Mapowanie interesariuszy

Wprowadzenie Metodyka i standard raportowania
102-40, 102-42, 102-43

Każda z grup interesariuszy ma wobec TAURONA inne oczekiwania i wymagania, a także w odmienny sposób wpływa na jej funkcjonowanie. Również wobec każdej z nich, TAURON od wielu lat prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności zarówno na szczeblu całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Wszystkie te działania mają na celu dążenie do budowy tzw. zrównoważonej wartości poprzez łączenie wartości dla akcjonariuszy z wartością dla pozostałych interesariuszy.

Partnerskie, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy TAURON, jako organizacji wywierającej znaczący wpływ na otoczenie, ze względu na skalę swojej działalności, jej profil i wielkość obrotu oraz mającej pełną świadomość i biorącej pełną odpowiedzialność. Współpraca z interesariuszami stanowi dla Grupy podstawę osiągania sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Z tego powodu TAURON partnersko, w pełni transparentnie buduje relacje z interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog, ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Wychodząc z powyższego celu w grudniu 2019 r., we współpracy z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków, został przeprowadzony proces identyfikowania i mapowania interesariuszy Grupy TAURON. Uznano go za wyjściowy i podstawowy etap budowy funkcjonalności z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także podstawę do przeprowadzenia, na potrzeby Raportu, kompleksowej analizy istotności. W ramach tego działania wykorzystano metodykę Johnsona i Scholesa.

Na tej podstawie wydzielono następujące grupy interesariuszy Grupy Kapitałowej TAURON:

 • społeczności lokalne,
 • administracja publiczna,
 • inwestorzy, akcjonariusze, analitycy,
 • dostawcy,
 • organizacje branżowe,
 • władze lokalne,
 • media,
 • klienci,
 • pracownicy,
 • banki, dostawcy kapitału,
 • regulatorzy.

Drugim etapem procesu mapowania interesariuszy, przeprowadzonym zgodnie z metodyką Johnsona i Scholesa, stała się ocena stopnia zainteresowania – zorientowania: interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy, a także stopnia wpływu interesariuszy na organizację oraz organizacji na interesariuszy. Analizowano w ten sposób determinanty wewnętrzne Grupy TAURON, związane z relacjami z interesariuszami (zainteresowanie organizacji interesariuszami oraz wpływ interesariuszy na organizację i organizacji na interesariuszy), a także determinanty zewnętrzne, dotyczące tych relacji (poziom i rodzaj zainteresowania interesariuszy Grupą TAURON). Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie występowania wydzielonych powyżej grup interesariuszy Grupy TAURON. Okazało się bowiem, że nie znaleziono wśród odpowiedzi na posty lub komunikaty Grupy takich interesariuszy, którzy wychodzą poza wydzielone wcześniej grupy.

Przeprowadzenie powyższych działań pozwoliło na sporządzenie ostatecznej mapy interesariuszy Grupy. W ten sposób powstała macierz interesariuszy Johnsona i Scholesa.

Macierz Johnsona i Scholesa obrazująca mapę interesariuszy Grupy TAURON w 2019 r.

W ujęciu powyższego procesu mapowania w końcowej części 2019 r. uznano, że mapa interesariuszy przedstawiona na rysunku jest obowiązująca także w aspekcie 2020 r.