Grupa TAURON na tle rynku – Europa

Otoczenie regulacyjne Grupa TAURON na tle rynku – Polska

Wszystkie grupy energetyczne w Europie dostrzegają zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Głównym trendem jest obecnie rozwój odnawialnych źródeł energii. Towarzyszą temu procesowi: dekarbonizacja, elektryfikacja transportu, poprawa efektywności energetycznej, czy decentralizacja wytwarzania oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w miksach wytwórczych i mocy zainstalowanej grup energetycznych w Europie.

Porównanie miksu wytwórczego i mocy zainstalowanej dla wybranych, największych grup energetycznych w Europie w 2019 r.

*E.ON- działalność w segmencie dystrybucji i sprzedaży.

Widoczny wzrost mocy zainstalowanej OZE wśród europejskich grup energetycznych - głównie aktywa wiatrowe

Eksportuj do Excela
2018 GW EDF Engie E.ON RWE* innogy Uniper EnBW Enel Endesa Iberdrola Vattenfall CEZ Fartum PGE TAURON Enea Energa
ogółem 126,5 104,3 5,3 41,7 3,6 36,6 13,4 85,6 22,7 46,7 31,1 14,8 13,7 16,2 5,0 6,3 1,3
OZE 31,6 24,8 5,3 4,3 3,6 3,6 3,7 39,2 6,5 29,2 11,7 1,7 4,9 0,9 0,4 0,4 0,5
solar 1,7 2,2 0,0 b.d. 0,0 0,0 2,4 0,1 0,5 0,0 b.d. 0,0 0,0 0,0 0,0
wiatr 8,2 5,4 5,3 b.d. 3,0 1,1 8,2 1,7 16,1 2,6 b.d. 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2
woda 21,5 16,5 b.d. 0,5 3,6 2,5 27,8 4,7 12,6 8,9 b.d. 4,7 0,4 0,1 0,1 0,2
2019 GW EDF Engie E.ON RWE* innogy Uniper EnBW Enel Endesa Iberdrola Vattenfall CEZ Fartum PGE TAURON Enea Energa
ogółem 122,3 96,8 43,4 3,6 34,3 13,8 84,4 23,4 52,1 30,5 14,6 14,2 17,8 5,2 6,3 1,4
OZE 32,3 26,9 10,0 3,6 3,6 4,4 42,2 7,4 32,0 12,1 1,7 5,2 1,0 0,7 0,4 0,5
solar 1,8 2,6 0,1 0,0 0,0 3,1 0,4 1,0 0,0 b.d. 0,3 0,0 0,0 0,0
wiatr 7,8 7,4 8,6 3,1 1,7 10,3 2,3 17,8 3,0 b.d. 0,2 0,6 0,4 0,1 0,2
woda 22,5 16,3 1,2 0,5 3,6 2,5 27,8 4,7 13,2 8,9 b.d. 4,7 0,4 0,1 0,1 0,2

*Moc zainstalowana RWE na 31.12.2018 r. to moc zainstalowana łącznie z innogy (moc z wyłączeniem innogy wynosiła 36,6 GW, w tym 0,3 GW OZE).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych grup energetycznych z Europy.

Na tle rynku europejskiego polskie grupy energetyczne charakteryzują się dużym udziałem technologii węglowych w mocach wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej wśród zaprezentowanych europejskich grup energetycznych jest dużo bardziej zróżnicowana. Jednostki wytwórcze oparte na węglu nie mają w nich decydującego udziału.

W trakcie analizy zainstalowanej mocy na przestrzeni lat 2018-2019 doskonale widać trend inwestycji w odnawialne źródła energii i odwrócenie się od technologii opartych o paliwo węglowe. W 2019 r. na rynku niemieckim miały miejsce zmiany strukturalne wśród głównych spółek energetycznych, w wyniku czego grupa E.ON stała się spółką dystrybucyjno-sprzedażową.

Nasilający się trend związany z inwestycjami w odnawialne źródła wytwórcze i większa koncentracja na kliencie i jego potrzebach, widoczne są w planach i kierunkach strategicznych przedstawionych spółek energetycznych.

Zestawienie planów i kierunków strategicznych wybranych szesnastu największych grup energetycznych w Europie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych przedstawionych grup energetycznych z Europy.

