Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Wprowadzenie

Energetyka w perspektywie długoterminowej Mapowanie interesariuszy
101, 102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

Raport zintegrowany Grupy TAURON za 2020 r. został przygotowany zgodnie z:

  • Art. 49b ust. 1-8 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. w zakresie ujawniania informacji niefinansowych wraz z dodatkowymi, późniejszymi wytycznymi, w tym Komunikatem Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z dnia 20.06.2019 r. z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem;

  • wytycznymi Global Reporting Initiative – GRI Standards (poziom podstawowy – Core).

Dane pozafinansowe zostały opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami przeprowadzonego według standardu AA1000SES.

Model biznesowy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, polityki oraz stosowane procedury zachowania należytej staranności, a także potencjalne ryzyka i system zarządzania nimi, zostały zaprezentowane w niniejszym Raporcie z perspektywy całej Grupy TAURON i ujęte w sposób skonsolidowany.  

Zasięg podmiotowy Raportu nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z 2019 r., przy czym rozszerzono go o treści dotyczące Grupy TAURON w świetle największych światowych wyzwań, do jakich zaliczyć należy pandemię koronawirusa oraz zmiany klimatyczne i niewystarczalność zasobów. 

W Raporcie ujęto te spółki, które odpowiadają za generowanie 98% przychodów Grupy. W rezultacie uwzględniono w nim spółki: TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, Nowe Jaworzno Grupa TAURON, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Nowe Technologie, TAURON Dystrybucja Pomiary, Bioeko Grupa TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, Spółka Usług Górniczych, TAURON Serwis, spółki celowe do zarządzania aktywami wiatrowymi, TAURON Czech Energy, TAURON Ubezpieczenia i Wsparcie Grupa TAURON.

Taki zestaw spółek, ujętych również w Sprawozdaniu finansowym, jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych Grupy. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie. 

Proces raportowania w TAURONIE odbywa się w cyklu rocznym (Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON za 2019 r. zostało opublikowane 1 kwietnia 2020 r.). 

Ze względu na rosnącą wagę danych niefinansowych, po raz drugi w historii Grupy TAURON, zostało sporządzone Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, stanowiące niezależny, samodzielny dokument. Wcześniej Grupa prowadziła sprawozdawczość z udziałem Oświadczenia na temat danych niefinansowych, stanowiącego część Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za zakończony rok obrotowy.

W ramach procesu tworzenia Raportu przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne, związane z działalnością Grupy TAURON.

W tworzeniu dokumentu uczestniczył zewnętrzny doradca z ramienia Instytutu Rachunkowości i Podatków. Wszystkie opublikowane w Raporcie treści zostały poddane audytowi wewnętrznemu.