Kapitał finansowy

Założenia modelu biznesowego Grupy TAURON Kapitał naturalny
102-7
Kapitał finansowy Kapitał finansowy

Grupa TAURON tworzy wartość dla akcjonariuszy między innymi poprzez inwestycje w nowoczesną energetykę i wzmacnianie pozycji finansowej. Budowa wartości możliwa jest dzięki procesom przetwarzania i przekształcania kapitałów Grupy TAURON – finansowego, naturalnego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego i społecznego.

Kapitał finansowy jest niezwykle istotny zarówno dla bieżącego funkcjonowania Grupy TAURON, jak i dla jej rozwoju w przyszłości. Źródłami finansowania są: kapitał własny Spółki, środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz zobowiązania. Grupa realizuje szereg kapitałochłonnych inwestycji, głównie w obszarze dystrybucji. W 2020 r. wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mld zł.

Inwestycje w sektorze elektroenergetycznym i działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, są i będą wspierane środkami finansowymi UE. Konieczne jest, aby otrzymane wsparcie umożliwiało rozwijanie bezemisyjnych technologii produkcji, przy zachowaniu konkurencyjności. Sektor finansowy coraz bardziej ogranicza swoje zaangażowanie w finansowanie działalności związanej z emisją gazów cieplarnianych. Jest to efektem nowych regulacji wspierających finansowanie działalności zrównoważonej środowiskowo.

Grupa TAURON korzysta z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i emisji obligacji, a także z funduszy celowych i innych instrumentów wspierających nowoczesne, zrównoważone inwestycje.

W 2020 r. Grupa TAURON wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł na transformację energetyczną Grupy. Była to pierwsza w Polsce emisja Obligacji Zrównoważonego Rozwoju. Środki pozyskane z tej operacji będą przeznaczone na realizację Zielonego Zwrotu TAURONA.

TAURON osiąga wyniki finansowe pozwalające na dalszy rozwój i realizację projektów strategicznych. Pomimo zmian w otoczeniu biznesowym, rosnące przychody oraz optymalizacja kosztów pozwalają na utrzymanie stabilnego wyniku oraz wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie.

Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2018-2020

Eksportuj do Excela
Kluczowe dane dotyczące kapitału 2020 r.
2019 r. 2018 r.
Kapitał własny [mln zł] 16 412 19 093 18 428
Aktywa trwałe [mln zł] 31 736 35 052 32 596
WRA Segmentu Dystrybucja [mln zł] 18 255 17 470 16 940
Dług netto [krotność] 2,5x 2,8x 2,5x
Nakłady inwestycyjne [mln zł] 4 039 4 128 3 838

Zarządzanie kapitałem finansowym odbywa się w Grupie TAURON poprzez:

  • utrzymywanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów,
  • realizację programu inwestycyjnego i racjonalizowanie ponoszonych nakładów,
  • konsekwentną realizację planu optymalizacji finansowania,
  • rozwijane partnerstwo kapitałowe w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital, 
  • zwiększanie udziału przychodów z rynku regulowanego (rynek mocy),
  • współpracę z bankami i instytucjami finansowymi,
  • poszukiwanie optymalnych źródeł finansowania,
  • preferencyjne pożyczki do kredytowania inwestycji środowiskowych,
  • zabezpieczenie ryzyka finansowego,
  • efektywne zarządzanie płynnością poprzez usługę cash poolingu.

Osiągnięte przez Grupę TAURON w latach 2018-2020 rezultaty w ramach zarządzania kapitałem finansowym

Eksportuj do Excela
Osiągnięte rezultaty 2020 r.
2019 r. 2018 r.
Przychody ze sprzedaży [mln zł] 20 850 19 558 18 122
EBITDA [mln zł] 4 223 3 599 3 492
Marża EBITDA [%] 20,3% 18,4% 19,3%
Przepływy z działalności operacyjnej [mln zł] 4 042 2 036 2 223
Dług netto/EBITDA [krotność] 2,5x 2,8x 2,5x
Zysk (strata) netto [mln zł] (2 488) (12) 207
Długoterminowy rating* BBB- BBB BBB

* 21 maja 2020 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.