Strategiczna Agenda Badawcza

Inwestycje strategiczne Działania strategiczne w ujęciu krótko-, średnio- i długoterminowym
EU-DMA

Grupa TAURON uważnie analizuje zmiany w otoczeniu, które wpływają na cały jej łańcuch wartości. Jego poszczególne elementy wywierają lub mogą z dużym prawdopodobieństwem wywierać w przewidywalnej przyszłości znaczący wpływ na ten łańcuch. 

Spółki Grupy dostrzegają intensywny rozwój i potencjalne znaczenie rozproszonych źródeł energii, postępującą digitalizację sieci dystrybucyjnych oraz zmianę roli odbiorcy energii, który z pasywnego uczestnika rynku staje się jego aktywnym graczem lub wręcz tzw. prosumentem. Postępu technologicznego Grupa nie traktuje jako zagrożenia, lecz szansę, aby stać się liderem innowacji sektora.

Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna ({B+R+I}), na którą Grupa TAURON mocno stawia w swej Strategii, znajduje odzwierciedlenie w przyjętej w 2018 r. oraz konsekwentnie realizowanej w 2020 r. Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB). W Grupie TAURON, w ramach Obszaru Badań i Innowacji, wprowadzono portfelowe zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

SAB jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. Dla każdego kierunku utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalną alokację zasobów finansowych.

Strategiczna Agenda Badawcza obejmuje następujące portfele:

  1. Klient i Jego Potrzeby,
  2. Inteligentne Usługi Sieciowe,
  3. Energetyka Rozproszona,
  4. Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania.

Tym samym działalność {B+R+I} w Grupie TAURON jest realizowana i rozwijana w oparciu o kompletne i szczegółowe założenia o charakterze strategicznym – z jasno zdefiniowanymi celami i osadzonymi w horyzoncie czasowym rezultatami.

Strategiczna Agenda Badawcza jest zgodna i komplementarna wobec pozostałych dokumentów strategicznych, opracowywanych lub przyjętych w Grupie TAURON.

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

W 2020 r. na funkcjonowanie obszaru {B+R+I} przeznaczono ok. 40 mln zł.

Uruchomiono 10 projektów (w tym 8 start-upów) w różnych obszarach biznesowych. W czterech portfelach Obszaru Badań i Innowacji realizowano 52 projekty o łącznej wartości niemal 109 mln zł. Na realizację części z tych projektów Grupa TAURON pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o łącznej wartości prawie 42 mln zł.

W 2020 r. widoczny był spadek liczby projektów zarówno aktualnie realizowanych, jak i nowo uruchomionych, co spowodowane było w szczególności:

  1. pandemią COVID-19, której wpływ w Obszarze Badań i Innowacji skutkuje zmniejszoną liczbą nowych inicjatyw (efekt opóźnień w realizacji prac zlecanych instytucjom zewnętrznym w połączeniu z ograniczeniem funkcjonowania wielu instytucji współpracujących z Grupą TAURON),
  2. redefinicją portfela projektów {B+R+I} w Grupie TAURON w efekcie Zielonego zwrotu TAURONA (m.in. znacząco ograniczono zaangażowanie w projekty dotyczące energetyki konwencjonalnej).

Wybrane projekty B+R realizowane w 2020 r. przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Eksportuj do Excela
LP.
Projekty / programy / zadania
Źródło współfinansowania
1. Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2. System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych.
3. Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych.
4. Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej.
5. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas.
6. Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych.
7. Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.
8. Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej.
9. Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS.
10. Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu.
11. Budowa hybrydowego system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin.
12. Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej.
13. Projekt TEXMIN – wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą. Fundusz Badawczy dla
Węgla i Stali Unii Europejskiej
14. Projekt RECOVERY – ocena zarządzania środowiskiem oraz działań mających na celu jego ochronę i naprawę, używając narzędzi do analizy stanu ekosystemu.
15. Projekt MOBISTYLE – rozwiązania technologiczne, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na zachowania klientów poprzez podniesienie świadomości i poczucia własności u konsumentów. Horyzont 2020: Program Ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji
16. Projekt UtilitEE – wdrożenie rozwiązania, które zwiększy efektywność zużycia energii poprzez aktywne angażowanie klientów w swoje zachowania dotyczące zużycia energii z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mechanizmów DSM.
17. Projekt GEMINI+ – wypracowanie projektu wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (HTGR) do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

