Kapitał społeczny

Kapitał intelektualny Model tworzenia wartości i relacje między kapitałami
102-7
Kapitał społeczny Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy TAURON opiera się na budowaniu wzajemnych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego. Fundamentem budowy tych relacji jest Strategia Grupy TAURON, a główne zasady zostały opisane w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

W rozwoju kapitału społecznego ważną rolę odgrywa dialog społeczny, który dotyczy zarówno istniejących aktywów produkcyjnych, jak również jest związany z realizacją nowych inwestycji. Grupa TAURON prowadzi politykę dobrego sąsiada, w ramach której dąży do poprawy warunków życia społeczności lokalnych oraz współpracuje z organami samorządowymi. Angażuje się ponadto w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność charytatywna, edukacyjna, współpraca z ośrodkami akademickimi, wolontariat pracowniczy oraz wsparcie wielu ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Coraz większą rolę w rozwoju kapitału społecznego odgrywa zaangażowanie Grupy w działania związane z ochroną środowiska i klimatu. Odpowiedzią na społeczne wyzwania w tym zakresie są przyjęte do stosowania dokumenty: Polityka Klimatyczna Grupy TAURON oraz Polityka Środowiskowa Grupy TAURON.

Istotnym elementem budującym kapitał społeczny Grupy TAURON w dobie pandemii koronawirusa były działania mające na celu kształtowanie kultury bezpieczeństwa – rozumianej jako nieustanne wpajanie wiedzy, kształtowanie postaw i uczenie się.

Grupa zaangażowała się w szereg akcji edukacyjnych, adresowanych zarówno do pracowników, jak i społeczności lokalnych. W 2020 r. prowadzone były również projekty mające na celu zminimalizowanie społecznych skutków pandemii oraz wspierające walkę z nią.

Kluczowe dane dotyczące kapitału społecznego w Grupie Kapitałowej TAURON za 2020 r.

Eksportuj do Excela
Kluczowe dane
 • Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON; 
 • Rozwój kultury etycznej i zarządzanie zgodnością wśród pracowników;
 • Budowa trwałych relacji i aktywny dialog z otoczeniem; 
 • Współpraca z odpowiedzialnymi dostawcami zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania dla kontrahentów spółek Grupy TAURON;
 • Wdrożone i stosowane: Polityka różnorodności w Grupie TAURON oraz Polityka poszanowania praw człowieka;
 • Nieustanne promowanie kultury bezpieczeństwa pracy;
 • Angażowanie pracowników w rozwój firmy poprzez wydarzenia specjalne; 
 • Edukacja i rozwój pracowników; 
 • Wdrożona i stosowana PRO kliencka polityka społeczna Grupy TAURON;
 • Wdrożona i stosowana Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów w Grupie TAURON;
 • Wsparcie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem Fundacji TAURON;
 • Inicjatywy związane z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19.

Zarządzanie wynikami z kapitału społecznego jest realizowane w Grupie TAURON przede wszystkim poprzez:

 • promocję kultury zgodności (compliance), która w połączeniu z Modelem Kompetencyjnym Grupy TAURON motywuje pracowników do osiągania celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką, 
 • kształtowanie środowiska pracy opartego na szacunku, otwartości, rzetelności i sprawiedliwości oraz poszanowaniu prac człowieka poprzez wdrażanie i stosowanie określonych zasad postępowania (w tym m.in. Polityki Różnorodności, Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji oraz Polityki Poszanowania Praw Człowieka),
 • rozwój kultury BHP we wszystkich spółkach Grupy TAURON,
 • rozwój Systemu Wsparcia Organizacji Zakupowej zwanego Platformą Zakupową Grupy TAURON,
 • aktywną współpracę ze związkami zawodowymi, 
 • działalność Rzecznika Dialogu Społecznego,
 • rozwijanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych,
 • działania dążące do całkowitej transparentności stosowanych praktyk w relacjach z klientami realizowane w ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19.
417-2

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem społecznym w Grupie TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Liczba spotkań z organizacjami związkowymi w spółkach Grupy 334 329 249
Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi 95,6% 95,7% 93,9%
Wskaźnik częstości wypadków przy pracy 8,3 7,8 7,7
Nowe kategorie kluczowe oraz skonsolidowane, w ramach których przywiązuje się szczególną wagę do finansowej optymalizacji zakupów W ramach prowadzonej działalności,

stosownie do potrzeb

W ramach prowadzonej działalności,

stosownie do potrzeb

W ramach prowadzonej działalności,

stosownie do potrzeb

Regularne spotkania ze społecznościami lokalnymi w celu przekazania informacji na temat prowadzonej działalności i jej wpływu na mieszkańców W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności W ramach prowadzonej działalności
Liczba inicjatyw lokalnych i prospołecznych, w które włączyła się Fundacja TAURON 144 158 147
Liczba projektów zrealizowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 18 11 9
Liczba przypadków niezgodności oraz reklamacji produktów i usług Grupy Kapitałowej TAURON z zakresu informowania 0 0
Liczba inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19 zrealizowanych dla pracowników i społeczności 11 nd. nd.