Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem

Najistotniejsze kategorie ryzyk Strategia
Kapitał finansowy Kapitał finansowy
Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny
Kapitał ludzki Kapitał ludzki
Kapitał naturalny Kapitał naturalny
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy TAURON klasyfikowane są zgodnie z przyjętym Modelem ryzyk. Wydzielono następujące kategorie ryzyk związanych ze zrównoważonym  rozwojem Grupy TAURON:

 1. Ryzyko społeczne
 2. Ryzyko związane ze zmianami klimatu
 3. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim
 4. Ryzyko BHP
 5. Ryzyko komunikacji wewnętrznej
 6. Ryzyko środowiskowe
 7. Ryzyko procesu zakupowego
 8. Ryzyko prawne
 9. Ryzyko Compliance

Dla każdego z ryzyk przyporządkowano również trend oraz poziom istotności, zgodnie z poniższym oznaczeniem:

RYZYKO SPOŁECZNE

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko społeczne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Pracownicy i kultura organizacyjna.

Ryzyko społeczne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko społeczne
Ryzyko obejmuje ryzyko niewywiązywania się ze standardów obsługi klienta, realizacji umów sprzedaży, komunikacji zewnętrznej i działań marketingowych oraz ryzyko związane z ochroną danych osobowych.

Skutkiem materializacji ryzyka jest: utrata reputacji i zaufania klientów, spory z klientami, brak realizacji celów, w tym celów sprzedażowych oraz możliwe kary za nieprzestrzeganie wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Przyjęcie i realizacja PRO Klienckiej Polityki Społecznej.
 2. Prowadzenie dialogu z klientami, w tym badanie zadowolenia klientów, dopasowanie oferty produktowej do ich potrzeb, dbanie o wysoki poziom obsługi klientów.
 3. Budowanie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.
 4. Odpowiedzialność za produkt, w tym za jakość i bezpieczeństwo dostaw, dopasowanie oferty produktowej do oczekiwań klientów.
 5. Ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.
 6. Wdrażanie narzędzi wspierających realizację klienckiej polityki społecznej.
 7. Standaryzacja wzorów umów z klientami i ich dostosowywanie do zmian w przepisach prawa oraz optymalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych.
 8. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z przyjętą Strategią marki TAURON i Strategią sponsoringową Grupy TAURON na lata 2018-2025, uwzględniających poszanowanie praw człowieka i prowadzenie odpowiedzialnego marketingu.
2.
Ryzyko zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu
Ryzyko związane z zaangażowaniem Grupy TAURON w działania, które nie stanowią odpowiedzi na potrzeby interesariuszy, powodujące utratę zaufania ze strony różnych grup interesariuszy, utratę wiarygodności i przekazów generowanych przez firmę w społeczeństwie.
 1. Wdrożenie i realizacja planu projektów CSR, w którym określone są wszystkie działania wraz z ich uzasadnieniem.
 2. Wdrożenie i stosowanie dokumentu pn. Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON.
 3. Zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań.
3.
Ryzyko zarządzania reputacją poprzez kształtowanie wizerunku marki
Ryzyko związane z wykorzystywaniem marki TAURON w skojarzeniu z niekorzystnymi, kontrowersyjnymi działaniami mającymi negatywny wpływ na wizerunek Grupy, powodujący w efekcie kształtowanie nieodpowiedniego wizerunku firmy.
 1. Nadzorowanie procesu ustalania metodyki przeprowadzania akcji promocyjnych i sponsoringowych, zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań.
 2. Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, powołanie Zespołu odpowiedzialnego za ocenę i zatwierdzanie projektów wizerunkowych.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój to jedne z głównych postulatów realizowanych w ramach koncepcji Zielony Zwrot TAURONA. Biorąc pod uwagę powyższe i mając świadomość zachodzących zmian klimatycznych, w ramach Modelu ryzyka wyodrębnione zostały również ryzyka związane ze zmianami klimatu. W ich ramach wyróżnia się:

 • ryzyko fizyczne – wynikające z fizycznych skutków zmiany klimatu niekorzystnie wpływających na działalność spółek Grupy TAURON, w szczególności będące następstwem określonych zdarzeń związanych z pogodą (burze, powodzie, fale upałów), zmianami klimatu powodującymi zmiany temperatur lub suszę hydrologiczną,
 • ryzyko związane z przejściem – obejmujące ryzyka wynikające z transformacji na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu, np. regulacyjne, finansowe, społeczne, technologiczne.

Ryzyko fizyczne

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Otoczenie; Ryzyko operacyjne / Technologia i infrastruktura; Ryzyko operacyjne / Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe / Handel.

Ryzyko fizyczne związane ze zmianami klimatu zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Krótkoterminowe ryzyko fizyczne (ryzyko ostre)
Ryzyko związane jest z:

 • częstym występowania ekstremalnych temperatur, większą intensywnością opadów mogącą powodować powodzie o każdej porze roku, opadami o nierównomiernym charakterze, skutkującymi dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (nawalne deszcze),
 • wzrostem częstotliwości i intensywności huraganów, silnymi wiatrami towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi powodującymi awarie maszyn i urządzeń, awarie sieci dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło), częstszym występowaniem susz oraz związanych z tym ograniczeniami w dostępie do wody, a także zwiększonym ryzykiem pożarów.

Skutkiem materializacji ryzyka są również:

 • zwiększone koszty utrzymania sieci przesyłowych wynikających z kosztów usuwania awarii, spadek wolumenu sprzedaży energii i ciepła, spadek wolumenu produkcji, pogorszenie wskaźników jakościowych dystrybucji wpływających na przychód regulowany,
 • gwałtowne wahania poziomu cen rynkowych wynikających z występowania ekstremalnych temperatur wpływających na poziomy zapotrzebowania i możliwości jego pokrycia po stronie podażowej,
 • konieczność wyłączenia pojedynczych bloków energetycznych w związku ze zbyt niskim poziomem wody w rzekach, z których wykorzystuje się wodę do chłodzenia bloków.
  Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: środowiskowe (w kontekście nadmiernego wpływu na klimat), pogodowe, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.
 1. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działalności biznesowej oddziałującej na klimat zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
 4. Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie wpływu na klimat.
 5. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy na zmiany klimatu, stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarach biznesowych wrażliwych na te czynniki.
 6. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 8. Reagowanie na sytuację awaryjną poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 9. Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku pod ziemią).
 10. Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
 11. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarze Dystrybucji.
2.
Ryzyko fizyczne długotrwałe
Ryzyko związane jest ze:

 • spadkiem wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek odchylenia temperatury od wartości planowanych skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikającej ze zmniejszonego zapotrzebowania,
 • zmniejszeniem, szczególnie latem, poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych oraz wzrostem ich temperatury, co generuje spadek sprawności jednostek wytwórczych oraz zmniejszenie dyspozycyjności bloków co w okresie występowania pików energetycznych. Powyższe może doprowadzić w skrajnym scenariuszu do blackoutu,
 • zmianą warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zmian czynników atmosferycznych skutkujących spadkiem marży w Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem przychodów,
 • zwiększoną awaryjnością maszyn i urządzeń stanowiących majątek spółek Grupy TAURON z uwagi na trwałe zmiany klimatu, np. długotrwałe susze, ocieplenie klimatu.
  Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: wolumenu i marży, majątku firmy oraz ryzyko rynkowe.
 1. Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzenie do sprzedaży produktów typu multipakiet.
 2. Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 3. Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
 4. Codzienny pomiar i raportowanie pozycji portfelowych.

Ryzyko klimatu związane z przejściem

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko klimatu związane z przejściem zakwalifikowano
do kategorii: Ryzyko operacyjne / Otoczenie; Ryzyko regulacyjne / Regulacje; Ryzyko operacyjne / Klienci i kontrahenci; Ryzyko handlowe / Handel; Ryzyko finansowe i kredytowe / Finanse i kredyt.

Ryzyko związane z przejściem zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko związane z przejściem
Ryzyko związane z zaostrzeniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zaostrzeniem wymogów środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych, rosnącą świadomością klientów w zakresie zmian klimatycznych, działaniami wspierającymi efektywność energetyczną (rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji, budowa własnych źródeł energii i ciepła, odejście od węgla jako paliwa), zmianą warunków funkcjonowania Grupy TAURON (konieczność dostosowania firmy do wyzwań wynikających ze zmian klimatu, w tym dostosowania technologicznego do światowych rozwiązań niskoemisyjnych).

Skutki ryzyka obejmują kwestie reputacji, technologii, polityki i regulacji, a także kwestie rynkowe. W szczególności skutkami ryzyka mogą być:

 • spadek wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy TAURON w szczególności w skutek rozwoju energooszczędności, ocieplania budynków, rozwoju prosumentów, skutkujących przede wszystkim utratą przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy TAURON wynikająca ze zmniejszonego zapotrzebowania,
 • zmiana warunków rynkowych funkcjonowania spółek Grupy TAURON w szczególności w skutek zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, działań wspierających efektywność energetyczną (odejście od węgla jako paliwa, rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji i budowy własnych źródeł energii i ciepła), skutkujące spadkiem marżyw Obszarze Wytwarzania (CDS/wolumen) oraz generalnie wzrostem kosztów i spadkiem przychodów,
 • utrudnienia lub wzrost kosztów pozyskania kapitału do finansowania działalności opartej na paliwach kopalnych,
 • utrata reputacji z tytułu zaangażowania w paliwa kopalne,
 • konieczność transformacji majątku i w konsekwencji konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na skutek zmian klimatycznych,
 • utrudnienie lub wzrost kosztów ubezpieczenia majątku opartego na paliwach kopalnych,
 • wzrost kosztów opłat środowiskowych oraz konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie majątku do wymogów środowiskowych,
 • wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 i w konsekwencji spadek marży w segmencie energetyki konwencjonalnej,
 • spadek zapotrzebowania na energię w wyniku efektywności energetycznej i rozwoju energetyki prosumenckiej,
 • spadek zapotrzebowania na produkty dotychczas oferowane przez spółki Grupy TAURON,
 • ograniczenie lub wyłączenie działalności opartej o paliwa kopalne i węglany,
 • konieczność restrukturyzacji zatrudnienia wynikająca ze zmiany profilu działalności,
 • utrudnienia procedur administracyjnych z udziałem społeczeństwa przez organizacje pozarządowe,
 • spadek wartości przedsiębiorstwa,
 • niemożność zaspokojenia oczekiwań rynku w wyniku braku oczekiwanych produktów w portfelu.

Ryzyko obejmuje zidentyfikowane i zarządzane w Grupie TAURON ryzyka: zmian klimatu, reputacji, regulacyjne, wolumenu i marży, rynkowe, pozyskania finansowania, majątku firmy, kadrowe.

 1. Stosowanie Polityki Klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Określenie, aktualizacja i realizacja Strategii Grupy TAURON.
 3. Aktualizacja Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON.
 4. Dostosowanie Strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON do wytycznych wynikających z Polityki Klimatycznej.
 5. Bieżąca analiza projektów rozporządzeń i ustaw.
 6. Aktywny udział w pracach zespołów opiniujących projekty i proponujących optymalne rozwiązania.
 7. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego i miksu energetycznego Grupy TAURON do wytwarzania energii odnawialnej oraz zero- i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 8. Stopniowe wycofywanie antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych poprzez rozwój energetyki odnawialnej oraz zero- i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 9. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy TAURON na zmiany klimatu.

RYZYKO ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zakwalifikowano
do kategorii: Ryzyko operacyjne / Pracownicy i kultura organizacyjna.

Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim
Ryzyko związane z zagadnieniami pracowniczymi, w tym również z kwestią różnorodności, partycypacji, warunkami zatrudnienia i pracy, stosunkami ze związkami zawodowymi oraz poszanowaniem prawa wolności do zrzeszania się, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania ścieżkami kariery i rekrutacją, systemami szkoleń, zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy jak również, w dłuższej perspektywie, koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia powodowaną zmianami klimatycznymi wymuszającymi zmianę profilu działalności.

Skutkiem materializacji ryzyka mogą być przerwy lub zakłócenia w pracy operacyjnej, skargi pracownicze, spory zbiorowe, strajki, utrata wyspecjalizowanej kadry i trudności w jej odtworzeniu.

 1. Przyjęcie i realizacja Polityki Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników.
 2. Przyjęcie i realizacja Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi
  i Dyskryminacji.
 3. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez udział w szkoleniach.
 4. Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi w Grupie TAURON.
 5. Realizacja polityki kadrowej w oparciu o Model Kompetencyjny oraz obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzeń i prawa pracy (Regulamin Wynagradzania, ZUZP, Regulamin Pracy).
 6. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Różnorodności.
 7. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Poszanowania Praw Człowieka.

RYZYKO BHP

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko BHP zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Pracownicy i kultura organizacyjna.

Ryzyko BHP zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko BHP
Ryzyko związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Skutkiem materializacji ryzyka jest uraz pracownika, utrata zdrowia lub nadmierna ekspozycja pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia, odszkodowania wypłacane z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 1. Priorytetyzacja bezpieczeństwa pracowników, klientów, wykonawców i interesariuszy w podejmowanych działaniach biznesowych.
 2. Przyjęcie i realizacja Polityki BHP Grupy TAURON.
 3. Zapewnianie optymalnych warunków pracy.
 4. Prowadzenie aktywnego monitorowania warunków pracy oraz poprawności jej organizacji.
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.
 6. Prowadzenie szkoleń, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.
2.
Ryzyko pandemii
Ryzyko związane z utrzymywaniem się stanu pandemii powodującym zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w kraju oraz wywołującym istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, wpływającym na warunki funkcjonowania spółek Grupy TAURON. Przyrost zachorowań oddziałuje na ograniczenie aktywności gospodarczej wpływając na poziom zapotrzebowania na produkty oferowane przez spółki Grupy TAURON w tym w szczególności wolumeny dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
 1. Monitoring stanu zagrożenia epidemicznego w Grupie TAURON.
 2. Gromadzenie informacji o zagrożeniach oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników spółek Grupy TAURON.
 3. Opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań zmierzających do obniżenia poziomu zagrożenia dla zasobów Grupy TAURON.
 4. Bieżące monitorowanie ryzyka dostępności pracowników i usług świadczonych przez spółki Grupy TAURON.
 5. Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia skutków materializacji zagrożenia dla zasobów Grupy TAURON.
 6. Przygotowywanie i opiniowanie treści komunikatów rozpowszechnianych na poziomie Grupy TAURON i TAURON Polska Energia.
 7. Stosowanie testów przesiewowych.
 8. Przygotowywanie planów awaryjnych na wypadek utraty kluczowych pracowników Grupy.
 9. Opracowanie rezerwowych planów utrzymania ciągłości działania.
 10. Podejmowanie działań handlowych celem bieżącego bilansowania pozycji zakupowej względem obserwowanych spadków wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.
 11. Wykorzystanie szans rynkowych celem zabezpieczenia pozycji w obszarze Wytwarzania (odkupy).
 12. Wykorzystanie mechanizmów tarczy antykryzysowej.
 13. Zwiększenie częstotliwości monitoringu należności przeterminowanych.
 14. Wprowadzenie dodatkowych wytycznych w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego i rozszerzenie zakresu badania kondycji finansowej klientów.
 15. Wprowadzenie mechanizmu monitoringu i limitowania wydatków.

RYZYKO KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko komunikacji wewnętrznej zakwalifikowano
do kategorii: Ryzyko operacyjne / Pracownicy i kultura organizacyjna.

Ryzyko komunikacji wewnętrznej zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko komunikacji wewnętrznej
Ryzyko związane z przekazywaniem wewnątrz organizacji błędnej lub niesprawdzonej informacji, formułowaniem niejasnego/niepełnego komunikatu, nieprzekazywaniem pracownikom informacji o istotnym znaczeniu powodujące wprowadzenie w błąd odbiorców informacji lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych, skutkujące podejmowaniem niewłaściwych decyzji biznesowych w wyniku braku rzetelnej informacji, utratę zaufania wobec pracodawcy lub kary administracyjne.
 1. Budowanie relacji ze stroną społeczną w Grupie TAURON i ścisła współpraca z Rzecznikiem Dialogu Społecznego.
 2. Wykorzystywanie i rozwój dostępnych narzędzi komunikacji w celu przekazywania istotnych informacji do pracowników Grupy TAURON.
 3. Przy przekazywaniu istotnych informacji – organizacja spotkań bezpośrednich kadry zarządzającej z pracownikami.
 4. Bieżące monitorowanie sytuacji i zdarzeń w spółkach Grupy TAURON mogących wywołać niepokój społeczny.
 5. Cykliczne spotkania z przedstawicielami spółek zajmującymi się komunikacją wewnętrzną w celu wymiany informacji.
 6. Opracowanie Strategii komunikacyjnej dla Grupy TAURON.

RYZYKO ŚRODOWISKOWE

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko środowiskowe zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Technologia i infrastruktura.

Ryzyko środowiskowe zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko środowiskowe
Ryzyko związane z wpływem prowadzonej działalności biznesowej na środowisko naturalne i korzystanie z jego zasobów, w tym w szczególności z utratą kontroli nad procesem uniemożliwiającym zapobieganie ponadnormatywnym zanieczyszczeniom, uszkodzeniem, zakłóceniom lub awariom instalacji lub urządzeń skutkującym negatywnie na środowisko.

Ryzyko wiąże się również z możliwością:

 • braku aktualności decyzji środowiskowych,
 • deponowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z warunkami eksploatacji obiektów do tego przeznaczonych,
 • wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. pożaru, przemieszczenia mas ziemnych, zjawisk ekstremalnych,
 • wykorzystania odpadów niezgodnie z dopuszczonym kierunkiem przeznaczenia,
 • braku właściwych zabezpieczeń ograniczających negatywny wpływ działalności Grupy TAURON na środowisko,
 • uwolnienia substancji niebezpiecznych do środowiska,
 • protestów społecznych.

Skutkiem materializacji ryzyka jest degradacja środowiska naturalnego oraz kary za niedotrzymanie wymagań środowiskowych, konieczność ich usunięcia, ograniczenie produkcji, opóźnienia w realizacji inwestycji, zanieczyszczenie źródeł wody w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, zniszczenie siedliska, obiektu lub obszaru cennego przyrodniczo – kompensacja przyrodnicza, ograniczenia dalszego rozwoju biznesowego, utrata wizerunku Grupy TAURON, ograniczenie możliwości korzystania z finansowych programów pomocowych.

Ryzyko obejmuje również wzrost wymogów środowiskowych wynikających z zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

 1. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Środowiskowej Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działalności biznesowej oddziałującej na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Prowadzenie i intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia wykorzystania odpadów UPS (ubocznych produktów spalania) oraz UPW (ubocznych produktów wydobycia).
 4. Dążenie do maksymalizacji zagospodarowania wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych we wszystkich zakładach górniczych Grupy TAURON.
 5. Dążenie do optymalnej gospodarki zasobami wodnymi.
 6. Bieżący nadzór nad dotrzymaniem warunków decyzji środowiskowych.
 7. Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
 8. Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 9. Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji skutków niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej na środowisko i klimat.
 10. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy TAURON na zmiany klimatu.

RYZYKO PROCESU ZAKUPOWEGO

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyka, Ryzyko procesu zakupowego zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Klienci i kontrahenci.

Ryzyko procesu zakupowego zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko procesu zakupowego
Ryzyko związane z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, ich błędną realizacją, nieplanowanym wzrostem kosztów zakupu, uwzględniające metody zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu korupcji i nadużyć w procesie zakupowym oraz przestrzeganiu standardów etyczno-moralnych w trakcie jego realizacji.

