Inwestycje strategiczne

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności kapitałowej Strategiczna Agenda Badawcza
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Poniżej przedstawiono działania, jakie prowadzono w Grupie TAURON w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu w związku z realizacją głównych inwestycji strategicznych.

Stan realizacji głównych inwestycji strategicznych prowadzonych w 2020 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego Raportu

Eksportuj do Excela
LP.
INWESTYCJA
STAN REALIZACJI INWESTYCJI
1. Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie.

 

Wykonawca: Konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Planowana data zakończenia inwestycji / okresu przejściowego: II kwartał 2021 r

Poziom zaawansowania: 99%

Nakłady poniesione: 6 007,6 mln zł*

W styczniu 2020 r. rozpoczęto ruch próbny bloku oraz kontynuowano ruchy próbne gospodarek pomocniczych i towarzyszących.

Kontraktowy termin przekazania bloku do eksploatacji upływał 31 stycznia 2020 r. Konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (Generalny Wykonawca) 30 stycznia 2020 r. poinformowało, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r. W lutym 2020 r., w końcowej fazie ruchu próbnego bloku, wystąpiła awaria, w wyniku której uszkodzeniu uległy elementy kotła – palniki pyłowe. Tym samym Generalny Wykonawca nie dotrzymał ww. terminu.

6 marca 2020 r. Konsorcjum oszacowało, że oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r.

4 maja 2020 r. Nowe Jaworzno Grupa TAURON, Konsorcjum oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV), spółka celowa RAFAKO powołana do budowy bloku, podpisały porozumienie, w którym ustalono przyczyny uszkodzenia jednego z elementów kotła. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez komisję awaryjną składającą się z przedstawicieli Nowe Jaworzno Grupa TAURON, Konsorcjum oraz SPV awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła, który pozwoli na uniknięcie podobnych awarii w przyszłości. W ramach porozumienia ustalono także harmonogram działań uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury dostrojenia i prac rozruchowych bloku.

10 czerwca 2020 r. zawarto aneks do Kontraktu o wykonanie intencji wyrażonych w powyższym porozumieniu i ustalono zasady dalszej realizacji kontraktu. Wprowadzono nowy harmonogram realizacji kontraktu, potwierdzający termin przejęcia bloku do eksploatacji na 15 listopada 2020 r. Strony przewidziały także uregulowanie pozostałych wzajemnych relacji i rozliczeń w odrębnym aneksie/porozumieniu.

Ponadto, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych nowego bloku oraz zakończono ruch próbny w zakresie gospodarek pomocniczych i towarzyszących. Spełnienie powyższych warunków umożliwiło zamawiającemu 28 lutego 2020 r. przejęcie gospodarek pomocniczych i towarzyszących do eksploatacji.

W marcu 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 listopada 2017 r. w sprawie decyzji udzielającej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Pozwolenia Zintegrowanego. Decyzja jest prawomocna, co ostatecznie pozwala Nowe Jaworzno Grupa TAURON na eksploatowanie nowego bloku zgodnie z obowiązującymi Konkluzjami BAT i przepisami ochrony środowiska.

W III kwartale 2020 r. kontynuowano prace montażowe oraz wznowiono prace rozruchowe po usunięciu skutków awarii elementów kotła z lutego 2020 r. W ramach prac rozruchowych, w lipcu 2020 r. przywrócono układy technologiczne do ruchu oraz ponownie rozpalono kocioł. Następnie, po osiągnięciu wymaganej czystości pary, w sierpniu 2020 r. zsynchronizowano blok z KSE, co umożliwiło rozpoczęcie powtórzonego regulacyjnego ruchu bloku. W ramach tego ruchu realizowano program prób i testów, w tym m.in. osiągnięto moc znamionową bloku, przeprowadzono próby wydajnościowe dla pomp wody zasilającej kotła oraz kontynuowano próby regulacji mocy bloku.

Zgodnie z harmonogramem w IV kwartale 2020 r. zakończono ruch regulacyjny i próbny, a następnie 13 listopada 2020 r. blok został przekazany do eksploatacji. Ponadto w ramach kontraktu Generalny Wykonawca realizuje okres przejściowy, w którym prowadzi dodatkowe optymalizacje i badania na pracującym obiekcie w celu spełnienia przez blok zmienionych i nowych Gwarantowanych Parametrów Technicznych.

W wykonaniu postanowień zawartego 10 czerwca 2020 r. aneksu do kontraktu z Generalnym Wykonawcą dotyczącego uregulowania przez strony pozostałych wzajemnych relacji i rozliczeń, Nowe Jaworzno Grupa TAURON, E003B7 sp. z o.o. i Konsorcjum, w tym RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, działając za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym podpisały ugodę, która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i która reguluje w szczególności następujące kwestie:

  1. zrzeczenie się przez strony wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które wystąpiły do dnia podpisania ugody, z wyjątkiem m.in. roszczeń Nowe Jaworzno Grupa TAURON z tytułu rękojmi bądź gwarancji oraz roszczeń regresowych wobec Konsorcjum z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców oraz roszczeń Konsorcjum za prace wykonane zgodnie z kontraktem,
  2. wykonanie przez Konsorcjum na rzecz Nowe Jaworzno Grupa TAURON dodatkowych świadczeń, w tym wykonanie prac optymalizujących działanie bloku, których efektem będzie m.in. zmniejszenie minimum technicznego bloku z 40% do 37%. Dodatkowo zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła o 6 miesięcy (do 36 miesięcy), dla której Nowe Jaworzno Grupa TAURON otrzyma dodatkowe zabezpieczenie udzielone przez gwarantów.

Wejście w życie ugody nastąpiło 6 lutego 2021 r. po uprawomocnieniu się 5 stycznia 2021 r. postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 grudnia 2020 r. o zatwierdzeniu ugody.

W związku z zawarciem ugody Nowe Jaworzno Grupa TAURON i Konsorcjum zawarły 13 listopada 2020 r. aneks do umowy, który w sposób szczegółowy reguluje określone ugodą uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń Konsorcjum, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności. Zawarcie ugody i aneksu nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł, w tym wynagrodzenie dla Konsorcjum wynikające z podpisanej umowy oraz zawartych do niej aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł. Ponadto, na podstawie wprowadzonych zapisów, Zamawiający wyraził zgodę na realizację 72-godzinnego ruchu niezawodnościowego w okresie przejściowym.

13 stycznia 2021 r. Zarząd RAFAKO S.A. poinformował w raporcie bieżącym o pozyskaniu z Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy ustnej informacji o wydaniu przez właściwy Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.

Ponadto 18 listopada 2020 r. Nowe Jaworzno Grupa TAURON otrzymało zawiadomienie z URE o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od 20 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.

Jednostka wytwórcza pracuje w polskim systemie elektroenergetycznym w pełnym zakresie mocy osiągalnej oraz sukcesywnie realizowany jest harmonogram prób i testów przewidzianych w okresie przejściowym, w tym próby przy udziale PSE.

2. Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt w Stalowej Woli (Inwestycja realizowana z udziałem partnera strategicznego – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.).

 

Wykonawca: odstąpiono od kontraktu z Abener Energia S.A. (Abener Energia). Dokończenie realizacji projektu zostało przeprowadzone w formule EPCM (Menadżer Kontraktu) – konsorcjum firm Energopomiar Gliwice – Energoprojekt Katowice.

Data zakończenia inwestycji: IV kwartał 2020 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 1 398,3 mln zł

W 2020 r. prace na budowie zostały zakończone przez wszystkich wykonawców. Zakończono montaż rurociągów parowych, instalacji pomocniczych oraz konstrukcji stalowych. Zakończono również montaż mechaniczny. Pomyślnie przeprowadzono trawienie bloku.

4 marca 2020 r. przeprowadzono pierwszą synchronizację turbiny gazowej z siecią elektryczną. Pomyślnie przeprowadzono proces dmuchania, który zakończono w drugim tygodniu kwietnia 2020 r. Grupa rozruchowa przeprowadziła wszystkie niezbędne testy i uruchomienia poszczególnych układów technologicznych.

