Kapitał intelektualny

Kapitał ludzki Kapitał społeczny
102-7
Kapitał intelektualny Kapitał intelektualny

Grupa TAURON, wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe i kompetencje pracowników, rozwija się, wychodząc naprzeciw wyzwaniom energetyki przyszłości. Kluczem do zachowania konkurencyjności jest nowoczesne zarządzanie, wykorzystywanie nowych technologii, cyfryzacja, ład korporacyjny oraz relacje z otoczeniem, które razem tworzą kompatybilny i spójny system pozwalający na efektywne prowadzenie działalności w każdym ogniwie łańcucha wartości. Dynamicznie zmieniające się otoczenie implikuje również konieczność koncentracji na innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej.

Potencjał kapitału intelektualnego obejmuje swoim zasięgiem kapitał pracowniczy, kapitał strukturalny wewnętrzny i kapitał strukturalny zewnętrzny.

Warto podkreślić, że głównym składnikiem kapitału intelektualnego Grupy TAURON jest wiedza pracowników oraz ogół ich kompetencji. Innym istotnym komponentem kapitału intelektualnego jest kapitał strukturalny wewnętrzny. Kapitał ten obejmuje technologie, metody i procesy, które umożliwiają funkcjonowanie Grupy. Ponadto, w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego, realizowane są działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Ostatni komponent, kapitał strukturalny zewnętrzny, związany jest z niematerialnymi czynnikami rynkowymi. Kapitał ten obejmuje markę i reputację firmy, sieć współpracowników oraz relacje z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z dostawcami i klientami.

Grupa TAURON dąży do tego, by pogłębiać współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak również przez małe firmy, głównie start-upy.

Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym daje szanse na podwyższanie elastyczności adaptacyjnej i dokonywanie działań transformacyjnych dostosowanych do zmian w otoczeniu rynkowym. W 2019 r. Grupa TAURON przyjęła Politykę Własności Intelektualnej, która stanowi zbiór zasad i standardów postępowania w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz opis dobrych praktyk, których oczekuje się od kontrahentów i współpracowników, a także Regulamin Zarządzania Własnością Intelektualną w Grupie TAURON, stanowiący wewnątrzkorporacyjną dokumentację, nadrzędną w stosunku do poszczególnych procesów związanych z zarządzaniem własnością intelektualną.

W następstwie przyjętej dokumentacji uregulowano i wprowadzono do stosowania procesy związane z racjonalizacją pracowniczą oraz zgłaszaniem wzorów użytkowych, przemysłowych oraz patentów.

W 2020 r. TAURON Wytwarzanie uzyskał 5 patentów (w tym jeden wspólnie z Kopalnią Wapienia „Czatkowice”), a TAURON Dystrybucja prawo ochronne na wzór użytkowy. Przedmiotowe rozwiązania są wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Grupy i dają wyłączność do stosowania danego rozwiązania w celach zarobkowych lub zawodowych na terenie kraju.

Wartość niematerialna i prawna, stanowiąc ważny aspekt wartości przedsiębiorstwa, ma wpływ na budowę jego przewagi konkurencyjnej. Grupa TAURON, obok formalnego uregulowania przedmiotowego zakresu spraw, przykłada również wagę do promowania wśród pracowników idei racjonalizacji, komunikuje i udostępnia informacje związane z prawami własności intelektualnej poprzez konkursy, webinaria i artykuły prasowe.

Kluczowe dane dotyczące kapitału intelektualnego w Grupie Kapitałowej TAURON za lata 2018-2020

Eksportuj do Excela
Główne składowe kapitału intelektualnego Grupy TAURON
 • Strategia Grupy ukierunkowana na kreowanie innowacji;
 • Strategiczna Agenda Badawcza – mapa drogowa działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Grupie;
 • Wiedza i kompetencje pracowników Grupy; 
 • Katalog najlepszych praktyk związanych z wdrożonymi systemami zarządzania i wewnętrznymi procedurami;
 • Wypracowany model współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym realizowane jest w Grupie TAURON przede wszystkim przez:

