List Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

O nas

Szanowni Interesariusze,

w imieniu Grupy TAURON mamy przyjemność przekazać Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2020 rok, w którym zaprezentowaliśmy wyniki finansowe, operacyjne i ESG oraz najważniejsze dokonania minionego roku.

Rok 2020 przejdzie do historii jako okres szczególny i trudny, zdominowany przez pandemię koronawirusa. Wpłynęła ona na wszystkie sfery życia gospodarczego. Pomimo wymagających warunków otoczenia rynkowego oraz spadku wolumenu dystrybuowanej i sprzedawanej energii, sytuacja finansowa Grupy TAURON pozostała stabilna. Sprawnie dostosowaliśmy się do nowej sytuacji, a wprowadzone procedury funkcjonowania spółek działających w ramach Grupy w warunkach pandemii pozwoliły na zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw energii elektrycznej naszym klientom.

W tych nadzwyczajnych okolicznościach pozytywnie oceniamy wyniki finansowe wypracowane przez Grupę TAURON w 2020 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 20,9 mld zł, co oznacza 7-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wynik EBITDA wyniósł 4,2 mld zł i był wyższy o 17 proc. niż w 2019 roku. Skonsolidowana strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 2,5 mld zł, głównie na skutek ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie. Wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymał się na poziomie gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo finansowe.

Odnosząc się do trendów rynkowych, które obserwowaliśmy w ubiegłym roku, należy podkreślić, że był to okres niezwykle dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). W rezultacie moc zainstalowana w technologii fotowoltaicznej w Polsce wzrosła o niemal 150 proc. w porównaniu z rokiem 2019, tj. z 1,5 GW do 4 GW. W tym kontekście należy odnotować, że w 2020 roku Grupa TAURON przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej 100 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 658 MW. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2019 roku. W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Grupy TAURON w 2020 roku osiągnęła poziom 823 MW.

Rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny Grupy TAURON, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot TAURONA ogłoszony w maju 2019 roku przebiegał zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi. W ramach strategii zakładamy zwiększenie do 66 proc. udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy w perspektywie 2030 roku. Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wyłączenie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy o ponad 50 proc. do roku 2030.

Aktualnie Grupa TAURON dysponuje dziewięcioma farmami wiatrowymi na lądzie o łącznej mocy 381 MW. Do 2025 roku chcemy zwiększyć ten potencjał do ponad 1 000 MW mocy zainstalowanej. Pierwszym znaczącym krokiem w realizacji tej strategii było nabycie w 2019 roku pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW. Z kolei w grudniu 2020 roku kupiliśmy projekt farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie łódzkim o mocy 30 MW. Farma powinna zostać oddana do eksploatacji w połowie 2022 roku.

Mówiąc o energii z wiatru, należy dodać, że ważną rolę w naszych planach dotyczących rozwoju mocy zeroemisyjnych będą odgrywały morskie farmy wiatrowe. Morze Bałtyckie ze względu na wietrzność i głębokość uważane jest za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju tego rodzaju energetyki w Europie. W styczniu 2021 roku podpisaliśmy list intencyjny o współpracy w tym obszarze z PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Eneą.

Kolejnym istotnym elementem strategii rozwoju Grupy TAURON jest fotowoltaika. Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu TAURONA do 2025 roku planujemy posiadać w swoim portfelu farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW.

W grudniu 2020 roku zakończyliśmy realizację pierwszej farmy w tej technologii w Jaworznie na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. Energia wygenerowana przez tę instalację zasili ponad dwa tysiące gospodarstw domowych. W budowie jest projekt Choszczno – zespół farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW, który będzie rozszerzony o kolejne 8 MW. W ubiegłym roku podpisaliśmy kilka umów przedwstępnych, m.in. na zakup sześciu projektów fotowoltaicznych oraz pięciu projektów wiatrowych.

Chcielibyśmy z satysfakcją podkreślić, że w 2020 roku wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę TAURON ze źródeł odnawialnych wzrósł w stosunku do poprzedniego roku o ponad 40 proc. W minionym roku zakończyliśmy budowę ostatnich projektów w obszarze energetyki konwencjonalnej – bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie i bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Stalowej Woli. Są to efektywne, nowoczesne jednostki wytwórcze, przystosowane do spełnienia wymagających norm z zakresu ochrony środowiska, które będą stanowiły istotny element bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Odnosząc się do działalności inwestycyjnej, warto podkreślić, że w ubiegłym roku Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje środki finansowe w wysokości 4 mld zł, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. W pierwszym z nich nakłady wynoszące 1,9 mld zł zostały przeznaczone przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej oraz budowę nowych przyłączy, w drugim – na dokończenie bloku w Jaworznie.

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2020 roku skutecznie podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Chcielibyśmy przede wszystkim wspomnieć o pierwszej w Polsce emisji obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną Grupy. W ubiegłym roku podpisaliśmy również dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 1 mld zł.

Mimo licznych wyzwań stojących przed polskim sektorem energetycznym jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja założeń Zielonego Zwrotu TAURONA pozytywnie wpłynie na pozycję rynkową i perspektywy Grupy TAURON. Wierzymy, że wysokie kompetencje i bogate doświadczenie pracowników Grupy zostaną umiejętnie wykorzystane do wzmacniania kluczowych segmentów działalności. Z drugiej strony, nasze inicjatywy w obszarze dialogu społecznego będą się nadal przyczyniały do budowania partnerskich, długofalowych relacji ze wszystkimi grupami Interesariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd

TAURON Polska Energia S.A.