Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Metodyka i standard raportowania

Mapowanie interesariuszy Istotne aspekty raportowania
102-54

Raport opiera się na standardzie Global Reporting Initiative – GRI Standards (poziom podstawowy – Core). W Raporcie zostały zaprezentowane wskaźniki pochodzące z kategorii opisu podstawowego (Foundation, GRI 101), wskaźniki profilowe (General Disclousers, GRI 102), podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz wybrane wskaźniki tematyczne (topic-specific Standards), pochodzące z serii ekonomicznej (Economic, GRI 200), środowiskowej (Environmental, GRI 300) i społecznej (Social, GRI 400).

Przygotowanie treści Raportu przebiegało w następujących etapach:

  • Potwierdzenie mapy interesariuszy oraz wyznaczenie istotnych aspektów raportowania;
  • Przeprowadzenie analizy istotności zagadnień do przedstawienia w Raporcie;
  • Zebranie danych obrazujących realizację polityk w ujęciu modelu biznesowego, Strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie TAURON;
  • Zestawienie Raportu w oparciu o zebrane dane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Komunikatem Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z dnia 20 czerwca 2019 r. z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz w oparciu o międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Index – GRI Standards (poziom podstawowy – Core).

Widząc rosnące zainteresowanie danymi pozafinansowymi, które pozwalają na zrozumienie organizacji w szerszym kontekście, w Raporcie zaprezentowano treści, z których mogą skorzystać interesariusze zainteresowani procesem tworzenia wartości przez Grupę TAURON, w tym szczególnie inwestorzy, analitycy i obligatariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, lokalne społeczności, ustawodawcy, organy regulacyjne i decydenci.

Przy doborze materiałów kierowano się zasadą istotności i zasadą materialności oraz dbałością o to, by przekaz kierowany do interesariuszy był wiarygodny i kompleksowy. Przy redagowaniu tekstów zastosowano zasadę zwięzłości oraz zasadę powiązania przedstawionych informacji. W działaniach raportujących wykorzystano także zasadę uwzględnienia relacji z interesariuszami.