W wyniku przeprowadzonej przez Menadżera Kontraktu inwentaryzacji zidentyfikowano błędy montażowe, w następstwie których niezbędne było zdemontowanie rurociągów parowych, a następnie ich wykonanie na nowo i ponowny montaż. W rezultacie spiętrzenia się dodatkowych czynności koniecznych do wykonania, a nie zaplanowanych w pierwotnym harmonogramie, dokonano weryfikacji harmonogramu projektu i określono nowy termin oddania bloku do eksploatacji pierwotnie na I kwartał 2020 r., a następnie wskutek ponownej weryfikacji na III kwartał 2020 r.

W sierpniu 2020 r. przeprowadzono pierwszą synchronizację turbiny parowej.

30 września 2020 r. przekazano blok do eksploatacji z ograniczeniem mocy do 300 MWe. W listopadzie 2020 r. osiągnięta została moc znamionowa. Zakończono ruch optymalizacyjny bloku.

Blok po przekazaniu do eksploatacji uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła obowiązujące do 31 grudnia 2040 r., a także Decyzje Prezesa URE o zatwierdzeniu Taryfy na ciepło. Blok pracuje komercyjnie zgodnie z oczekiwaniem operatora, zapewniając dostawy ciepła i energii elektrycznej.

Realizacja inwestycji została zakończona.

3. Budowa Szybu „Grzegorz” (TAURON Wydobycie) wraz z infrastrukturą (powierzchniową i dołową) oraz wyrobiskami towarzyszącymi.

 

Wykonawca: Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (dawniej: KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.), FAMUR Pemug sp. z o.o. (zadanie główne – Etap I), LINTER S.A. – umowa rozwiązana, prace w tym zakresie wstrzymano.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Poziom zaawansowania: 50%

Nakłady poniesione: 275,9 mln zł

Na poziomie 540 m zakończono przechodzenie uskoku. Trwają prace związane z drążeniem wyrobisk poziomych w stronę szybu w celu zbicia.

Stan drążenia wyrobisk na poziomie 800 m wynosi 390,5/2120 m.

Na terenie budowy Szybu „Grzegorz” zakończono budowę infrastruktury niezbędnej do głębienia szybu i wydrążono ponad 80 m szybu w tak zwanej obudowie ostatecznej. TAURON Wydobycie i Generalny Wykonawca kontynuują współpracę. Prowadzone są rozmowy mające na celu ustalenie szczegółowych warunków dalszego prowadzenia inwestycji. Na terenie budowy utrzymywany jest proces mrożenia.

Teren pozostaje w gotowości do kontynuowania prac inwestycyjnych.

4. Budowa poziomu 800 m w ZG Janina (TAURON Wydobycie).

 

Wykonawca: Konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP S.A. i SIEMAG TECBERG POLSKA S.A. (Budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym Szybu Janina VI), KOPEX S.A. i KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (zadanie zakończone – drążenie szybu)

Planowana data zakończenia
inwestycji:
III kwartał 2021 r.

Poziom zaawansowania: 87%

Nakłady poniesione: 450,0 mln zł

W związku z pandemią COVID-19 nastąpił częściowy przestój w realizacji tej inwestycji, jednak prowadzono prace montażowe wyposażenia maszyny wyciągowej i klatki szybowej. W 2020 r. wykonano estakadę dojścia załogi do budowanej wieży, która łączy nową oraz starą infrastrukturę. Wykonano prace instalacyjne związane z ogrzewaniem, wentylacją, okablowaniem, stolarką w budynku nadszybia.

Ukończono betonowanie i rozpoczęto montaż wyposażenia w piwnicach przyszybowych na poziomie 800 m.

W IV kwartale 2020 r. rozpoczęto ruch próbny górniczego wyciągu szybowego.

Przygotowano przetarg na drążenie wyrobisk poziomu 800 m, którego ogłoszenie ze względu na optymalizację zakresu zostało przeniesione na 2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło w lutym 2021 r. W związku ze złożeniem dwóch ofert, z których jedna nie spełniała kryteriów, a druga znacznie przekroczyła budżet zamawiającego nie wyłoniono wykonawcy. Trwa ponowne przygotowywanie postępowania.

5. Program Inwestycyjny Brzeszcze.

 

Wykonawcy: TRANS-JAN, Konsorcjum FAMUR i KOPEX Machinery, Konsorcjum FAMUR z KPRGiBSz, Konsorcjum MAS z Carbospec, Elektrometal Cieszyn.

Data zakończenia Programu: 2020 r.

Poziom zaawansowania: zakończenie realizacji Programu nastąpiło na etapie realizacji 72% zakładanych prac.

Nakłady poniesione: 326,8 mln zł

W 2020 r. prowadzono eksploatację pokładu 510. Kontynuowane są prace zmieniające i poprawiające efektywność układu wentylacji.

Do końca 2020 r. w ramach programu wydrążono i zrekonstruowano łącznie 7 078,8 m wyrobisk.

Ze względu na operacyjny charakter działań prowadzonych w ramach Programu w grudniu 2020 r. podjęto decyzję o wcześniejszym zakończeniu Programu (pierwotnie data zakończenia Programu była planowana na 2025 r.). Dalsze prace będą realizowane w ramach działalności operacyjnej.

6. Uciepłownienie bloku nr 10 oraz budowa kotłów szczytowo-rezerwowych w Łagiszy.

 

Wykonawca: GE Power (modernizacja turbozespołu parowego), Mostostal Warszawa (uciepłownienie bloku wraz z modernizacją części ciepłowniczej), SBB Energy (budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej).

Data zakończenia inwestycji: IV kwartał 2019 r. / II kwartał 2020 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 127,4 mln zł

W ramach Projektu w IV kwartale 2019 r. zakończono modernizację turbozespołu parowego oraz uciepłownienie z dostosowaniem stacji.

W I półroczu 2020 r. kontynuowane było ostatnie z zadań uciepłownienia, którym była budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej. W 2020 r. zakończono budowę zbiorników olejowych, po czym rozpoczęto ruch regulacyjny kotłów.

Przeprowadzono ruch próbny kotłowni i przeprowadzono niezbędne testy.

Kotłownia została przekazana do eksploatacji w czerwcu 2020 r.

Realizacja inwestycji została zakończona.

7. Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

 

Wykonawca: Wykonawcy wybierani na konkretne etapy prac.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Poziom zaawansowania: 23%

Nakłady poniesione: 25,8 mln zł

PLNE realizowany jest na terenie Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Świętochłowic.

31 stycznia 2020 r. zawarto nową umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w wyniku złożonego przez TAURON Ciepło w 2019 r. nowego wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie PLNE na nowy zakres realizacji w postaci 22 MWt. Wartość pozyskanego dofinansowania to 32 mln zł.

W 2020 r. kontynuowano prace związane z przyłączeniami w ramach zawartych umów przyłączeniowych oraz kontynuowano proces pozyskiwania nowych klientów. W ramach zaplanowanego celu na 2020 r. pozyskano ponad 7,8 MWt nowych odbiorców w zawartych umowach przyłączeniowych.

8. TAURON Internet POPC – realizacja projektu na wygranych obszarach (7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowickiego i Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego, Wałbrzyskiego A, Wałbrzyskiego B, Sosnowieckiego).

 

Wykonawca: Atem Polska sp. z o.o.
(Katowice-Tychy), MZUM sp. z o.o.
(Sosnowiec), Atem Polska sp. z o.o.
(Wałbrzych A), Mediamo Sp. z o.o.
(Oświęcim), MX3 sp. z o.o. (Rybnik),
MZUM sp. z o.o. (Wałbrzych B), ZICOM sp. z o.o. (Kraków-Tarnów).

Planowana data zakończenia inwestycji: 2022 r.

Poziom zaawansowania: 38%

Nakłady poniesione: 116,7 mln zł

POPC polega na wykonaniu infrastruktury podłączenia gospodarstw domowych do Internetu o wysokiej przepustowości (minimum 30 MB/s). Produktem końcowym projektu będzie świadczenie usług hurtowych umożliwiających podłączenie klientów końcowych przez operatorów detalicznych. W styczniu 2020 r. wyłoniono wykonawcę budowy sieci szkieletowej, który w 2020 r. realizował zakontraktowane prace. Do końca 2020 r. wszyscy wykonawcy prowadzili prace związane z zabudową sieci światłowodowej oraz przyłączaniem szkół.

Do końca września 2020 r. wykonawcy przyłączali szkoły oraz budowali szafy terminala linii światłowodowej.

