Kapitał produkcyjny

Kapitał naturalny Kapitał ludzki
102-7
Kapitał produkcyjny Kapitał produkcyjny

Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 35 mld zł. Majątek Grupy TAURON jest bardzo zróżnicowany, co wynika zarówno z charakterystyki segmentów, jak również z istotnych różnic w zakresie wieku poszczególnych maszyn i urządzeń.

Rozwój działalności Grupy wpisuje się w trendy europejskie i światowe, a najbliższe lata będą okresem transformacji segmentu wytwórczego. Planuje się wycofanie nieefektywnych jednostek węglowych i rozwój nowych źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Zakłada się, że do 2025 r. ich udział w mocy zainstalowanej wyniesie ok. 30%, a w 2030 r. ponad 65%. Działania takie pozwolą zredukować do 2030 r. emisję wszystkich zanieczyszczeń, w tym o ponad połowę emisję CO2.

Z końcem 2020 r. odstawiono niemal wszystkie bloki klasy 120 MW z wyjątkiem dwóch w Oddziale Stalowa Wola, których termin odstawienia przesunięto na luty 2021 r. (łącznie 970 MW). W latach 2026-2030 z eksploatacji wycofane będą kolejne jednostki o łącznej mocy 2,5 GW, głównie klasy 200 MW, przy jednoczesnej kontynuacji rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych.

W 2020 r. oddano do eksploatacji dwie wysokosprawne jednostki konwencjonalne: blok węglowy o mocy 910 MW w Jaworznie oraz blok gazowo-parowy o mocy 450 MW w Stalowej Woli. Jednostki te posiadają zawarte kontrakty w ramach Rynku Mocy i w kolejnych latach będą spełniały istotną rolę w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dodatkowo, zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON, a na etapie finalizacji była budowa I etapu farmy fotowoltaicznej w Choszcznie o mocy 6 MW.

Największy wkład w wynik ekonomiczny Grupy TAURON jest generowany przez Obszar Dystrybucji, w którym ponoszone są również największe nakłady inwestycyjne – na poziomie ok. 2 mld zł rocznie. Zmieniające się otoczenie, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii, również prosumenckich, ma duży wpływ na konieczność modernizacji i rozbudowy oraz adaptacji posiadanej infrastruktury sieciowej. Dodatkowo, rosnące oczekiwania odbiorców i podejście Urzędu Regulacji Energetyki wpływa na konieczność poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe TAURON Dystrybucja realizuje program budowy sieci kablowych, zwiększając udział tych sieci i poprawiając tym samym wskaźniki jakościowe, bezpieczeństwo dostaw i odporność na warunki atmosferyczne, w tym coraz częściej występujące nagłe zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu.

W 2020 r. największe nakłady w Obszarze Wytwarzanie poniesiono na finalizację budowy bloku energetycznego klasy 910 MW w Jaworznie oraz na dostosowanie jednostek wytwórczych do nowych norm środowiskowych.

Lokalizacja kluczowych aktywów Grupy Kapitałowej TAURON

Kluczowe dane dotyczące kapitału produkcyjnego Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
Kluczowe dane dotyczące kapitału 2020 r.* 2019 r.
2018 r.
Zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny 3 3 3
Elektrownie węglowe [liczba] 6 5 5
Elektrownie węglowe [moc zainstalowana] 5,2 GWe; 1,3 GWt 4,3 GWe; 1,35 GWt 4,3 GWe; 1,2 GWt
Elektrociepłownie [liczba] 4 4 4
Elektrociepłownie [moc zainstalowana] 0,35 GWe; 1,2 GWt 0,35 GWe; 1,2 GWt 0,35 GWe; 1,2 GWt
Sieci ciepłownicze własne – TAURON Ciepło [długość] 888 km 857 km 844 km
Sprzedaż ciepła 11,6 PJ 12,0 PJ 12,4 PJ
Elektrownie wodne [liczba] 34 34 34
Elektrownie wodne [moc zainstalowana] 133 MW 133 MW 133 MW
Elektrownie wiatrowe [liczba] 9 9 4
Elektrownie wiatrowe [moc zainstalowana] 381 MW 381 MW 201 MW
Linie dystrybucyjne energii elektrycznej [długość] 241,6 tys. km 237 tys. km 235 tys. km
Transformatory [dystrybucja] 60,9 tys 58,9 tys 58,8 tys
Stacje SN/nN 59,1 tys 60,9 tys 59,8 tys
Stacje WN/SN 493 491 490
Nakłady inwestycyjne [mld zł] 4 039 4 128 3 838 
Amortyzacja [mld zł] 1 954 1 992 1 839

* Stan na 31.12.2020 r.

Zarządzanie kapitałem produkcyjnym jest realizowane w Grupie TAURON przez efektywną eksploatację oraz inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, a wśród nich:

  • związane z przyłączeniem nowych odbiorców (i wytwórców) do sieci dystrybucyjnej, rozwój i modernizację sieci w celu poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej;
  • nowe moce w technologiach odnawialnych oraz poprawę produktywności istniejących aktywów;
  • nowe moce w nowoczesne moce wytwórcze, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego;
  • dostosowywanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 r., wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT;
  • rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej;
  • inwestycje mające na celu poprawę efektywności wydobycia węgla.
301-1, EU2

Rezultaty osiągnięte przez Grupę TAURON w latach 2018-2020 w ramach zarządzania kapitałem produkcyjnym

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Produkcja węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube, ekogroszek

4,54 mln Mg

 3,78 mln Mg 5,01 mln Mg
Produkcja energii elektrycznej netto 11,4 TWh 12,7 TWh 14,9 TWh
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE 2,0 TWh 1,4 TWh 0,97 TWh
Dystrybucja ciepła 8,44 PJ 8,51 PJ 8,78 PJ
Wytworzone ciepło 11,63 PJ 10,85 PJ 11,29 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej 50,26 TWh 51,73 TWh 51,97 TWh