitał ludzki/ Udział kobiet wśród pracowników Nominanta 405-1 21,4% 21,5%
Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana Polityka Różnorodności oraz Polityka Poszanowania Praw Człowieka
Liczba godzin szkoleniowych w Grupie TAURON Kapitał ludzki/Liczba godzin szkoleniowych Stymulanta 404-1 478 tys. 295 tys.
Partnerstwo społeczno-biznesowe
Liczba inicjatyw lokalnych i społecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON Stymulanta 158 144
Liczba projektów
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanych przez Grupę TAURON
Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta 11 18
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw
Liczba spotkań Grupy TAURON ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców Kapitał społeczny/ Wdrożona i stosowana PROKliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON Stymulanta Stale, zgodnie z bieżącą działalnością Stale, zgodnie z bieżącą działalnością
Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON
Liczba inicjatyw zrealizowanych dla pracowników i społeczności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Kapitał społeczny/ Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem Stymulanta 11
Kapitał społeczny/ Wsparcie lokalnych inicjatyw