Kapitał ludzki

Kapitał produkcyjny Kapitał intelektualny
102-7
Kapitał ludzki Kapitał ludzki

Kapitał ludzki Grupy TAURON to pracownicy: ich wiedza, doświadczenie, umiejętności, postawy i motywacja. Przyszłość Grupy zależeć będzie od wielu czynników, jednak najistotniejszy wpływ będą mieli pracownicy. Rozpiętość działalności biznesowej Grupy zarówno geograficzna, jak i obszarów kompetencyjnych, przy zatrudnieniu ponad 25,5 tys. pracowników, istotnie wpływa na złożoność procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

W zależności od miejsca pracy pracownika zarządzanie kapitałem ludzkim i organizacja polityki personalnej są odpowiednio dostosowywane pod kątem szkoleń i rozwoju, poprawy przepływu informacji, możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz zapewnienia konkurencyjnych warunków pracy. Cyklicznie przeprowadzane są badania opinii pracowników, a ich wyniki stanowią podstawę do budowania i wdrażania planów działań, których celem jest podnoszenie zaangażowania i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy.

Niezwykle ważne jest zachowanie standardów w zakresie przestrzegania we wszystkich spółkach Grupy TAURON zasad etyki, poszanowania różnorodności oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Wszystkie działania na rzecz pracowników są także istotne z uwagi na prognozowane zmiany demograficzne i spadającą liczbę osób aktywnych zawodowo. Grupa TAURON tworząc miejsca pracy, dąży do przyciągania najlepszych pracowników. W tym celu tworzone są klasy patronackie z ofertą dopasowaną do przyszłych potrzeb kadrowych spółek Grupy. Podejmowanych jest też szereg inicjatyw, które wzmacniają wizerunek Grupy Kapitałowej TAURON, jako dobrego i pożądanego pracodawcy.

Kluczowe dane dotyczące kapitału ludzkiego w Grupie TAURON w latach 2018–2020

Eksportuj do Excela
Kluczowe dane 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Liczba pracowników [w osobach na dzień 31.12.] 25 572 26 086 25 829
Udział kobiet wśród pracowników 21,5% 21,4% 21,5%
Udział mężczyzn wśród pracowników 78,5% 78,6% 78,5%
Udział pracowników z wykształceniem wyższym 34,8% 33,8% 33,2%
Udział pracowników z wykształceniem średnim 43,5% 43,3% 43,1%
Udział pracowników z wykształceniem zawodowym i podstawowym 21,7% 22,9% 23,7%
Wskaźnik rotacji 6,67% 6,51% 6,45%

Zarządzanie kapitałem ludzkim jest realizowane w Grupie TAURON przede wszystkim poprzez:

 • zarządzanie kompetencjami pracowników zgodnie z Modelem Kompetencyjnym Grupy TAURON,
 • rozmowy rozwojowe jako narzędzie wspierające proces Zarządzania przez Cele, którego głównym założeniem jest rozwój kompetencji pracownika poprzez dialog pomiędzy przełożonym a pracownikiem,
 • cykliczne badania opinii pracowników Grupy TAURON, których wyniki stają się punktem wyjścia do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę zadowolenia i komfortu pracy, a przez to podniesienie efektywności biznesowej,
 • działania mające na celu eliminację ryzyka wystąpienia luki pokoleniowej poprzez aktywną współpracę ze szkołami,
 • realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) pn. Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej i aktywne włączanie się Grupy TAURON w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie kształcenia dualnego,
 • aktywne zaangażowanie w kształtowanie akademickich ścieżek kształcenia,
 • współpracę z licznymi placówkami edukacyjnymi oraz dopasowywanie oferty praktyk i staży w spółkach Grupy, 
 • wspieranie idei dzielenia się wiedzą i kompetencjami poprzez realizację programów takich jak Trenerzy Wewnętrzni czy Rozwój do Kwadratu,
 • działania mające na celu rozwijanie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy zdalnej,
 • promowanie kultury uczenia się i dzielenia się wiedzą poprzez autorskie i innowacyjne programy rozwojowo-szkoleniowe,
 • rozwój kompetencji liderów poprzez specjalne programy rozwojowe oraz studia podyplomowe,
 • dostęp do najnowszej wiedzy eksperckiej oraz aktualnych trendów rynkowych z różnych dziedzin życia w ramach cyklicznych wykładów Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON,
 • program Zarządzania Talentami, który ma na celu wsparcie procesu rozwoju pracowników oraz wykorzystania ich potencjału w Grupie TAURON,
 • aktywne wykorzystywanie platformy e-learningowej do realizacji szkoleń, mających na celu rozwój wiedzy branżowej i umiejętności interpersonalnych,
 • dbanie o dobrostan pracowników poprzez podejmowanie szeregu akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz uelastycznianie czasu pracy,
 • programy dla młodych rodziców oraz kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka, 
 • warsztaty dla pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • poprawę efektywności poprzez optymalizację wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy,
 • zapewnienie konkurencyjności systemów wynagradzania poprzez wdrażanie przejrzystych, motywacyjnych i opartych na warunkach rynkowych zasad,
 • pakiety świadczeń pracowniczych uwzględniające potrzeby pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań cyfrowych.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem ludzkim w Grupie TAURON w latach 2018–2020

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Liczba godzin szkoleniowych 295 tys. 478 tys. 449 tys.
Liczba uczestników Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON 

[w 2020 r. liczba odsłon w Tauronecie]

7 tys. 2,7 tys. 785
Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Trenerów Wewnętrznych 84 167 215
Liczba Trenerów Wewnętrznych 86 83 76
Liczba osób przeszkolonych przez Trenerów Wewnętrznych 1,1 tys. 1,8 tys. 2,1 tys.
Liczba stażystów/praktykantów 263 655 748
Liczba klas patronackich 53 47 44
Liczba uczniów w klasach patronackich 1 tys. 1,3 tys. bd
Liczba uczestników inicjatywy Rozwój do kwadratu 950 bd bd