Wprowadzenie

Polityka wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Cel i zasady zarządzania ryzykiem
102-15, 103-2

W związku ze zmianami zachodzącymi w europejskiej polityce klimatycznej oraz przekształceniami społecznymi i gospodarczymi (w tym w zakresie zasobooszczędności), sektor energetyczny doświadcza dynamicznego wzrostu wpływu szeroko rozumianego otoczenia na wyniki i działalność operacyjną. Do najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie Grupy TAURON należą przeobrażenia regulacyjne odbywające się zarówno na poziomie prawa europejskiego, jak i krajowego.

W ostatnich latach można obserwować wzmożone procesy legislacyjne po stronie organów Unii Europejskiej. Dziedziny energetyki oraz środowiska naturalnego należą do kompetencji dzielonych pomiędzy Unię Europejską, a państwa członkowskie. Większość działań unijnych w tym zakresie wywiera i wywierać będzie zatem istotny wpływ na działalność Grupy TAURON.

Ostatnie lata wskazują na wysoką dynamikę zmian nie tylko w otoczeniu regulacyjnym, ale również gospodarczym, makroekonomicznym, czy rynkowym Grupy. W szczególności obserwowane są następujące czynniki:

 • wprowadzanie kolejnych i zaostrzanie istniejących regulacji oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu (m.in. Pakiet Zimowy, Kodeksy sieci, Dyrektywa ETS, konkluzje BAT, Europejski Zielony Ład, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania wpływu na klimat),
 • wzrost zmienności cen energii elektrycznej i produktów powiązanych,
 • konsekwentna zmiana miksu energetycznego w kierunku nisko- bądź zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
 • rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,
 • postępująca integracja europejskich rynków energii elektrycznej,
 • wzrost świadomości interesariuszy Grupy TAURON w zakresie ochrony środowiska i wpływu na klimat.

Grupa TAURON zakłada kontynuację wyżej wskazanych trendów, zmierzających do dalszej transformacji
ku innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarce, a w dłuższej perspektywie osiągnięcie neutralności klimatycznej oraz wdrożenie ekonomii cyrkularnej na obszarze Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Grupa TAURON aktywnie monitoruje zarówno otoczenie regulacyjne, jak również otoczenie rynkowe w celu przygotowania planu działań odpowiadających zmieniającym się warunkom prowadzenia działalności rynkowej. Funkcjonujący w tym zakresie w szczególności w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem jest nakierowany na wdrażanie odpowiednich i skutecznych reakcji na możliwe zagrożenia, jak również na możliwości wykorzystywania pojawiających się szans rynkowych.

MODEL TRZECH LINII OBRONY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji, w Grupie Kapitałowej TAURON funkcjonuje tzw. Model trzech linii obrony, stanowiący system kontroli wewnętrznej. Obejmuje on:

 • w ramach I linii obrony – kontrolę funkcjonalną, sprawowaną przez:
  • kierownictwo niższego i średniego szczebla,
  • pozostałych pracowników Grupy,
 • w ramach II linii obrony – niezależną kontrolę, sprawowaną przez funkcję:
  • zarządzania ryzykiem,
  • zapewnienia zgodności,
  • zapewnienia bezpieczeństwa,
 • w ramach III linii obrony:
  • kontrolę instytucjonalną, sprawowaną przez audyt wewnętrzny.

Wyniki działań Zespołu Audytu Wewnętrznego są raportowane bezpośrednio do kierownictwa wyższego szczebla i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Model trzech linii obrony w Grupie Kapitałowej TAURON