 • realizację projektów z obszaru badań, rozwoju i innowacji w portfelach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, niskoemisyjne technologie wytwarzania, 
 • wykorzystanie specjalnych programów NCBiR, Horyzont 2020, KIC InnoEnergy, Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS,
 • współpracę ze start-upami: programy akceleracyjne (Pilot Maker Elektro ScaleUp, KPT ScaleUp, TAURON PROGRES), CVC EEC Magenta,
 • udział TAURON w Programie Govtech,
 • współpracę z Electric Power Research Institute (EPRI),
 • rozwój platformy pn. Strefa Innowacji,
 • warsztaty z przedstawicielami uczelni i instytutów badawczych, 
 • współpracę z wiodącymi uczelniami, jednostkami badawczymi oraz firmami technologicznymi z kraju i Unii Europejskiej,
 • organizację konkursów wspierających innowacyjność dla pracowników Grupy,
 • rozwój systemów informatycznych, cyfryzację i robotyzację wybranych procesów.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym w Grupie TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r.
2018 r.
Liczba nowych uruchomionych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy 10 [w tym 8 projektów prowadzonych

we współpracy ze start-upami]

18 [w tym 9 projektów prowadzonych

we współpracy ze start-upami]

16
Liczba realizowanych projektów w Obszarze {B+R} 52 67 57
Łączna wartość realizowanych projektów 109 mln zł 178 mln zł 261 mln z
Pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów {B+R} 42 mln zł 48 mln zł 45 mln zł
W 2018 r. utworzono wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Ventures, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz EEC Ventures fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC) – EEC Magenta. 

W 2019 r. przeprowadzono pierwsze inwestycje w ramach EEC Magenta – zainwestowano 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii. To pierwsza inwestycja funduszu. Kontynuując budowę strategicznej pozycji Grupy Kapitałowej TAURON w obszarze start-upów, EEC Magenta przeprowadziła w 2020 r. kolejne inwestycje, powiększając swój portfel inwestycyjny i obecnie posiada w nim 6 innowacyjnych start-upów.

W 2019 r. kontynuowano współpracę ze start-upami w ramach programów akceleracyjnych typu ScaleUp. TAURON zaangażował się w rządowy program akceleracyjny przeznaczony dla obszaru elektromobilności (Elektro ScaleUp). W wyniku jego realizacji przeprowadzono 6 pilotaży przy zaangażowaniu 5 spółek Grupy TAURON.

W 2020 r. TAURON kontynuował prace projektowe ze spółkami typu start-upy również w ramach programu KPT ScaleUp, który w II rundzie naboru dostarczył 6 innowacyjnych rozwiązań, m.in. Nanobots – platforma do gromadzenia i standaryzowania danych z urządzeń IoT (czujników zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej) z wykorzystaniem różnych protokołów, analizy zgromadzonych danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji bądź uczenia maszynowego oraz udostępniania danych w czasie rzeczywistym. 

W ramach uruchomionego w 2019 r. autorskiego Programu akceleracyjnego TAURON PROGRES, w 2020 r. zrealizowano dwa projekty pilotażowe, w tym z zakresu cyfryzacji procesów obsługi. 

W 2018 r. nawiązano współpracę z Instytutem EPRI (USA).

W latach 2019-2020 w ramach współpracy z EPRI TAURON uczestniczył w dwóch programach badawczych: w zakresie magazynowania energii oraz identyfikacji potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Patenty, wynalazki, know-how wypracowane w ramach projektów {B+R}, budujące potencjał poprawy wyniku finansowego Grupy w kolejnych latach – 13 wynalazków posiadających ochronę patentową w mocy oraz kolejnych 7 będących w trakcie rejestracji.
Wysoka pozycja i rozpoznawalność marki TAURON.

Nowoczesne systemy informatyczne wspierające działalność podstawową oraz obsługę klientów.

Posiadane koncesje na działalność podstawową: wydobycie węgla, produkcja, dystrybucja oraz obrót energią elektryczną i ciepłem.