Grupa TAURON na tle rynku – Polska

Grupa TAURON na tle rynku – Europa Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy TAURON w 2020 r.

Obecnie na rynku energetycznym w Polsce, oprócz Grupy Kapitałowej TAURON, działają trzy duże, zintegrowane pionowo grupy energetyczne: PGE, Enea oraz Energa z Grupy ORLEN (Energa). Ponadto, swoją działalność na terenie Warszawy prowadzi spółka innogy Polska zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

Otoczenie konkurencyjne Grupy Kapitałowej TAURON według dostępnych danych za III kwartały 2020 r.

Według danych za III kwartały 2020 r. w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej skonsolidowane grupy energetyczne (PGE, TAURON, Enea, Energa) posiadały 67% udziału w rynku.

Grupa TAURON jest w pełni zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które wykorzystuje synergie płynące z rozmiaru i zakresu prowadzonej działalności. Grupa kontroluje łańcuch wartości od wydobycia węgla kamiennego do dostarczenia energii elektrycznej do klientów końcowych. Prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży i obrotu energią elektryczną i ciepłem.

EBITDA – szacunkowa struktura według głównych segmentów w 2019 r.*

*Dla zachowania porównywalności prezentowanych segmentów w Segmencie Wytwarzanie zaprezentowano także Wydobycie, OZE i Ciepło

Źródło: Raporty okresowe spółek.

WYTWARZANIE

Grupa TAURON jest trzecim największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Udział Grupy w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, mierzony produkcją energii elektrycznej brutto, po III kwartałach 2020 r. wyniósł ok. 8%.

Aktywa wytwórcze Grupy TAURON są skoncentrowane w południowej Polsce. W tym też regionie znajdują się złoża węgla kamiennego, którym opalane są elektrownie i elektrociepłownie Grupy. Położenie aktywów wytwórczych w pobliżu złóż węgla pozwala na optymalizację kosztów związanych z transportem tego surowca.

Na koniec 2020 r. aktywa wytwórcze Grupy TAURON to w 89% jednostki opalane węglem kamiennym, z czego 25% to nowoczesne wysokosprawne jednostki wytwórcze. Łączna moc zainstalowana Grupy na 31 grudnia 2020 r. to prawie 6,1 GW, z czego prawie 0,7 GW stanowią źródła odnawialne.

Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych to 6,3%, w elektrowniach wodnych 2,2%, w jednostkach wytwórczych opalanych biomasą 2,4% łącznej mocy zainstalowanej w Grupie.

Grupa TAURON w 2020 r. wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej, z czego 1,9 TWh pochodziło z OZE.

Na tle kraju, po III kwartałach 2020 r., moc zainstalowana w jednostkach wytwórczych węglowych Grupy TAURON stanowiła ok. 14% w całości mocy zainstalowanej wszystkich jednostek wytwórczych opartych na węglu kamiennym i brunatnym w Polsce. W zakresie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, biomasowych i biogazowych oraz wodnych, udział Grupy wyniósł odpowiednio ok. 6%, 13% i 6%.

Według danych po III kwartałach 2020 r. największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce jest PGE, której udział w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej w III kwartale 2020 r. wynosił ok. 41%, z mocą zainstalowaną równą 17,8 GW. Drugim co do wielkości producentem energii w Polsce jest Enea, z udziałem w rynku wynoszącym ok. 16% i mocą zainstalowaną 6,3 GW. Energa natomiast posiada największy na polskim rynku udział wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE, a łączna moc zainstalowana Grupy Energa wynosi ok. 1,4 GW. W trzech kwartałach 2020 r. Energa wyprodukowała 2,2 TWh energii elektrycznej, z czego ok. 1,0 TWh (tj. 47%) pochodziło z OZE.

Produkcja energii elektrycznej brutto w Polsce - szacunkowe udziały w rynku po III kwartałach 2020 r.

Moc zainstalowana w Polsce - szacunkowe udziały w rynku po III kwartałach 2020 r.

Źródło: ARE, informacje spółek energetycznych opublikowane na ich stronach internetowych.

DYSTRYBUCJA

Grupa TAURON jest liderem na rynku polskim pod względem liczby klientów dystrybucji oraz wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej. Udział Grupy w dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych po III kwartałach 2020 r. wyniósł ok. 36%.

Sieci dystrybucyjne Grupy TAURON obejmują ponad 18% powierzchni kraju. W 2020 r. wolumen energii dostarczonej do odbiorców końcowych wyniósł 50,3 TWh. Grupa jest największym dystrybutorem energii w Polsce także pod względem przychodów z działalności dystrybucyjnej.

