Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Index GRI

101 Założenia i podstawy raportowania
102-1 Nazwa organizacji
102-11 Zasada ostrożności
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porad dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
102-18 Struktura zarządcza organizacji
102-22 Skład najwyższego organu zarządzającego
102-23 Najwyższy organ zarządzający
102-24 Sposób wybierania najwyższych organów zarządczych
102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w otoczeniu, cel, wartości i strategia
102-28 Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego
102-32 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
102-42 Proces identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji również poprzez ich zaraportowanie
102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów)
102-50 Okres raportowania
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowania
102-53 Osoba kontaktowa w zakresie treści raportu
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
102-55 Indeks GRI
102-56 Potwierdzenie wiarygodności
102-6 Obsługiwane rynki
102-8 Informacja o pracownikach i współpracownikach
102-9 Łańcuch dostaw organizacji
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
201-1 Wartość dodana wygenerowana i dystrybuowana
201-2 Finansowe implikacje i inne ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatycznymi
201-4 Wsparcie ze strony rządu – udział właścicielski państwa
205-1 Operacje chronione przed ryzykiem korupcji
205-2 Komunikacja i treningi antykorupcyjne
205-3 Potwierdzone incydenty korupcyjne
206-1 Działania antymonopolowe
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
302-1 Całkowite zużycie lub produkcja energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
302-3 Energochłonność
303-3 Łączny pobór wody wg źródła
304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem
305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków do powietrza
306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
403-1 Liczba pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych
405 Podejście zarządcze w zakresie równości i różnorodności
405-1 Skład kadry pracowniczej w podziale na wiek i płeć oraz mniejszości
417-2 Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej
EU-DMA Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju
EU-DMA Podejście zarządcze w zarządzaniu odpadem
EU1 Zainstalowana moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne
EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii