Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/www/tauron2020/wp-content/themes/tauron2020/tauron2020.theme#archive on line 43

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Wartości korporacyjne Łańcuch wartości i model biznesowy
102-16, 102-17, 102-25, 205-1

Od 2017 r. w Grupie TAURON stosowane są zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu – kluczowego dokumentu kształtującego kulturę etyczną TAURONA. Ten zbiór zasad i wartości, będący impulsem do kreowania własnej kultury organizacyjnej, służy jako fundament funkcjonowania organizacji i realizacji celów strategicznych.

Dokument powstał w oparciu o misję, wizję oraz wartości korporacyjne Grupy TAURON.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu definiuje najważniejsze wartości oraz zasady postępowania, którymi powinni się kierować pracownicy oraz interesariusze Grupy Kapitałowej TAURON w obszarach:

 • miejsce pracy,
 • środowisko naturalne,
 • otoczenie.

Kodeks opisuje również funkcjonujący w Grupie TAURON System Zgłaszania Nadużyć.

Przyjęcie Kodeksu przez Zarząd TAURON Polska Energia 4 kwietnia 2017 r. wiązało się z rozwijanym w Grupie Systemem Zarządzania Zgodnością. Od tego czasu nieustannie doskonalimy kulturę compliance, rozumianą jako zestaw określonych zasad postępowania zgodnego z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz normami etycznymi, które w połączeniu z naszymi wartościami wspierają osiąganie celów biznesowych.

Każdy pracownik Grupy TAURON – bez względu na rodzaj zatrudnienia, staż pracy, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

PROCEDURY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu zaliczyć należy system raportowania w zakresie zarządzania zgodnością, a także zasady odnoszące się do przeciwdziałania konfliktowi interesów oraz innym nieprawidłowościom.

Pełnomocnik ds. Zgodności po zakończeniu każdego kwartału sporządza dla Komitetu Audytu pisemne sprawozdanie z zakresu zrealizowanych zadań, a po zakończeniu każdego półrocza redaguje pisemne sprawozdanie dla Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia z zakresu zrealizowanych zadań.

Ponadto, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, do 31 stycznia, Pełnomocnik ds. Zgodności sporządza pisemny Raport Zgodności z funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON. Raport zawiera m.in. ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego Systemu Zarządzania Zgodnością w okresie, którego raport dotyczy, stopień realizacji Planu Zgodności, wskazanie środków podjętych lub proponowanych w przypadkach stwierdzenia braku zgodności lub ryzyka wystąpienia braku zgodności.

W 2020 r. zaktualizowano szatę graficzną Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, zgodnie z nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej.

KONFLIKT INTERESÓW

Grupa TAURON prowadzi działalność w sposób transparentny, z poszanowaniem przepisów prawa, postanowień regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych oraz najwyższych standardów etycznych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach mających na celu wyeliminowanie sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów.

Podstawą przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON jest zasada określona w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, zgodnie z którą: ,,Unikamy sytuacji, które mogą potencjalnie wywołać konflikt interesów”. Konflikt interesów w przypadku pracownika Grupy TAURON ma miejsce wtedy, gdy działając w interesie własnym lub interesie dowolnego podmiotu, pracownik ten prowadzi jednocześnie czynności wbrew interesowi Grupy TAURON. Otwarcie komunikujemy (zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w Grupie) przypadki, które stanowią lub mogą stanowić źródło konfliktu interesów oraz podejmujemy działania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych następstw takich sytuacji.

W 2020 r. zostały przyjęte Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON. Ich celem jest: wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie, określenie zasad zapobiegania, identyfikowania oraz zarządzania konfliktem interesów oraz podnoszenie poziomu świadomości wśród pracowników w zakresie identyfikowania, unikania oraz ujawniania konfliktu interesów.

W przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego konfliktu interesów, Pełnomocnik ds. Zgodności prowadzi postępowanie wyjaśniające, a także udziela odpowiedzi na pytania pracowników na podstawie określonych stanów faktycznych.

W celu udokumentowania okoliczności lub zdarzeń mogących skutkować lub skutkujących powstaniem konfliktu interesów w spółkach, prowadzone są rejestry konfliktu interesów.

Dodatkowo wskazać należy, że praktycznym przejawem przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON jest składanie przez członków komisji przetargowych oraz biegłych, na potrzeby danego postępowania zakupowego, oświadczeń o nie pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

Co więcej, zgodnie z obowiązującym w TAURON Polska Energia Regulaminem Pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie przełożonego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, działalności gospodarczej lub realizacji zleceń, których zakres może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy nim a pracodawcą.

Kampania informacyjna w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON

W 2020 r., po wejściu w życie szczegółowych Zasad przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON, za pośrednictwem wewnętrznego intranetu została przeprowadzona akcja informacyjna, której celem było wyjaśnienie w przystępny sposób zagadnienia konfliktu interesów pracownikom spółek Grupy TAURON.

W ramach kampanii informacyjnej rozesłano mailing do pracowników, opublikowano komunikat oraz utworzono specjalną zakładkę w intranecie. Dodatkowo informację zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej www.tauron.pl.

PODJĘTE DZIAŁANIA I UZYSKANE REZULTATY 

Rok 2020 charakteryzował się dalszym wzrostem w zakresie budowania w Grupie TAURON kompleksowego Systemu Zarządzania Zgodnością. Znaczący wpływ na wykonywane zadania miała istniejąca w tym czasie sytuacja epidemiczna w związku z wirusem SARS-CoV-2. Część zadań zaplanowanych do wykonania w Planie Zgodności Grupy TAURON na 2020 r. musiała zostać dostosowana do zmieniającego się otoczenia lub odłożona do realizacji w innym okresie. Sytuacja ta miała w szczególności wpływ na zadania, które wymagały bezpośrednich spotkań z pracownikami, jak np. szkolenia, czy prowadzenie postępowań wyjaśniających. Z uwagi na obowiązujące restrykcje w zakresie gromadzenia się, znacząco wzrosła rola środków przekazu on-line (np. Skype, Teams). Dotychczasowe zadania realizowane w formie klasycznej zostały niemalże w całości zastąpione formą elektroniczną. W tym celu utworzone zostały m.in. elektroniczne rejestry (np. baza ocen wiarygodności).

Z uwagi na wzrost efektywności wykonywanej pracy wspomniane zmiany należy ocenić pozytywnie.

Jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Koordynatorów ds. Zgodności w Grupie Kapitałowej TAURON jest cykliczne organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu compliance. Prowadzenie tego typu działań ma na celu zwiększanie świadomości pracowników w zakresie m.in. przeciwdziałania nadużyciom, zgłaszania nieprawidłowości, zasad przyjmowania i wręczania upominków, procedur weryfikacji kontrahentów czy zapobiegania konfliktowi interesów.

Z powodu panującej pandemii, oprócz szkoleń e-learningowych, w 2020 r. w Grupie TAURON przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń on-line, w których wzięło udział ok. 5 300 pracowników.

W 2020 r. za pośrednictwem intranetu Grupy oraz mailingu rozsyłanego do pracowników, przekazano 129 komunikatów związanych z działalnością Obszaru Zgodności Grupy TAURON dotyczących, np. wprowadzenia Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie TAURON, wprowadzenia do stosowania w Grupie TAURON regulacji wewnątrzkorporacyjnej dotyczącej przeciwdziałania konfliktowi interesów, przyjęcia i stosowania Zasad dotyczących postępowania w przypadku kontroli w Grupie TAURON oraz zaproszenia na doroczny Virtual Compliance Day.

Na przeznaczonej dla pracowników Grupy TAURON platformie e-learningowej zamieszczone są dwa szkolenia e-learningowe związane z tematyką compliance, tj.:

 1. szkolenie dotyczące Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
 2. szkolenie dotyczące Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON, obejmujące następujące zagadnienia:
  1. weryfikacja kontrahentów – przedstawienie dlaczego zagadnienie weryfikacji kontrahentów jest tak istotne dla bezpieczeństwa Grupy oraz kiedy należy zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie oceny wiarygodności kontrahenta,
  2. ocena podmiotów zewnętrznych przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć – przedstawienie jak wygląda procedura nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym w zakresie, np. promocji czy sponsoringu i do kogo należy złożyć wniosek o ocenę podmiotu zewnętrznego,
  3. zgłaszanie nieprawidłowości – zaprezentowanie dostępnych kanałów zgłaszania nadużyć w Grupie TAURON oraz budowanie świadomości w zakresie identyfikacji sygnałów ostrzegawczych wskazujących na możliwości wystąpienia potencjalnych nadużyć,
  4. zasady przyjmowania i wręczania upominków – budowanie świadomości w zakresie rodzaju upominków, jakie można przyjmować lub wręczać oraz określenie warunków, w których ich przyjmowanie lub przekazywanie jest niedopuszczalne,
  5. przeciwdziałanie korupcji – pokazanie na czym polegają działania korupcyjne oraz zachowania nieetyczne, a także kogo dotyczy Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r.:

 • szkolenie dotyczące Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu w Grupie TAURON podjęło 76,16% pracowników posiadających dostęp do platformy e-learningowej. Z pozytywnym wynikiem ukończyło je 75,97% uprawnionych osób;
 • szkolenie dotyczące Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON podjęło 79,69% pracowników posiadających dostęp do platformy e-learningowej. Z pozytywnym wynikiem ukończyło je 79,25% uprawnionych osób.

Virtual Compliance Day 2020

30 listopada 2020 r. odbyła się druga edycja Compliance Day, tym razem w formule on-line. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie wśród pracowników Grupy TAURON wiedzy z zakresu zarządzania zgodnością.

W ramach Virtual Compliance Day 2020 przeprowadzonych zostało 5 szkoleń związanych z tematyką compliance, mobbingu oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Łącznie przeszkolonych zostało 550 pracowników spółek Grupy TAURON.

Podczas Virtual Compliance Day 2020 przeprowadzonych zostało 5 paneli tematycznych:

 1. „Integrity oraz zmiany zasad odpowiedzialności członków organów po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych” – panel przeznaczony dla członków zarządów spółek Grupy TAURON,
 2. „Mobbing – aspekty prawne i psychologiczne” – panel przeznaczony dla członków Komisji Etyki Grupy TAURON oraz pracowników Obszaru Zasobów Ludzkich TAURON Polska Energia,
 3. „Nowości z branży compliance. Zintegrowana implementacja norm ISO 37301 (Compliance), 37001 (Anti-Bribery) i 37002 (Whistleblowing) w odpowiedzi na konieczność holistycznego podejścia do zarządzania zgodnością” – panel przeznaczony dla Koordynatorów ds. Zgodności Grupy TAURON,
 4. „Poznaj Compliance w Grupie TAURON… i dowiedz się, czym się zajmujemy” – panel przeznaczony dla pracowników zatrudnionych w Grupie TAURON w 2020 r., a także dla wszystkich zainteresowanych,
 5. „AML vs. obowiązki spółek Grupy TAURON” – panel przeznaczony dla pracowników CUW-R TAURON Obsługa Klienta sp. o.o. oraz TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Polityka Antykorupcyjna