Działalność dystrybucyjna Grupy TAURON, ze względu na naturalny monopol na wyznaczonym obszarze, jest źródłem stabilnych i przewidywalnych przychodów stanowiących istotną część skonsolidowanych przychodów całej Grupy. Obszar geograficzny dystrybucji energii elektrycznej, na którym historycznie działają spółki z Segmentu Dystrybucja i Segmentu Sprzedaż, to obszar charakteryzujący się dużym uprzemysłowieniem i gęstym zaludnieniem, dzięki czemu sieć dystrybucyjna jest bardzo dobrze wykorzystana.

W 2020 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja Grupy wyniosła ok. 5,7 mln.

Dystrybucja energii elektrycznej - szacunkowe udziały grup energetycznych w rynku za III kwartały 2020 r.

Źródło: ARE, informacje spółek energetycznych opublikowane na ich stronach internetowych.

SPRZEDAŻ

Grupa TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce Grupa posiada 25% udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce.

Wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej Grupy TAURON w 2020 r. wyniósł 32,4 TWh. Liczba klientów Segmentu Sprzedaż Grupy to 5,6 mln.

Największym sprzedawcą detalicznym jest PGE z 32% udziałem w rynku. Pozostałe dwie grupy, Enea i Energa posiadają odpowiednio 15% i 14% udziału na rynku.

W segmencie sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych poszczególne grupy energetyczne związane są geograficznie przede wszystkim z obszarami, na których pełnią funkcję sprzedawcy z urzędu. Konieczność przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych do Prezesa URE wpływa na ograniczone możliwości pozycjonowania cen w ofertach produktowych, a co za tym idzie, na ich atrakcyjność dla klientów. Ograniczenia te nie dotyczą klientów biznesowych i instytucjonalnych. W tych sektorach istnieje szersza i bardziej otwarta konkurencja.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych - szacunkowe udziały grup energetycznych w rynku za III kwartały 2020 r.

Źródło: ARE, informacje spółek energetycznych opublikowane na ich stronach internetowych.

Moc zainstalowana, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej według grup energetycznych po III kwartałach 2020 r.

Eksportuj do Excela
Grupa Moc zainstalowana Wytwarzenie Dystrybucja Sprzedaż
Ilość (GW) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%) Ilość (TWh) Udział (%)
1. PGE 17,8 36,0 47,1 41,0 26,3 27,0 30,5 32,0
2. Tauron 5,2 10,0 8,7 8,0 35,8 36,0 23,7 25,0
3. Energa 1,4 3,0 2,2 2,0 16,1 16,0 13,9 14,0
4. Enea 6,3 13,0 18,5 16,0 14,3 14,0 14,7 15,0
5. Pozostali 18,6 38,0 38,3 33,0 7,1 7,0 13,8 14,0
    Suma 49,3 100,0 114,8 100,0 99,6 100,0 96,6 100,0

*Ilość wytworzonej energii elektrycznej brutto po III kwartałach 2020 r.

Źródło: ARE, informacje spółek opublikowane na stronach internetowych, szacunki własne w przypadku spółek publikujących produkcję netto.

Analizowany okres charakteryzował się spadkiem zapotrzebowania na energię elektryczną w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Spadek zapotrzebowania wpłynął na spadek produkcji energii elektrycznej w kraju, a tym samym na niższy poziom wolumenów dystrybucyjnych i sprzedażowych. Analiza największych grup energetycznych na rynku krajowym wskazuje na różne źródła konkurencyjności w podziale na wybrane segmenty rynku energetycznego w zależności od prowadzonych działań.

Źródła konkurencyjności Grupy Kapitałowej TAURON w wybranych Obszarach Biznesowych

Eksportuj do Excela
Obszar Biznesowy Obszar inicjatyw Źródła konkurencyjności
 1. Wydobycie
 2. Wytwarzanie
 1. Ograniczanie ryzyka cen i dostaw paliwa.
 2. Inwestycje w jednostki wytwórcze.
 3. Koszty operacyjne.
 1. Zawarte kontrakty mocowe.
 2. Wysokosprawne jednostki wytwórcze o konkurencyjnym koszcie jednostkowym produkcji.
 3. Poprawa efektywności operacyjnej.
3. OZE

4. Ciepło

 1. Koszty operacyjne.
 2. Inwestycje w sieci ciepłownicze.
 1. Poprawa efektywności operacyjnej.
 2. Rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych – Zielony Zwrot TAURONA.
 3. Rozwijanie działalności regulowanej.
5. Dystrybucja
 1. Koszty operacyjne.
 2. Efektywność inwestycji.
 3. Poprawa wskaźników niezawodności sieci.
 1. Wdrożenie docelowego modelu biznesowego.
 2. Wdrożone systemy informatyczne, wyodrębnione procesy, czytelny podział odpowiedzialności.
 6. Sprzedaż Koszty operacyjne. Efektywnie alokowane koszty operacyjne.