W IV kwartale 2020 r. osiągnięto istotny kamień milowy w postaci przyłączenia 100% szkół w ramach umowy o dofinansowanie.

W kolejnym okresie realizowane będą prace związane z dalszą rozbudową sieci światłowodowej.

9. Program dostosowania jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do warunków pracy obowiązujących po 2021 r.

 

Wykonawca: Wykonawcy wybierani dla poszczególnych projektów.

Planowana data zakończenia inwestycji: IV kwartał 2021 r.

Poziom zaawansowania: 94%

Nakłady poniesione: 281,6 mln zł

W ramach programu planowane jest zmodernizowanie następujących jednostek wytwórczych z poniższym zakresem:

 

  1. Elektrownia Jaworzno II, bloki nr 2 i 3 – budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS). Realizacja projektu została wstrzymana w II kwartale 2020 r. ze względu na uzyskanie odstępstwa od Konkluzji BAT, które pozwalają na dalszą eksploatację bloków. Strony przygotowują dokumenty, które umożliwią rozwiązanie umowy i wzajemne rozliczenie.
  2. Elektrownia Jaworzno III, bloki nr 1, 3, 5 – budowa instalacji odazotowania spalin (SCR). W IV kwartale 2020 r. zakończono montaż we wszystkich branżach dla bloku nr 5, trwa ruch regulacyjny. Przekazano do eksploatacji instalację dla bloku nr 1. Przekazano do eksploatacji blok nr 3, trwają prace związane z odbiorem końcowym.
  3. Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11, 12 – modernizacja SCR. Przekazano do eksploatacji instalację bloku nr 9 oraz bloku nr 10. W IV kwartale 2020 r., przekazano do eksploatacji instalacje bloków nr 11 i 12.
  4. Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11 i 12 – modernizacja IOS. Przekazano do eksploatacji instalację dla bloków nr 9 i 10. W IV kwartale 2020 r. wykonano większość testów przełączenia kanałów spalin na połączeniu bloków nr 9, 10, 11 i 12.
  5. Elektrownia Łaziska – modernizacja oczyszczalni ścieków. Zmniejszony zakres prac modernizacyjnych będzie realizowany w ramach bieżących remontów od wiosny 2021 r., prace będą prowadzone bez wpływu na eksploatację elektrowni.
  6. Elektrownia Siersza – dostosowanie istniejących IOS. Zawieszono realizację projektu z uwagi na otrzymane odstępstwa od Konkluzji BAT.
  7. Elektrownia Łagisza – budowę IOS zastąpiono wykonaniem instalacji do podawania suchych addytywów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wstrzymano realizację projektu z uwagi na otrzymane odstępstwa od Konkluzji BAT.
  8. Projekt Monitoring – w IV kwartale 2020 r. wykonawca w ramach etapu pierwszego (prace niezbędne do wykonania w elektrowniach) zakończył prace obiektowe dla Elektrowni Łaziska i Elektrowni Jaworzno III.

Wykonawca przekazał projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów.

*Wartość powiększona m.in. o szkolenia, części szybko zużywające się.

POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE

Przygotowanie i realizacja inwestycji w obszarze OZE

Zgodnie z założeniami Aktualizacji kierunków strategicznych, zakładającej zwiększenie udziału źródeł nisko- oraz zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do ponad 65% w 2030 r., spółki Grupy TAURON konsekwentnie rozwijają projekty dotyczące nowych mocy w OZE. Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych.

W ramach inwestycji w obszarze OZE w IV kwartale 2020 r. kontynuowano program budowy farm fotowoltaicznych na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej (Program TAURON PV). Program obejmuje budowę farm PV w kilku lokalizacjach, o łącznej mocy do 150 MWp.

W sierpniu 2020 r. rozpoczęto prace budowlane w ramach pierwszego projektu Programu TAURON PV – budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW w Jaworznie. Nakłady inwestycyjne na budowę farmy wyniosły 15 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka z możliwością umorzenia do 3 mln zł). W grudniu 2020 r. farma została przekazana do eksploatacji. Inwestycja w 2020 r. startowała w aukcji OZE dla instalacji >1 MW, jednak z uwagi na dużą konkurencję ze strony źródeł wiatrowych nie uzyskała wsparcia.