Skutkiem materializacji ryzyka są niekorzystne umowy zakupowe, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON
i wiarygodności wobec interesariuszy.

 1. Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.
 2. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 3. Przyjęcie i realizacja Polityki Poszanowania Praw Człowieka.
 4. Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań w procesie zakupowym i jego transparentność.
 5. Budowanie trwałych relacji z kontrahentami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 6. Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa, standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego traktowania, poszanowania praw człowieka i godności pracowników, przejrzystej polityki personalnej, ochrony środowiska, uczciwej konkurencji, zapobiegania i zwalczania nadużyć oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 7. Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów w zakresie przestrzegania praw człowieka przez partnerów biznesowych Grupy TAURON.

RYZYKO PRAWNE

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyk, Ryzyko prawne zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Otoczenie.

Ryzyko prawne zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko prawne
Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez regulatora i organy nadzorujące.

Skutkiem materializacji ryzyka mogą być kary finansowe, odpowiedzialność karna i cywilnoprawna, utrata wizerunku Grupy TAURON.

 1. Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa, w tym z zakresu zagadnień społecznych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska i zagadnień pracowniczych.
 2. Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych.
 3. Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie
  i wdrożenie wymaganych zmian wynikających z otoczenia prawnego.
 4. Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.
 5. Konsultacje z jednostkami organizacyjnymi z zakresu projektowanych regulacji kluczowych dla obszaru zgodności.
 6. Szkolenia pracowników ze znajomości przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.

RYZYKO COMPLIANCE

Zgodnie z przyjętym Modelem ryzyk, Ryzyko Compliance zakwalifikowano do kategorii: Ryzyko operacyjne / Ryzyko Compliance.

Ryzyko Compliance zidentyfikowane w Grupie Kapitałowej TAURON

Eksportuj do Excela
LP.
NAZWA RYZYKA
OPIS RYZYKA
TREND
I ISTOTNOŚĆ RYZYKA
REAKCJA NA RYZYKO
1.
Ryzyko nadużyć wewnętrznych
Ryzyko związane z przywłaszczeniem lub wykorzystywaniem majątku Spółki, jego dewastacją, kradzieżą, wykorzystywaniem pozycji służbowej do uzyskiwania korzyści osobistych skutkujące stratami finansowymi, sankcjami karnymi i administracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną.
 1. Działania edukacyjne i szkoleniowe wśród pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie e-learningowe w zakresie Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.
 2. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć przez pracowników Grupy TAURON do bezpośredniego przełożonego, Komisji Etyki, Pełnomocnikowi ds. Zgodności/ Koordynatorowi ds. Zgodności lub poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika
  ds. Zgodności lub Koordynatorów
  ds. Zgodności.
 4. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 5. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 6. Przyjęcie i realizacja Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.
 7. Przyjęcie i realizacja Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
2.
Ryzyko nadużyć zewnętrznych
Ryzyko związane z wystąpieniem nadużycia zewnętrznego, które ma wpływ na działalność Grupy TAURON poprzez: ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym, utratę informacji, szpiegostwo handlowe, zamach terrorystyczny i ataki hakerów, wyłudzenia podatkowe, kradzież, wandalizm, fałszerstwo, prawnie brudnych pieniędzy, zamach terrorystyczny.
 1. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych.
 2. Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 3. Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć. System umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
 6. Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
 7. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
 8. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
3.
Ryzyko zachowań nieetycznych oraz mobbingu
Ryzyko obejmuje wystąpienie zachowań nieetycznych skutkujących w szczególności brakiem współpracy, złą atmosferą w zespole, mobbingiem, molestowaniem, obrażaniem, dyskryminacją pracowników.
 1. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych.
 2. Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 3. Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system), umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych przypadków nadużyć. System umożliwia również zgłaszanie nadużyć przez podmioty zewnętrzne poprzez formularz zgłoszenia nadużyć na stronie http://www.tauron.pl/.
 6. Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie TAURON.
 7. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Etyki Biznesowej Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.