Do zaprezentowanych (za 2018 r.) głównych kierunków strategicznych wśród grup europejskich, należy dopisać te, które zostały mocno podkreślone w sprawozdaniach za 2019 r. Są to: ochrona środowiska, rozwój aktywów nisko- i zeroemisyjnych oraz odejście od wytwarzania energii elektrycznej opartej o paliwo węglowe (obniżenie śladu węglowego) w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W Europie na 17 przeanalizowanych grup energetycznych 10 deklaruje neutralność klimatyczną. Vattenfall planuje osiągnąć pełną dekarbonizację w 2030 r., Uniper w 2035 r., w 2040 r. cel ten osiągnąć planują CEZ, RWE i E.ON. Ta ostatnia spółka chce osiągnąć neutralność klimatyczną poprzez oferowanie swoim klientom zielonej energii. Kolejne grupy energetyczne: Enel, Endesa, EDF, Iberdrola oraz PGE deklarują neutralność klimatyczną w 2050 r.

Obok rozwoju odnawialnych źródeł energii, dużej dynamiki nabiera działalność związana z unowocześnieniem infrastruktury energetycznej poprzez digitalizację i inteligentne opomiarowanie. Często spotykaną praktyką jest obecnie powiązanie inwestycji w OZE z umowami PPA (tj. Power Purchase Agreements). Działalność spółek koncentrować się będzie wokół klienta i jego potrzeb oraz wokół elektromobilności. Wraz ze wzrostem podaży odnawialnych źródeł energii, w tym także małych instalacji prosumenckich, większego znaczenia nabiera  magazynowanie energii elektrycznej.

Grupa TAURON dostrzega trendy w sektorze elektroenergetycznym i podejmuje aktywne działania we wszystkich przedstawionych obszarach, zmieniając się i koncentrując na wyzwaniach tzw. energetyki jutra, co miało już swoje odzwierciedlenie w Aktualizacji Kierunków Strategicznych ogłoszonej w maju 2019 r., określonej jako Zielony Zwrot TAURONA.

ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – DEKLARACJE SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem, spółki energetyczne aktualizują swoje plany i cele strategiczne. Poniżej zaprezentowano deklaracje europejskich przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, dotyczące rozwoju OZE.

Deklaracje europejskich przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Europie dotyczące inwestycji w nowe moce wytwórcze oparte na aktywach OZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych przedstawionych grup energetycznych.

W 2018 r. spośród przedstawionych spółek energetycznych największą moc zainstalowaną w OZE (39,2 GW) miała włoska spółka Enel. W swoich planach strategicznych zakłada ona przeznaczenie 38% nakładów inwestycyjnych w latach 2019-2021 na inwestycje w OZE (to 10,6 mld EUR). Grupa z drugim największym poziomem mocy zainstalowanej w OZE (32,6 GW) to francuski EDF. Do 2030 r. planuje on zwiększyć moc zainstalowaną aktywów zielonych do 50 GW. Grupa ENGiE, będąca drugą spółką działającą we Francji, planuje w latach 2019-2021 wzrost mocy o 9 GW (z 24,8 GW w 2018 r. do 33,8 GW w 2021 r.) i docelowo rozwój OZE do poziomu 48 GW mocy zainstalowanej w 2025 r. Iberdrola, spółka energetyczna działająca głównie w Hiszpanii, planuje rozwój mocy OZE z 29 GW w 2018 r. do 38 GW w 2022 r. Szwedzki Vattenfall deklaruje kolejne 2,3 GW mocy zainstalowanej OZE do 2020 r. Endesa, hiszpańska grupa energetyczna, w 2018 r. posiadała 6,5 GW mocy zainstalowanej w OZE. Jej plany przewidują zwiększenie mocy w aktywach wiatrowych i fotowoltaicznych do 10 GW w 2022 r. Do 2050 r. grupa chciałaby produkować 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. RWE, spółka działająca na rynku niemieckim, po przejęciu nowych aktywów OZE, które miało miejsce w 2019 r., zaktualizowała swoje kierunki strategiczne. Firma ta chce być na trzeciej pozycji w Europie pod względem mocy zainstalowanej w OZE. W związku z tym zadeklarowała rozwój swojej bazy wytwórczej OZE o 2-3 GW rocznie.

Biorąc pod uwagę deklaracje, szacuje się, że w 2030 r. spółka RWE będzie posiadała min. 26 GW mocy w zielonych aktywach. Spółka innogy planuje 7 GW mocy zainstalowanej w OZE do 2025 r. Kolejna z niemieckich grup energetycznych, spółka EnBW zadeklarowała do 2025 r. wzrost do ok. 7,2 GW mocy w aktywach odnawialnych. Spółka Uniper w 2018 r. posiadała 3,6 GW mocy zainstalowanej w OZE i jest jedną ze spółek, które nie deklarują wprost wzrostu mocy w źródłach odnawialnych, natomiast zakomunikowała stopniowe odejście od węgla i obniżenie śladu węglowego, a docelowo neutralność klimatyczną w 2035 r. Spółka CEZ planuje zwiększyć moc swoich zielonych aktywów do 2,1 GW do 2025 r. z posiadanych 1,7 GW w 2018 r. Grupa FORTUM w swoich planach zakłada wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej i fotowoltaice.

Na rynku krajowym największą moc zainstalowaną w OZE w 2018 r. posiadała PGE, tj. 2,2 GW. Grupa dąży do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne i obniżenia emisyjności wytwarzania poprzez m.in. rozbudowę portfela OZE. Działania grupy w zakresie OZE koncentrują się głównie na budowie morskich farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych i lądowych farm wiatrowych. Ambicją PGE jest osiągnięcie 8 GW mocy zainstalowanej OZE, w tym 2,5 GW mocy w offshorowych elektrowniach wiatrowych do 2030 r. W 2035 r. grupa planuje mieć 10 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, a w 2050 r. zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej. Według nowego planu strategicznego z 2019 r. Enea zamierza zwiększyć moc zainstalowaną OZE do 2,5 GW w 2030 r. i 3,5 GW do 2035 r. Grupa Energa w I poł. 2020 r. została włączona w strukturę grupy paliwowo-energetycznej PKN ORLEN. Strategiczną inwestycją Grupy ORLEN w energetyce jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 1,7 GW do 2030 r. W zakresie lądowych farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych Grupa ORLEN planuje osiągnąć łączną moc zainstalowaną 0,8 GW w 2030 r. Łączna moc aktywów OZE Grupy ORLEN do 2030 r. wyniesie ponad 2,5 GW. Grupa zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

Grupa TAURON w Aktualizacji Kierunków Strategicznych zadeklarowała do 2025 r. wzrost mocy zainstalowanej w aktywach nisko- i zeroemisyjnych do 1,6 GW, a do 2030 r. do 3 GW. Grupa rozpatruje także zaangażowanie inwestycyjne w offshorową energetykę wiatrową.

REDUKCJA EMISJI CO2 – DEKLARACJE GRUP ENERGETYCZNYCH

Spółki sektora energetycznego w swoich deklaracjach strategicznych dostosowują jednostki wytwórcze do wymogów związanych z dekarbonizacją i przejściem na zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej.

Deklaracje europejskich przedsiębiorstw energetycznych dotyczące redukcji emisyjności CO2 do 2035 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych i prezentacji grup energetycznych.

Wśród europejskich grup energetycznych najambitniejsze plany ma Grupa Endesa, która do 2050 r. postawiła sobie za cel 100% produkcji energii elektrycznej przy zerowej emisji. W związku z tym grupa do końca 2030 r. planuje zredukować emisję jednostkową CO2 o 67% (w porównaniu z poziomem z 2018 r.). Kolejną grupą, która planuje wysoką redukcję emisyjności, jest Enel – o 66% w 2030 r.

RWE planuje spadek emisyjności o 54% w 2030 r., a w 2040 r. pełną dekarbonizację portfela aktywów wytwórczych. Grupa EDF postawiła sobie za cel osiągnięcie poziomu zeroemisyjności do 2050 r., planując redukcję emisyjności o 47% w 2030 r.

Wśród polskich grup energetycznych do 2030 r. Grupa TAURON planuje obniżyć emisyjność o 50%, PGE zadeklarowała obniżenie emisji jednostkowej CO2 o 68%, a Enea o 30%. Grupa ORLEN zakłada do 2030 r. spadek emisyjności w energetyce o 33% (względem 2020 r.).