Czynniki istotne dla rozwoju Grupy TAURON

Noty objaśniające Grupa TAURON na tle wyzwań światowych – zmiany klimatyczne i niewystarczalność zasobów

Najistotniejszy wpływ na wyniki działalności Grupy Kapitałowej TAURON w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wywierać będą następujące czynniki:

 1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na poziomie Unii Europejskiej i gospodarki globalnej, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych itp., mające wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań wykazywanych przez Spółkę w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.
 2. Sytuacja rynkowa w Polsce i Unii Europejskiej, a także gospodarki globalnej, w tym zmiany cen energii, cen uprawnień do emisji CO2, ceny surowców itp., mające wpływ na przychody oraz poziom generowanych kosztów.
 3. Wprowadzenie w Polsce od 20 marca 2020 r. do odwołania stanu pandemii w związku z zakażeniami COVID-19, co w konsekwencji prowadzi do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną, a tym samym spadku wolumenu dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej, a także ograniczenie produkcji energii elektrycznej.
 4. Możliwość dalszego zaostrzenia obostrzeń i ograniczeń handlowych w wyniku wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.
 5. Potencjalny wzrost należności przeterminowanych spowodowany pogorszeniem kondycji finansowej kontrahentów.
 6. Wprowadzone w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON nadzwyczajne działania prewencyjne w związku ze stanem epidemii, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości działania infrastruktury krytycznej.
 7. Otoczenie polityczne w Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), URE i Komisji Europejskiej.
 8. Wynik postępowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze złożoną przez TEMPUS skargą przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej uznającej polski mechanizm rynku mocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym.
 9. Zmiany regulacji dotyczących sektora energetycznego, a także zmiany w otoczeniu prawnym, w tym: prawa podatkowego, handlowego, ochrony środowiska.
 10. Zmiany regulacji dotyczących funkcjonowania TGE, w szczególności możliwość zniesienia obliga giełdowego.
 11. Zmiana polityk instytucji finansowych w zakresie finansowania energetyki opartej na węglu.
 12. Możliwość skorzystania z funduszy europejskich wspierających transformację sektora energetycznego i łagodzących skutki społecznych zmian.
 13. Czynniki geologiczno-górnicze oraz zagrożenia naturalne mogące mieć wpływ na wolumen wydobycia paliw kopalnych.
 14. Rozpoczęcie funkcjonowania od stycznia 2021 r. mechanizmu wynagradzania zdolności wytwórczych (rynek mocy), w ramach którego realizowane będą dostawy mocy elektrycznej przez jednostki wytwórcze i redukcji zapotrzebowania należące do spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Dostawy realizowane będą w ramach umów mocowych zawartych w trakcie przeprowadzonych aukcji głównych i dodatkowych na lata 2021-2025. Uruchomienie rynku mocy skutkuje równoczesnym wygaszeniem mechanizmów operacyjnej rezerwy mocy i interwencyjnej rezerwy zimnej.
 1. System wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w dedykowanych źródłach (kolorowe certyfikaty), skutkujący z jednej strony kosztami umorzenia certyfikatów u sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom końcowym, z drugiej strony przychodami ze sprzedaży certyfikatów u wytwórców energii.
 2. System wsparcia OZE, tzw. aukcje OZE.
 3. Otoczenie konkurencyjne, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym.
 4. Dalsze zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w szczególności skutkujące transformacją energetyczną nakierowaną na OZE, a także wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.
 5. Toczące się prace nad rządowym rozwiązaniem dotyczącym kształtu sektora górnictwa i energetyki węglowej w Polsce.
 6. Rozwój rynku prosumenckiego i jego wpływ na Obszar Sprzedaży, Dystrybucji, a także Wytwarzania i Wydobycia.
 7. Poziom taryfy sprzedaży energii i ciepła dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) zatwierdzanej przez Prezesa URE.
 8. Poziom taryfy dotyczącej dystrybucji energii zatwierdzany przez Prezesa URE.
 9. Wymagania w zakresie ochrony środowiska będące konsekwencją zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tzw. uchwał antysmogowych.
 10. Planowane zmiany regulacji dotyczących ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw m.in. wymagań jakościowych dla paliw stałych.
 11. Postęp naukowo-techniczny.
 12. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozostałe produkty rynku energetycznego, z uwzględnieniem zmian wynikających z sezonowości i warunków pogodowych.
 13. Kształtowanie polityki kadrowej, w tym wyniki negocjacji z Radą Społeczną Grupy TAURON.
 14. Zmiany w harmonogramach, budżetach i zakresach projektów inwestycyjnych realizowanych w Grupie Kapitałowej TAURON.
 15. Wpływ czynników atmosferycznych również o charakterze ekstremalnym, powodujących awaryjność majątku Grupy Kapitałowej TAURON oraz sezonowość osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów.
 16. Wyniki toczących się analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło lub pozostawienia TAURON Ciepło w Grupie Kapitałowej TAURON.

Działalność Grupy Kapitałowej TAURON cechuje się sezonowością, która dotyczy w szczególności produkcji, dystrybucji i sprzedaży ciepła, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym oraz sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym dla celów grzewczych. Sprzedaż ciepła zależy od warunków atmosferycznych, w szczególności od temperatury powietrza i jest większa w okresie jesienno-zimowym. Poziom sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom indywidualnym zależy od długości dnia, co powoduje, że sprzedaż energii elektrycznej tej grupie odbiorców jest z reguły niższa w okresie wiosenno-letnim, a wyższa w okresie jesienno-zimowym. Sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym jest większa w okresie jesienno-zimowym. Sezonowość pozostałych obszarów działalności Grupy Kapitałowej TAURON jest niewielka.

W ostatnim czasie obserwuje się dużą zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dodatkowo, stale zaostrzające się regulacje klimatyczne na poziomie europejskim i krajowym, stanowią istotną przesłankę do analizy obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej TAURON. W związku z tym Spółka zintensyfikowała prace analityczne w zakresie oceny wpływu zachodzących i planowanych zmian w otoczeniu gospodarczym oraz regulacyjnym na sytuację finansową, majątkową oraz kadrową Grupy Kapitałowej TAURON. Dlatego też, uzasadnionym może się stać aktualizacja obowiązującej Strategii, która uwzględniłaby zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Ewentualne dostosowanie Strategii mogłoby nastąpić w sytuacji, gdyby wnioski z prowadzonych analiz i konsultacji wykazały możliwość efektywniejszego wykorzystania potencjału Grupy Kapitałowej TAURON, w szczególności szybszej zmiany miksu energetycznego w kierunku OZE.