Otoczenie makroekonomiczne

Perspektywy dźwigni wartości Otoczenie rynkowe

Podstawowym obszarem działalności Grupy TAURON jest rynek polski. Grupa korzysta z pozytywnych trendów na nim panujących, ale również odczuwa skutki ich zmian. Sytuacja makroekonomiczna zarówno w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i na rynkach finansowych jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągane przez Grupę TAURON wyniki.

W 2020 r. największym wyzwaniem dla wszystkich gospodarek świata była pandemia COVID-19. Wprowadzane restrykcje, mające na celu ograniczenie wzrostu liczby zachorowań, wpłynęły na funkcjonowanie światowych gospodarek i w konsekwencji zanotowano ich spowolnienie o 4,3%.

Według prognoz Banku Światowego wzrost globalnej gospodarki w 2021 r. wyniesie 4%. W strefie euro w 2020 r. wystąpiła recesja sięgająca 7,5%. W kolejnych dwóch latach przewiduje się wzrost gospodarczy na poziomie 3,2% w 2021 r. i 4% w 2022 r.

Wystąpienie pandemii COVID-19, nałożone obostrzenia i utrzymująca się wysoka niepewność dotycząca dalszego przebiegu sytuacji wpłynęły na ograniczenie aktywności gospodarczej i zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie ok. 2,8% (według danych Głównego Urzędu Statystycznego). Narodowy Bank Polski (NBP) przewiduje odbudowę wzrostu gospodarczego w II połowie 2021 r. Będzie miał na to wpływ stopniowy wzrost spożycia prywatnego, umiarkowana poprawa na rynku pracy oraz zmiany preferencji konsumentów. NBP w prognozie z listopada 2020 r. oszacował wzrost PKB Polski na poziomie 3,1% w 2021 r. i 5,7% w 2022 r. Bank Światowy natomiast prognozuje, że PKB Polski w 2021 r. wyniesie 3,5%, a w 2022 r. 4,3%.

W najbliższych dwóch latach prognozowany jest umiarkowany wzrost konsumpcji. Ze względu na pogorszenie się sytuacji dochodowej konsumentów, spożycie prywatne będzie charakteryzowało się stopniową poprawą. Na wzrost spożycia w sektorze publicznym wpływ będzie miał wzrost wydatków w zakresie ochrony zdrowia związany z pandemią COVID-19 i realizacją bonów turystycznych, natomiast negatywny wpływ będzie miało zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2021 r. Powrót do neutralnej polityki fiskalnej prognozuje się dopiero pod koniec 2022 r.

W sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. nastąpiło załamanie inwestycji, które spadły o ok. 15%. Obecnie 1/4 przedsiębiorstw zakłada odbudowę aktywności inwestycyjnej później niż za rok, a 50% uważa, że trudno cokolwiek zakładać.

Wskaźnik inflacji w 2020 r. ukształtował się na poziomie ok. 3,5% r/r. Wzrost inflacji był efektem przede wszystkim wysokiej dynamiki cen usług. W kolejnych dwóch latach przewiduje się, że inflacja ukształtuje się na poziomie ok. 2,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2020 r. w Polsce ukształtowała się na poziomie ok. 6,1% (w 2019 r. wynosiła 3%) i prawdopodobnie utrzyma się na tym poziomie w 2021 r.