Kolejny najbardziej zaawansowany projekt to farma fotowoltaiczna w Mysłowicach o szacunkowej mocy ok. 40 MW. Projekt obecnie oczekuje na wydanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Trwają przygotowania do rozpoczęcia procesu wyboru wykonawcy farmy oraz przyłącza. Trwa również ocena merytoryczna projektu w ramach konkursu przeznaczonego dla Śląska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W pozostałych lokalizacjach prace obecnie obejmują pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, przy czym ostateczne decyzje o ich realizacji będą podejmowane w przypadku pozytywnego uzasadnienia biznesowego. Trwają również prace nad zmianą zakresu Programu TAURON PV w związku z możliwością rozszerzenia programu o nowe lokalizacje.

Poza Programem TAURON PV w budowie jest również projekt PV Choszczno – zespół farm fotowoltaicznych jednomegawatowych o łącznej mocy 6 MW (pierwszy etap). Inwestycja jest realizowana w ramach nabycia 2 stycznia 2020 r. przez TAURON EKOENERGIA udziałów AVAL-1. W IV kwartale 2020 r. zakończono budowę farmy i obecnie trwają przygotowania do uruchomienia i przekazania projektu do eksploatacji. Inwestycja uzyskała wsparcie w ramach aukcji OZE w 2019 r. dla instalacji < 1 MW. Całkowity budżet projektu to 16,6 mln zł. Drugi etap inwestycji polega na rozbudowie farmy o kolejne 8 MW. Inwestycja wzięła udział w aukcji OZE w 2020 r. dla instalacji < 1 MW, ale nie uzyskała wsparcia. Planowany termin oddania jej do eksploatacji to przełom 2021 r. i 2022 r.

Poza rozwijaniem własnych projektów spółki Grupy TAURON poszukują także możliwości pozyskania z rynku zaawansowanych projektów OZE, gotowych do budowy. W ramach tych prac 15 grudnia 2020 r. TAURON EKOENERGIA, poprzez nabycie udziałów WIND T1, pozyskała gotowy do budowy projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW (projekt FW Piotrków). Pierwsze prace budowlane mają się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia 2021 r. Całkowity budżet projektu to ok. 200 mln zł. Zgodnie z planem inwestycja ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2022 r.

Trwają analizy due diligence kolejnych projektów. Wszelkie decyzje inwestycyjne będą podejmowane po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ryzyk technicznych, prawnych i biznesowych, po uzyskaniu pozytywnych wyników finansowych poszczególnych projektów oraz po uzgodnieniu końcowych warunków ze sprzedającymi.

W ramach działań związanych z udziałem TAURON w projektach morskich farm wiatrowych w IV kwartale 2020 r. złożono wnioski o Pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp jako uzupełnienie wcześniej złożonych wniosków, które oczekują na rozpatrzenie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obecnie postępowania dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich są zawieszone, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów (planowo do 31 marca 2021 r.) Dodatkowo zostały złożone wnioski o wydanie Pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

29 grudnia 2020 r. TAURON zawarł dwuletnią umowę o współpracy z OW OFFSHORE S.L. dotyczącą rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

18 stycznia 2021 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) PGE, Enea i TAURON podpisały List Intencyjny, w którym wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego

Projekt związany z budową elektrowni jądrowej

W 2020 r. PGE EJ 1 realizowała zakres prac fazy wstępnej projektu związanej z prowadzeniem badań środowiskowych i lokalizacyjnych w lokalizacjach Żarnowiec i Lubiatowo-Kopalino. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości danych rozpoczęto pisanie raportów: środowiskowego i lokalizacyjnego. Obecnie trwa opracowywanie obu raportów.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Wspólników zawartej w 2014 r. przez TAURON, Enea oraz KGHM Polska Miedź (Partnerzy Biznesowi) z PGE. Zgodnie z powyższą umową każdy z Partnerów Biznesowych posiada po 10% udziałów w PGE EJ 1 – spółce celowej, która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej.

Umowa Wspólników reguluje zasady współpracy przy realizacji projektu, w tym zobowiązanie stron do wspólnego, w proporcji do posiadanych udziałów, sfinansowania działań przypadających w ramach etapu rozwoju projektu.

W III kwartale 2020 r. rozpoczęto przygotowania do sprzedaży posiadanych przez TAURON udziałów w spółce PGE EJ 1. Uzgodniono treść Listu Intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów, który został podpisany przez wszystkich wspólników spółki PGE EJ 1 oraz przedstawiciela Skarbu Państwa 1 października 2020 r.

26 marca 2021 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w PGE EJ 1.

Projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy ok. 250 MWt w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

We wrześniu 2016 r., zgodnie ze Strategią Grupy TAURON na lata 2016-2025, w ramach priorytetu zapewnienia stabilności finansowej Grupy TAURON, wstrzymano projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, z uwagi na utratę uzasadnienia biznesowego. Aktualnie Grupa TAURON prowadzi analizy umożliwiające ewentualne wznowienie projektu i innych podobnych projektów w lokalizacjach należących do spółek Grupy. Rozważane są również mniejsze jednostki lub baterie silników gazowych pracujących w wysokosprawnej kogeneracji. Rozważanym paliwem jest gaz ziemny o znacznie niższej emisyjności niż węgiel, również jako paliwo przejściowe do wytwarzania niskoemisyjnego. Podjęcie decyzji inwestycyjnej bazować będzie z jednej strony na ocenie rentowności projektów, a z drugiej na możliwościach finansowych Grupy TAURON. Nie wyklucza się zaangażowania partnera kapitałowego do realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 4 039 mln zł i były niższe o 2% od poniesionych w 2019 r., kiedy wyniosły 4 128 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmentach Wydobycie i Wytwarzanie i wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja, OZE i Pozostała działalność.

Nakłady inwestycyjne, największe w ujęciu wartościowym, poniesione w 2020 r. ramach Obszarów Biznesowych Grupy TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
WYSZCZEGÓLNIENIE
NAKŁADY INWESTYCYJNE (MLN ZŁ)
Dystrybucja
1. Budowa nowych przyłączy 924
2. Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 827
3. System Łączności Dyspozytorskiej 52
Wytwarzanie
4. Budowa bloku o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Jaworznie 688
5. Dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do Konkluzji BAT 239
6. Nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie 187
7. Przyłączenia nowych obiektów 33
8. Uciepłownienie Elektrowni Łagisza 18
9. Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych 16
10. Przyłączenie obiektów ogrzewanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczych 9
11. Odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SUW 7
OZE
12. Budowa farmy PV Choszczno 16
13. Budowa farmy PV Jaworzno 15
Wydobycie
14. Przygotowanie przyszłej produkcji 139
15. Budowa poziomu 800 m w ZG Janina 41
16. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze 32
17. Zakup / modernizacja kompleksu ścianowego w pokładzie 301 38
18. Budowa Szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski 17
Sprzedaż i Pozostała działalność
19. Budowa Internetu szerokopasmowego w ramach POPC III 102
20. Utrzymanie i rozwój oświetlenia ulicznego 43
21. Silniki gazowe 10

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycje strategiczne Grupy TAURON oraz ich finansowanie są zarządzane centralnie na poziomie Spółki. Na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie planowanych nakładów inwestycyjnych i posiadanych środków Zarząd Spółki ocenia, że Grupa TAURON jest w stanie sfinansować obecne i przyszłe zamierzenia inwestycyjne ujęte w Strategii ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz pozyskując finansowanie zarówno korporacyjne, jak i projektowe.

Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji instrumentów finansowania oraz dąży do zabezpieczenia finansowania i utrzymania zdolności spółek Grupy TAURON do wywiązywania się zarówno z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań w okresie krótko i długoterminowym, w tym zamierzeń inwestycyjnych. Podejmowane są czynności w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania, czego efektem jest m.in. zawarta 6 lutego 2020 r. umowa programowa z Santander Bank Polska S.A., w ramach której zostały wyemitowane 30 października 2020 r. obligacje w kwocie 1 000 000 tys. zł oraz zawarte w marcu 2020 r.: umowa konsorcjalna z bankami Intesa Sanpaolo S.P.A. i China Construction Bank (Europe) S.A. oraz umowa kredytu z bankiem SMBC BANK EU AG.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nowe biznesy

Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny