Działania strategiczne w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym

Strategiczna Agenda Badawcza Zrównoważony rozwój

PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA

Strategia Grupy TAURON wraz z Aktualizacją Kierunków Strategicznych wpisują się w zidentyfikowane w perspektywie do 2025 r. trendy rynkowe i regulacyjne.

Do 2025 r. Grupa TAURON skoncentruje się na zapewnieniu stabilności finansowej poprzez zwiększanie efektywności działania i optymalizację procesów oraz na zrównoważonej transformacji związanej ze zmianą miksu energetycznego Grupy w kierunku obniżania emisyjności. Ten kierunek realizowany będzie poprzez stopniowe odstawianie wyeksploatowanych jednostek węglowych i rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Głównym rezultatem działań Grupy będzie zmiana miksu energetycznego tak, aby w 2025 r. ok. 28% mocy zainstalowanej stanowiły źródła nisko- i zeroemisyjne. Jednocześnie, TAURON będzie pracować nad poprawą jakości usług dystrybucyjnych oraz rozwojem oferty sprzedażowej.

 

PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA

W perspektywie średnioterminowej Grupa TAURON skupi się na dalszym obniżaniu emisyjności poprzez inwestycje w nowe moce nisko- i zeroemisyjne oraz pozostawienie w portfelu wytwórczym tylko nowoczesnych bloków węglowych. Istotnym kierunkiem inwestycyjnym pozostanie nadal modernizacja i rozwój sieci. W latach 2025-2030 Grupa TAURON planuje sukcesywne zamykanie bloków węglowych klasy 200 MW.

Zgodnie ze Strategią Grupy, głównym kierunkiem rozwoju obszaru wytwarzania energii elektrycznej będą inwestycje w źródła nisko- i zeroemisyjne, w tym zaangażowanie w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki inwestycjom w nowe instalacje wytwórcze oraz zmniejszeniu liczby jednostek węglowych, w 2030 r. zmieni się miks wytwórczy Grupy, w którym ponad 65% aktywów stanowić będą instalacje nisko- i zeroemisyjne, co wpisuje się w politykę klimatyczną, zmierzającą w kierunku redukcji emisyjności.

Kontynuowane będą inwestycje w modernizację i rozwój nowoczesnej sieci dystrybucyjnej ukierunkowanej na utrzymanie dostaw energii elektrycznej na wysokim poziomie. Mając na względzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, TAURON planuje również działania związane z oferowaniem produktów i usług wpisujących się w ten trend rynkowy.

 

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA

Grupa TAURON w planowaniu długoterminowym bierze pod uwagę istotne znaczenie zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu. Aktualnie pracujemy nad założeniami do budowy nowej strategii. Główną wytyczną jest przygotowanie scenariuszy rozwoju, które zapewnią długoterminową rentowną działalność biznesową odporną na zmiany klimatu i jednocześnie minimalizującą wpływ działalności Grupy na otoczenie poprzez ograniczenie emisyjności źródeł wytwórczych.

Rozważane scenariusze uzależnione będą od intensywności zmian zachodzących w otoczeniu, w szczególności od założeń Polityki Energetycznej Polski, decyzji podejmowanych przez Rząd w ramach inicjatyw klimatycznych oraz kierunków regulacyjnych kształtowanych na światowych szczytach klimatycznych. Realizacja europejskiej strategii neutralności klimatycznej do 2050 r. określi kształt polskiej energetyki w perspektywie długookresowej, co znajdzie odzwierciedlenie również w decyzjach strategicznych Grupy TAURON, której kierunkowe cele i działania powinny być spójną odpowiedzią na europejskie i krajowe wytyczne w zakresie kształtu i modelu funkcjonowania sektora. Grupa TAURON będzie konsekwentnie dążyć do dalszej dywersyfikacji źródeł wytwarzania, pod względem stosowanego paliwa oraz unowocześnienia mocy wytwórczych.

Celem podsumowania poniżej zobrazowano reakcje Grupy TAURON na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym.

Reakcje Grupy TAURON na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym