Kapitał naturalny

Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny
102-7, 301-1
Kapitał naturalny Kapitał naturalny

Zdefiniowane przez Grupę TAURON kapitały naturalne, z których korzysta i na które ma wpływ – kopaliny (węgiel, gaz, wapień), powietrze, woda, energia słoneczna, biomasa – są wykorzystywane w całym łańcuchu działalności. Dążeniem Grupy jest odpowiedzialne korzystanie z kapitałów naturalnych przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i klimat.

Potwierdzeniem takiego podejścia jest kontynuacja działań wynikających z przyjętej przez Zarząd w 2019 r. Aktualizacji Kierunków Strategicznych, dzięki której w łańcuchu wartości Grupy TAURON będzie zmieniała się stopniowo waga poszczególnych kapitałów naturalnych wykorzystywanych w procesach biznesowych. Zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii decyduje o sukcesywnym wzroście wykorzystania energii wiatru i promieniowania słonecznego oraz o zmniejszaniu korzystania z zasobów nieodnawialnych, tj. stałych paliw kopalnych czy wapienia.

Zmiany w sposobie wykorzystania kapitału naturalnego będą realizowane stopniowo, tak aby zapewnić pewność w dostawie energii elektrycznej do klientów.

Obecnie Grupa TAURON dysponuje stabilną bazą surowców, zapewniającą zaopatrzenie konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zewnętrznych odbiorców. Baza w postaci paliw kopalnych jest również gwarantem stabilnego wytwarzania energii w okresach zmiennych czy ekstremalnych warunków pogodowych, negatywnie wpływających na bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Kapitał naturalny Grupy TAURON obejmuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Złoża zasobów nieodnawialnych są eksploatowane w sposób odpowiedzialny, racjonalny, uregulowany, usystematyzowany i zrównoważony. 

Wykorzystywane przez Grupę TAURON zasoby i surowce przedstawione zostały w poniższych tabelach.

Złoża zasobów nieodnawialnych eksploatowane przez Grupę TAURON w 2020 r.

Eksportuj do Excela
Liczba złóż Kopalina Liczba Zakładów Górniczych Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych
[km²]
Zasoby operatywne
[mln ton]
8 Kopalina podstawowa  węgiel kamienny 3 218,77 337,6
1 kamień wapienny 1 1,34 67,9
1 Kopalina towarzysząca metan 1

301-1. Surowce wykorzystywane w Grupie TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
ŁĄCZNIE 2020 r.
2019 r.
2018 r.
SUROWCE NIEODNAWIALNE *
Węgiel netto [tony] 4 888 015 6 082 657 7 271 605
Węgiel produkcja netto [tony] 4 541 216 3 784 980 Nie raportowano
Muł [tony] 249 980 315 247 311 511
Gaz ziemny [m³] 12 067 032 8 220 614 8 413 515
Olej opałowy [tony] 26 324 26 575 30 642
Olej napędowy [m³] 6 289 6 857 9 942
Wapień [tony] 197 288 252 865 316 793
Wapień produkcja [tony] 1 722 376 1 717 980 1 561 433
SUROWCE ODNAWIALNE
Biomasa agro [tony] 124 203 88 220 71 189
Biomasa leśna [tony] 553 537 332 592 238 742

* Obejmuje zużycie i produkcję w spółkach Grupy.

Wśród podstawowych surowców wykorzystywanych w Grupie stosowana jest zasada bliskości, przez co ograniczany jest ślad węglowy związany z transportem.

Odnawialnymi zasobami naturalnymi, z których korzysta Grupa TAURON, są:

  • biomasa
  • woda wykorzystywana w 34 elektrowniach przepływowych i zbiornikowych oraz w procesach technologicznych energetyki konwencjonalnej,
  • wiatr zasilający 9 elektrowni wiatrowych,
  • energia słoneczna (w 2020 r. zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON, na etapie finalizacji jest budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW w Choszcznie. Produkcja obydwu farm będzie w pełni raportowana od 2021 r.). 

Obserwowane zmiany klimatu, w tym nasilające się w ostatnich latach zjawisko suszy hydrologicznej, wpływają bezpośrednio na dostępność zasobów uznawanych za odnawialne, takich jak np. woda. Zrównoważone korzystanie z tych zasobów prowadzone jest w branży energetycznej m.in. poprzez limity operacyjne ilości wody pobieranej bezpośrednio ze środowiska (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych). Rezultaty osiągnięte przez Grupę TAURON w ramach powyższych działań w 2020 r. prezentuje tabela.

Maksymalne dobowe limity bezpośredniego poboru wody ze środowiska obowiązujące w 2020 r.*

Eksportuj do Excela
Źródło Maksymalna wartość dobowa m³/d
Woda z odwodnienia Zakładów Górniczych (ZG)
(w tym woda podziemna do wykorzystania na potrzeby ZG)
Woda podziemna Woda powierzchniowa
TAURON Wydobycie 137 348

(11 330)

TAURON Wytwarzanie 14 376 555 667**
TAURON Ciepło 7 209,6
TAURON Dystrybucja 13
TAURON Ekoenergia 3,8
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”* 3,5 240

* Powyższa tabela nie zawiera limitów tzw. zwrotnych poborów wody dla celów energetycznych w elektrowniach wodnych ani limitów wynikających z umów cywilno-prawnych z dostawcami zewnętrznymi.

** Wartość zawiera tzw. zwrotny pobór wody w otwartym układzie chłodzenia.

Narzędziami wspierającymi odpowiedzialne zarządzanie zasobami tworzącymi kapitał naturalny Grupy TAURON, wykraczającymi poza obligatoryjne warunki decyzji administracyjnych, są: Polityka Środowiskowa Grupy TAURON oraz Polityka Klimatyczna Grupy TAURON. Polityki odnoszą się kompleksowo do wszelkiego rodzaju aktywności realizowanych w Grupie, wiążących się z oddziaływaniem na środowisko i korzystaniem z jego zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy jest dążenie do całkowitego wykorzystywania odpadów procesowych, które niemal w 100% stają się produktami i mogą być wykorzystane gospodarczo.

Osiągnięcie tego celu jest realizowane m.in. poprzez minimalizowanie strumienia wytwarzanych odpadów dzięki innowacyjności produktów, zarządzanie łańcuchem dostaw i świadomy proces wycofania części aktywów z eksploatacji oraz promowanie wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produktu i dzięki temu zmniejszenie ilości deponowanych w środowisku odpadów, poprzez wprowadzanie ich na rynek w celu wykorzystywania jako substytutów materiałów naturalnych.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem naturalnym w Grupie TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Emisja bezpośrednia gazów cieplarnianych – CO2 [tony] 10 093 648 12 215 945 16 604 240
Tlenki azotu – NOx [tony] 7 491 10 709 16 105
Dwutlenek siarki – SO2  [tony] 7 051 10 386 16 911
Pył całkowity [tony] 435 636 1 001
Inne, takie jak: HCl, HF, tlenek węgla, amoniak, metan, metale [tony] 34 882 33 522 37 000
Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpady paleniskowe i odpady z wydobywania kopalin [tony] 1 729 672 1 366 974

3 540 064

Odpady składowane [tony] 8 958 5 539 4 639