EU DMA. Badania i inwestycje w 2020 r. mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju w Grupie i przez Grupę TAURON

Eksportuj do Excela
KATEGORIE INWESTYCJI Rodzaj inwestycji – nazwa inwestycji (w podziale na kategorie w tabeli) Opis inwestycji Koszty (poniesione w związku z realizacją inwestycji) PLN
Technologie energii odnawialnej Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych Prace wdrożeniowe dotyczące opracowywanej w latach 2017-21 innowacyjnej platformy Elektrowni Wirtualnej (z ang. Virtual Power Plant – dalej „VPP”) – pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej, zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych. Dostosowanie infrastruktury Elektrowni Wodnej Lubachów do pracy w układzie Elektrowni Wirtualnej. 2 581 652,72
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 2 581 652,72
Dystrybucja energii Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej Celem projektu jest weryfikacja technologii tworzenia lokalnych podobszarów sieci elektroenergetycznej zwanych mikrosieciami. W jego ramach pilotażowa instalacja mikrosieci zostanie zbudowana i przetestowana pod kątem: utrzymania bilansu i ciągłości zasilania, jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwa funkcjonowania z perspektywy odbiorców, urządzeń i sieci oraz aspektów ekonomicznych całego rozwiązania. Na tej podstawie opracowane zostaną wytyczne umożliwiające współpracę mikrosieci z siecią dystrybucyjną energii elektrycznej. Wynikiem realizacji Projektu będzie zarówno w pełni funkcjonalna i przetestowana instalacja pilotażowa (pracująca w warunkach rzeczywistych), jak i szczegółowa dokumentacja techniczna rozwiązania, pozwalająca na jego implementację na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. 516 397,96
System monitorowania stacji SN/NN z funkcjonalnością detekcji zdarzeń w sieci średniego napięcia Celem projektu jest weryfikacja założeń technicznych oraz ocena przydatności biznesowej systemu pomiarowego dostarczanego przez firmę iGrid, wyłonioną w ramach programu akceleracyjnego wspierania start-upów. Pilot Maker. System umożliwia szybszą detekcję niektórych zdarzeń w sieci średniego napięcia w oparciu o pomiary po stronie 0,4 kV, w stosunku do rozwiązania opartego o liczniki bilansujące, w wyniku czego możliwe jest szybsze wskazanie miejsc uszkodzenia w sieci dystrybucyjnej SN. 32 823,78
System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (SOPJEE) Projekt ma na celu budowę systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej (SOPJEE) w sieciach dystrybucyjnych. Wykorzystana zostaje do tego zarówno obecna infrastruktura pomiarowa TAURON Dystrybucja (ponad 220 stacjonarnych oraz ponad 200 mobilnych punktów pomiarowych), jak również utworzony zostaje nowy, rozbudowany system monitoringu i oceny propagacji parametrów jakości energii elektrycznej (JEE). 141 819,60
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 691 041,34
Technologie przesyłu i dystrybucji Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System), wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN. 861 333,27
Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej Celem projektu jest przeprowadzenie prac {B+R} mających na celu stworzenie prototypu systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania populacją transformatorów WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych (w skrócie ZSDS). 1 367 442,27
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 2 228 775,54
Zaawansowane technologie (przechowywanie, odzysk itd.) Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych
i popiołów lotnych ze spalin
Celem projektu jest przebadanie w warunkach instalacji demonstracyjnej filtra hybrydowego zabudowanego w miejsce elektrofiltra. Filtr hybrydowy odpowiada na zapotrzebowanie rynku na uniwersalne i elastyczne rozwiązanie umożliwiające modernizację już istniejących lub budowę nowych instalacji odpylania i oczyszczania spalin. Ponadto kompaktowość rozwiązania umożliwia instalację urządzenia w miejscach, w których warunki lokalizacyjne lub istniejąca infrastruktura uniemożliwia rozbudowę lub modernizację. 115 641,20
Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych Projekt skupia się na opracowaniu systemu kontroli i monitorowania poprawy elastyczności (IFCAMS), który wpływa na elastyczne wykorzystanie bloków węglowych. Oczekuje się, że opracowana technologia pozwoli na to, by elektrownie były skutecznie eksploatowane przy uwzględnieniu nowych wymogów naboru/zrzutu mocy. Zastosowanie IFCAMS wpłynie na skrócenie czasu naboru i zrzutu mocy oraz zmniejszy koszty operacyjne związane z licznymi awariami bloków (dzięki obniżeniu bieżącego minimum technicznego). 165 468,64
Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas Celem projektu jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej (substytutu gazu ziemnego, ang. SNG), głównie poprzez wyższą sprawność elektrolizy wysokotemperaturowej oraz zastosowanie węglanowych ogniw paliwowych do wychwytu CO2 ze spalin, co nie wymaga dostarczenia do układu wychwytu energii z elektrowni. Dodatkowo obie wprowadzane innowacje dają możliwość ich integracji od strony cieplnej i elektrycznej. 1 354 135,05
Systemy magazynowania energii na potrzeby OSD Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii, jako elementu stabilizacji pracy sieci, element Smart Grid (ESS Cieszanowice). 6 263 305,49
Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego ograniczania emisji HCl ze spalin z kotłów fluidalnych Celem projektu jest optymalne dostosowanie Jednostek Wytwórczych TAURON Wytwarzanie do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych po roku 2021, związanych z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) nr 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania. Prace w 2020 roku realizowano w elektrowni Siersza. 69 863,36
Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych Celem projektu jest opracowanie prototypu magazynu bateryjnego w dwóch wariantach pojemnościowych w oparciu o ponowne wykorzystanie baterii litowo-jonowych pochodzących z transportu elektrycznego oraz przetestowanie w 3 przypadkach użycia wraz z wstępnym określeniem modelu procesów okołoprodukcyjnych, związanych z transformacją baterii do nowego zastosowania
i modelu łańcucha dostaw.
158 229,69
Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu Celem projektu jest budowa i uruchomienie instalacji demonstracyjnej do przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 w procesie produkcji kompozytów do zastosowań w przemyśle budowlanym i/lub w zastosowaniach geoinżynieryjnych, do wypełnienia pustek poeksploatacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Projekt wpisuje się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego. 415 003,57
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 8 541 647,00
Innowacyjne usługi powiązane (np. zdalne liczniki) Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu
i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej
Geneza projektu związana jest z koniecznością poprawy dyspozycyjności bloku 460MWe. Opracowywane technologie powinny w zdecydowany sposób zwiększyć skuteczność oraz zmniejszyć koszty diagnostyki powierzchni wymiany ciepła w kotle, wpływając na poprawę jego dyspozycyjności i podnosząc efektywność ekonomiczną jego pracy. Celem projektu jest opracowanie dwóch wzajemnie dopełniających się technologii/narzędzi do zaawansowanej diagnostyki zużycia elementów wymiany ciepła w kotle. Pierwsze rozwiązanie służyłoby do precyzyjnego monitoringu stanu technicznego elementów wymiany ciepła w kotle, mogącym pracować w wysokich temperaturach, drugie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników w kontekście predykcji zużycia erozyjnego powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej kotła oraz niezbędnych remontów. 938 333,84
Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością
i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu
o algorytmy sztucznej inteligencji
Celem projektu jest stworzenie prototypowego modułowego systemu komputerowego w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji do zwiększenia niezawodności infrastruktury wytwórczej w Grupie TAURON. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie hybrydowej infrastruktury informatycznej, w skład, której będą wchodzić adaptacyjne modele predykcyjno/preskrypcyjne współpracujące z układami sterowania, algorytmy optymalizacyjne, modele numeryczne, bazy danych, oraz algorytmy kontrolujące stan techniczny urządzeń energetycznych. 4 008 000,00
Internet rzeczy (IoT) Rozwój technologii Internetu Rzeczy przy współpracy z miastem Wrocław. Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie architektury informatycznej do zbierania i zarządzania danymi z wybranych obszarów inteligentnego miasta (smart city), wdrażane rozwiązanie zakłada skalowanie w zakresie liczby urządzeń czujnikowych oraz obsługiwanych obszarów funkcjonalnych. W pierwszej fazie projekt skupia się na monitoringu jakości powietrza, gospodarce odpadami, inteligentnym oświetleniu ulicznym oraz na zarządzaniu parkingami, następnie została dołączona funkcjonalność monitoringu ruchu drogowego w mieście. Opracowane środowisko informatyczne wraz z rekomendacjami będzie podstawą do stworzenia i oferowania docelowego produktu do miast i gmin. 1 116 700,00
Program HEMS (ang. Home Energy Management System,
pol. Program Zarządzania Energetyką Domową)
Celem Programu, adresowanego do klienta detalicznego, jest przygotowanie Grupy TAURON do pozyskiwania nowego strumienia przychodów dla spółek Grupy, poprzez wypracowanie strategii, organizacji oraz modelu świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach HEMS, w oparciu o istniejące, a także nowe produkty i usługi. W działaniach związanych z HEMS stawia się na maksymalizację potencjału energetycznego domów i urządzeń, wygodę klientów oraz mądre wykorzystanie produktów ekologicznych. By osiągnąć te cele wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania tj. sztuczna inteligencja, technologia smart home etc. 115 163,20
SUMA KOSZTÓW W KATEGORII 6 178 197,04
SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW 20 221 313,60

 

WSPÓŁPRACA ZE START-UPAMI

W 2020 r. w Grupie TAURON kontynuowano działania w obszarze współpracy ze start-upami w ramach zewnętrznych programów akceleracyjnych, jak również w ramach programu akceleracyjnego Grupy TAURON – TAURON Progres. Programy są adresowane do podmiotów, które dysponują innowacyjnym pomysłem z obszarów wskazanych w Strategicznej Agendzie Badawczej oraz chętnych do współpracy przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na poszerzenie obecnej oferty spółek Grupy TAURON o nowe produkty i usługi.

Programy akceleracyjne typu ScaleUp (PilotMaker Elektro ScaleUp oraz KPT ScaleUp), ogłoszone i współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dostarczyły TAURON projektów ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie obszarów: Elektromobilność, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy, Inteligentne Usługi Sieciowe. W 2020 r. TAURON rozwijał współpracę ze start-upami również w ramach autorskiego programu TAURON Progres, który umożliwia dotarcie z innowacyjnym pomysłem bezpośrednio do TAURON. Zgodnie z założeniami programu uczestnicy mają możliwość przetestowania swoich rozwiązań z wykorzystaniem infrastruktury Grupy TAURON i przy udziale ekspertów spółek Grupy.

Kontynuując budowę strategicznej pozycji Grupy TAURON w obszarze start-upów, TAURON przeprowadził w 2020 r. kolejne inwestycje w ramach EEC Magenta – utworzonego w 2018 r. funduszu typu CVC. W 2020 r. EEC Magenta powiększyła swój portfel inwestycyjny do wartości 37,1 mln zł i obecnie posiada w nim 6 innowacyjnych start-upów.

W ramach realizacji działań związanych ze współpracą ze start-upami, w 2020 r. TAURON po raz drugi wziął udział w Programie GovTech, którego celem jest umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, spółkom z udziałem Skarbu Państwa ze start-upami i małymi przedsiębiorstwami, które w drodze trybu konkursowego zostają wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań (Wyzwań) przygotowanych przez zleceniodawców.

Poniżej przedstawiono projekty ze start-upami prowadzone w 2020 r. w ramach programów akceleracyjnych, będących przedmiotem inwestycji EEC Magenta oraz podjętych w ramach inicjatywy GovTech.

Projekty ze start-upami prowadzone w 2020 r.

Eksportuj do Excela
LP. PROJEKTY PROGRAMY ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z START-UPAMI
1. EV Charge: Ładowarka do pojazdów elektrycznych (samochodów i rowerów elektrycznych) zabudowana w kompozytowym słupie oświetleniowym, przeznaczona do budowy sieci ładowania w oparciu o zasilanie z sieci oświetleniowej. Pilot Maker Elektro ScaleUp
2. Born Electric: Ładowarka do pojazdów mikro mobilności (hulajnogi i rowery) i akumulatorów do lekkich pojazdów (skutery) montowana bezpośrednio na maszcie zwykłej lampy oświetlenia ulicznego.
3. MC2 Energy: Platforma Greenstock VPP – platforma handlowo-rozliczeniowa mikro rynku OZE na potrzeby giełdy obrotu zieloną energią, oparta o technologię blockchain. KPT ScaleUp
4. Nanobots Software: Platforma do gromadzenia, zarządzania oraz standaryzowania danych z urządzeń IoT zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej.
5. Seedia: Gama produktów małej architektury miejskiej, zasilanych energią solarną, przeznaczona dla miast i gmin wraz z systemem umożliwiającym zdalne zarządzanie urządzeniami.
6. Roboticon: Chatbot umożliwiający obsługę klienta 24 h/7 w portalu tauron.pl, pełniący rolę wirtualnego asystenta, który wspiera klientów w znalezieniu interesujących ich treści.
7. Assess24.io: Platforma rekrutacyjna oparta o wyzwania, czyli zadania sprawdzające wiedzę kandydatów i stanowiące zarazem wstępny etap procesu rekrutacji.
8. NNT: Urządzenie pomiarowe przeznaczone do szybkiej i nieinwazyjnej diagnostyki długich elementów stalowych oraz system diagnostyczny, wykorzystujący impulsy magnetostrykcyjne do szybkiego diagnozowania uszkodzeń.
9. Billon: Trwały Nośnik informacji – system oparty o technologię blockchain umożliwiający wiarygodne i niezmienne publikowanie dowolnych danych, zapewniający pełen zakres funkcji do zarządzania danymi cyfrowymi. TAURON Progres
10. Cash Director: Cyfrowy Asystent Finansowy – aplikacja webowa skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiająca prowadzenie księgowości on-line, jak również świadczenie usługi księgowej z jej użyciem.
11. Reliability Solutions sp. z o.o. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych, tj. system predictive maintenace, który poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, przewiduje możliwość zaistnienia awarii. EEC Magenta Spółki w portfelu inwestycyjnym funduszu typu CVC-EEC Magenta
12. Take Task S.A. oferująca rozwiązanie odpowiadające na problem zarządzania rozproszonymi grupami pracowników, tj. platformę do mobilnej komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów.
13. Sinterit S.A. wprowadzająca na rynek unikatowe rozwiązania w zakresie prototypowania i produkcji krótkich serii części zamiennych oraz oferująca rozproszonym zespołom konstruktorskim wysoko precyzyjne drukarki 3D w cenie produktu konsumenckiego.
14. Challengerocket sp. z o.o. oferująca rozwiązanie będące odpowiedzią na rynkowy problem w zakresie rekrutacji najwyższej klasy programistów, tj. platformę udostępnianą w formule SaaS służącą do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię sztucznej inteligencji umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.
15. ICSec S.A. oferująca system Scadvance, składający się z oprogramowania oraz sondy sprzętowej, umożliwiający monitoring sieci automatyki przemysłowej i wykrywanie potencjalnych zagrożeń i anomalii w ruchu pomiędzy urządzeniami tej sieci, wykorzystując do tego mechanizmy big data, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. System zapewnia kompleksową ochronę zarówno w przypadku ultranowoczesnych fabryk, jak i starszego typu instalacji przemysłowych i jest przeznaczony przede wszystkim dla firm energetycznych, produkcyjnych i chemicznych.
16. Cash Director S.A. rozwijająca platformę Cyfrowy Asystent Finansowy umożliwiającą cyfryzację procesów księgowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, która może zastąpić tradycyjne usługi księgowe oraz ułatwić właścicielom podejmowanie optymalnych decyzji finansowych.
17. TAURON zgłosił zapotrzebowanie na stworzenie systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał instalacji fotowoltaicznych. Rezultatem działań podjętych w ramach konkursu ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii. W ramach II etapu konkursu w 2020 r. został wyłoniony finalista, z którym ustalane są szczegółowe warunki i zakres współpracy. GovTech