Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

O nas

List Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Nasze wartości i zasady postępowania
102-1, 102-2

Na podstawie art. 55 ust. 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757), TAURON Polska Energia S.A. sporządziła sprawozdanie Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w formie jednego dokumentu.

Równocześnie wskazuje się, że na podstawie art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz. 217) TAURON Polska Energia S.A. sporządziła Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej TAURON zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8 ww. ustawy, w formie odrębnego dokumentu.

Dokumenty są do pobrania ze strony niniejszego Raportu zintegrowanego.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. (zwana dalej: Grupa Kapitałowa TAURON, Grupa TAURON, Grupa) jest pionowo zintegrowaną grupą energetyczną zlokalizowaną w południowej części Polski.

Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego (z wyłączeniem przesyłu energii elektrycznej leżącego wyłącznie w gestii Operatora Systemu Przesyłowego – OSP), tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła.

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON jest TAURON Polska Energia S.A. (zwana dalej: Spółka, TAURON), która została utworzona 6 grudnia 2006 r. w ramach realizacji Programu dla elektroenergetyki. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 stycznia 2007 r. pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę firmy Spółki na obecną, tj. TAURON Polska Energia S.A. zarejestrowano 16 listopada 2007 r.

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

Grupa Kapitałowa TAURON

W okresie objętym niniejszym Raportem zintegrowanym 100% udziałów posiadanych w TAURON Ciepło sp. z o.o. (TAURON Ciepło) zostało zakwalifikowane przez Spółkę jako przeznaczone do sprzedaży. W związku z powyższym działalność TAURON Ciepło w Raporcie jest prezentowana w ramach Działalności zaniechanej (w miejsce dotychczasowej prezentacji w ramach Segmentu Wytwarzanie) i tym samym dane porównywalne zostały odpowiednio przekształcone jedynie dla 2019 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Organizacja Grupy Kapitałowej TAURON

10.2. Geograficzne obszary działalności