Otoczenie regulacyjne

Otoczenie rynkowe Otoczenie konkurencyjne

Grupa TAURON monitoruje zmiany i podejmuje działania w obszarze regulacyjnym zarówno na poziomie krajowym, jaki i Unii Europejskiej.    

 

Najistotniejsze zmiany w otoczeniu regulacyjnym Grupy TAURON w 2020 r. w zakresie uchwalonych i opublikowanych aktów prawnych, które mają wpływ na Grupę.

Eksportuj do Excela

 

NAZWA REGULACJI OPIS REGULACJI STATUS NA 31.12.2020 R. WPŁYW NA GRUPĘ TAURON
REGULACJE KRAJOWE
Regulacje związane z tzw. Tarczą antykryzysową (w tym tarczą finansową) stanowiącą zbiór działań i rozwiązań wspierających przedsiębiorców i gospodarkę w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. 1.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami,

 

 

2.  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami,

 

3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

 

4.  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ustawy weszły w życie w 2020 r.

Przedmiotowe regulacje:

 

1.  wyłączają możliwość wstrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne dostarczania energii lub paliw gazowych do odbiorcy w przypadku nielegalnego poboru paliw lub energii albo zwłoki z zapłatą za świadczone usługi przez odbiorcę, jeśli odbiorca ten jest odbiorcą końcowym w gospodarstwie domowym,

 

2.  wprowadzają możliwość zawierania transakcji na giełdach i platformach obrotu, szczególnie poprzez wprowadzenie możliwości wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie depozytów zabezpieczających te transakcje w formie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji, gwarancji bankowej, a także poręczenia spółki z grupy kapitałowej,

 

3.  umożliwiają podmiotom posiadającym umowy przyłączeniowe dla instalacji OZE wydłużenie terminu na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, o ile termin ten przypada przed 30 czerwca 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Regulacja wprowadza do polskiego porządku prawnego normy odnoszące się do sytuacji, w których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi nieważność decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocy publicznej. Dwa główne zaimplementowane rozwiązania to możliwość dalszego wykonywania obowiązku związanego z pomocą publiczną, z wyłączeniem wypłaty środków, a także gromadzenie środków należnych beneficjentowi w okresie przypadającym pomiędzy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ponowną decyzją Komisji. Wejście w życie 12 stycznia 2021 r Zmniejszyła się niepewność wynikająca z ewentualnych postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie korzystania ze środków pomocowych.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie ma na celu:

 

1.  tworzenie przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej grupy taryfowej dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania i  świadczenia na nich usług ładowania,

 

2.  ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla OSD i OSP przejawiających się w zmniejszeniu poboru energii elektrycznej przez odbiorców, za pomocą wprowadzenia mechanizmu wyrównującego saldem przychód rzeczywisty z planowanym przychodem regulowanym.

Wejście w życie 4 grudnia 2020 r.

Wprowadzono mechanizm wyrównujący saldem przychód rzeczywisty z przychodem planowanym oraz utworzono taryfy dla stacji ładowania.

NAZWA REGULACJI OPIS REGULACJI STATUS NA 31.12.2020 R. WPŁYW NA GRUPĘ TAURON
REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ
Europejski Zielony Ład obejmujący:

Europejski Zielony Ład został opublikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. i jest planem działania dla osiągnięcia przez kraje UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Zgodnie z powyższą regulacją działania Komisji Europejskiej mają obejmować całą gospodarkę, w tym sektory elektroenergetyki, rolnictwa, transportu (lądowego, morskiego, powietrznego) oraz przemysłu. Komisja Europejska opublikowała harmonogram prac legislacyjnych, obejmujący kilka najbliższych lat.

W 2020 r. instytucje unijne zrealizowały część działań przewidzianych w harmonogramie, obejmujących przeprowadzenie konsultacji oraz przyjęcie niektórych propozycji legislacyjnych.
Trwają konsultacje publiczne projektów aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji.
Europejski Zielony Ład stanowi duże wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki.

 

Szczegółowe cele dla elektroenergetyki będzie można ocenić po publikacji aktów legislacyjnych związanych z sektorem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii – zrównoważone finansowanie).

Rozporządzenie ma na celu ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, mające wprowadzić system klasyfikacji tzw. Taksonomię UE, czyli zieloną listę dla zrównoważonych działalności gospodarczych.

Do stosowania Taksonomii UE od grudnia 2021 r. będą zobowiązani: UE, państwa członkowskie, uczestnicy rynku finansowego oferujący produkty finansowe (poprzez obowiązek ujawniania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie inwestycje leżące u podstaw ich produktu finansowego wspierają działalność gospodarczą spełniającą wszystkie kryteria dla zrównoważonego rozwoju środowiska), spółki finansowe i niefinansowe objęte raportowaniem niefinansowym.

Wejście w życie 12 lipca 2020 r.

Trwają prace Komisji Europejskiej nad aktami delegowanymi.

Nowe zasady zrównoważonego finansowania określone w Taksonomii mogą mieć wpływ na możliwości oraz warunki pozyskania kapitału na realizację inwestycji planowanych przez Grupę TAURON.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. (Rozporządzenie w sprawie Funduszu Modernizacyjnego).

Rozporządzenie ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich, mające na celu określenie ogólnych zasad składania wniosków projektowych oraz współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, a instytucjami UE i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

Wejście w życie 30 lipca 2020 r. Fundusz Modernizacyjny może stanowić istotne wsparcie dla realizacji inwestycji w szczególności w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA, a tym samym wpłynąć korzystnie na proces transformacji Grupy TAURON.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych. Rozporządzenie określa przepisy konieczne do wdrożenia i działania unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych od 1 stycznia 2021 r.

Celem mechanizmu jest stworzenie ram oraz ustanowienie wsparcia dla nowych projektów w UE w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych. W ramach mechanizmu państwa członkowskie będą mogły wpłacać dobrowolne składki finansowe, które zostaną wykorzystane do składania ofert wsparcia nowych projektów OZE.

Wejście w życie 7 października 2020 r.

Mechanizm może stanowić wsparcie w zmniejszeniu kosztów kapitału projektów OZE, osiągnięciu celu OZE w miksie energetycznym na poziomie kraju oraz zacieśnieniu współpracy regionalnej z innymi państwami członkowskimi.

W okresie objętym niniejszym Raportem trwały prace legislacyjne nad zmianą określonych przepisów prawa, które w przypadku ich uchwalenia w zakładanej treści, będą miały wpływ na działalność Grupy TAURON.

Najistotniejsze inicjatywy legislacyjne w otoczeniu regulacyjnym Grupy TAURON w 2020 r.

Eksportuj do Excela
NAZWA REGULACJI OPIS REGULACJI STATUS NA 31.12.2020 R. WPŁYW NA GRUPĘ TAURON
REGULACJE KRAJOWE
Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Projekt ustawy ma na celu stworzenie dedykowanego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz ułatwienie ubiegania się o dokumenty niezbędne w toku prac inwestycyjnych prowadzonych dla morskich farm wiatrowych.

Przekazanie ustawy Senatowi oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wpłynie na możliwości inwestycyjne w morską energetykę wiatrową oraz może stanowić podstawę do dalszych analiz potencjału inwestycyjnego sektora wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, w szczególności wprowadzenie Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego mającego odpowiadać za dofinansowywanie realizacji inwestycji modernizujących krajowy system energetyczny oraz poprawiających efektywność energetyczną. Zakończone prace Komitetu do Spraw Europejskich. Wprowadzenie Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego wpłynie na możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje, które swoim przedmiotem mieszczą się w zakresie, w jakim możliwe jest finansowanie ze środków Funduszu Modernizacyjnego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy. Projekt ustawy ma na celu dostosowanie treści ustawy o rynku mocy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w szczególności w zakresie ograniczenia udziału w mechanizmach mocowych jednostek emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej oraz średniorocznie powyżej 350 kg CO2  pochodzącego z paliw kopalnych na kW mocy elektrycznej zainstalowanej. Dodatkowo ma na celu wprowadzenie mechanizmu wspierającego realizację inwestycji, w szczególności w jednostki niskoemisyjne oraz łagodzące skutki opóźnień wynikłych w efekcie pandemii COVID-19. Zakończone konsultacje publiczne.

Ustawa wpłynie na zapewnienie należytego wdrożenia oraz funkcjonowania mechanizmu rynku mocy pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na procesy inwestycyjne.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym. Projekt rozporządzenia ma na celu stworzenie szczegółowych kryteriów mających określić sposób wyboru w postępowaniu rozstrzygającym podmiotu, który uzyska pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Zakończone konsultacje publiczne.

Rozporządzenie jest niezbędne dla inicjatyw mających na celu zagospodarowanie obszarów morskich po przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Jest szczególnie istotne z punktu widzenia podejmowania wszelkich decyzji odnośnie inwestycji w morską energetykę wiatrową przez podmioty, które dotychczas nie uzyskały pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

NAZWA REGULACJI OPIS REGULACJI STATUS NA 31.12.2020 R. WPŁYW NA GRUPĘ TAURON
REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ
Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji.

Propozycja regulacji została opublikowana przez Komisję Europejską w styczniu 2020 r. w ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji składa się z trzech filarów:

  • I filar – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
  • II filar – Program InvestEU,
  • III filar – Pożyczki dla sektora publicznego.

W grudniu 2020 r. zakończyły się trójstronne negocjacje pomiędzy instytucjami unijnymi, zgodnie z którymi budżet Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji miałby wynosić łącznie 17,5 mld EUR.

Trwają prace nad ustanowieniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Programu InvestEU w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji może stanowić wsparcie Grupy TAURON przede wszystkim w następujących obszarach:

 

1.  inwestycje w OZE (w tym na terenach poprzemysłowych lub pogórniczych),

 

2.  podnoszenie oraz zmiana kwalifikacji przede wszystkim pracowników zatrudnionych w górnictwie lub wytwarzaniu energii w oparciu o węgiel kamienny,

 

3. badania i rozwój technologii niskoemisyjnych,

 

4.  rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych i poprzemysłowych.

Europejskie Prawo o Klimacie.

Projekt rozporządzenia został opublikowany przez Komisję Europejską w marcu 2020 r. i ma na celu ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej (Europejskie prawo o klimacie). W projekcie zaproponowano m.in. nowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie UE do 2030 r. oraz wprowadzenie na poziomie UE trajektorii redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050. 

W grudniu 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła wiążący cel zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. i wezwała Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę UE do uwzględnienia nowego celu oraz do szybkiego przyjęcia wniosku dotyczącego Europejskiego Prawa o Klimacie.

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

Zaostrzenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do co najmniej 55% może mieć wpływ na koszty uprawnień do emisji CO2, a przez to na koszty wytwarzania energii w jednostkach konwencjonalnych Grupy TAURON (TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło).