Założenia modelu biznesowego Grupy TAURON

Wprowadzenie Nasze kapitały

Model biznesowy jest elementem realizacji Strategii i poprzez ustrukturyzowanie działań, ułożenie ich w logiczne, współdziałające procesy biznesowe, pozwala optymalizować budowanie wartości Grupy Kapitałowej TAURON jako całości, wykorzystując efekty skali prowadzonego biznesu i synergii wynikających ze współpracy poszczególnych ogniw łańcucha wartości.

Działalność Grupy TAURON służąca realizacji misji i wizji w oparciu o wartości oraz Kodeks Odpowiedzianego Biznesu realizowana jest w oparciu o siedem Obszarów biznesowych, zdefiniowanych zgodnie z ogniwami łańcucha wartości Grupy: Wydobycie, Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii (OZE), Handel, Dystrybucja i Sprzedaż.

W strukturze Grupy TAURON, będącej przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, w Obszarze Dystrybucja funkcjonuje Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Model biznesowy został opracowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących unbundlingu, ustanowionych w Programie Zgodności i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przy uwzględnieniu rozdziału prawnego, funkcjonalnego i organizacyjnego OSD w strukturze Grupy TAURON.

Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki, których działalność skupia się na świadczeniu na rzecz pozostałych spółek Grupy usług wsparcia, takich jak np. usługi księgowo-kadrowe, informatyczne, ochrona, ubezpieczenia. Usługa obsługi klientów świadczona jest przez jedną ze spółek Grupy na rzecz Obszaru Sprzedaży oraz z uwzględnieniem zapewnienia niezależności OSD i innych zasad unbundlingu, na rzecz Obszaru Dystrybucji.

Model biznesowy Grupy TAURON w 2020 r.

Tabela 1

Eksportuj do Excela
Wydobycie

Obejmuje głównie działalność związaną z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i klientów indywidualnych. Oprócz wydobywania węgla kamiennego prowadzona jest również działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu metodą odkrywkową wapienia oraz na jego przeróbce i sprzedaży w ramach Grupy i poza nią. 

Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez spółki: TAURON Wydobycie, Kopalnię Wapienia „Czatkowice” oraz Spółkę Usług Górniczych.

Aktualna struktura TAURON Wydobycie oparta jest na modelu składającym się z Centrum z siedzibą w Jaworznie oraz trzech zakładów produkcyjnych: Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach. W zakresie działalności Centrum znajduje się m.in. zarządzanie funkcjami wspólnymi, planowanie i sprzedaż. W zakładach produkcyjnych realizowany jest głównie proces wydobycia i wzbogacania węgla kamiennego. W tym Obszarze działa również spółka świadcząca usługi robót górniczych – Spółka Usług Górniczych.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” to odkrywkowy zakład górniczy, eksploatujący wysokiej jakości złoża wapieni karbońskich, położony w gminie Krzeszowice. 

Kamień wapienny ze złoża Czatkowice znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym, hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym, w drogownictwie oraz rolnictwie.

Wytwarzanie

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, w tym ze spalania biomasy. Działalność prowadzona jest przez spółki TAURON Wytwarzanie oraz spółkę Nowe Jaworzno Grupa TAURON, odpowiedzialną za budowę i eksploatację nowego bloku energetycznego w Jaworznie o mocy 910 MW, oddanego do eksploatacji w 2020 r.

Wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach konwencjonalnych realizowane jest w 6 elektrowniach o łącznej mocy ok. 5,2 GWe i 1,3 GWt oraz w dwóch blokach biomasowych o łącznej mocy 105 MWe. Na łączną moc ok. 5,2 GWe składa się 5,1 GWe jednostek węglowych i 0,1 GWe jednostek biomasowych. Elektrownie zlokalizowane są w Łaziskach Górnych, Będzinie, Trzebini, Stalowej Woli i Jaworznie (w tym blok 910 MWe). W tym Obszarze realizowane są również przez spółkę TAURON Serwis usługi serwisu technicznego. 

Dodatkowo w 2020 r. zakończono projekt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW wybudowanej na terenie byłej elektrowni węglowej.

Ciepło

Obejmuje wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz sprzedaż ciepła ze źródeł produkujących w kogeneracji. Wytwarzanie ciepła realizowane jest w 4 elektrociepłowniach o łącznej mocy ok. 0,35 GWe i 1,2 GWt, zlokalizowanych w miastach: Katowice, Tychy i Bielsko-Biała oraz w kotłowniach lokalnych. Jednostki wytwórcze wykorzystują do produkcji węgiel kamienny i biomasę. Działalność ciepłownicza realizowana jest przez spółki TAURON Ciepło i SCE Jaworzno III, które łącznie eksploatują ok. 1 180 km dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych na terenie m.in. Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Jaworzna, Zawiercia i Mysłowic, z czego 888 km to sieci własne TAURON Ciepło, a 121 km to sieci własne SCE Jaworzno III.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, za wyjątkiem spalania biomasy, które zgodnie z modelem biznesowym jest realizowane w ramach Obszaru Wytwarzanie i Ciepło. Produkcja energii z biomasy w Grupie TAURON również jest zaliczana do energii odnawialnej. 

Obszar ten zarządza 34 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy 133 MW, położonymi głównie na południu Polski oraz 9 elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy 381 MW, zlokalizowanymi głównie na północy kraju. Działalność w tym Obszarze realizowana jest przez spółki TAURON Ekoenergia, TAURON Ekoserwis oraz grupę spółek celowych, utworzonych do zarządzania aktywami OZE.

Dystrybucja

Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej za pośrednictwem sieci zlokalizowanej w południowej Polsce. Grupa TAURON dostarcza energię elektryczną na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a częściowo również świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego.

Działalność jest prowadzona przez spółkę TAURON Dystrybucja, która pełni rolę OSD z zagwarantowaniem niezależności i poszanowaniem wymagań dotyczących unbundlingu.

Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów, zlokalizowanych w Będzinie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu. Działalność TAURON Dystrybucja wspierana jest przez spółkę TAURON Dystrybucja Pomiary.

Handel

Obejmuje handel hurtowy energią elektryczną, obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. 

Działalność jest prowadzona przez spółki TAURON Polska Energia i TAURON Czech Energy s.r.o. W Obszarze Handel ulokowane są również zakupy biomasy i zagospodarowanie ubocznych produktów wydobycia i spalania, realizowane przez spółkę Bioeko Grupa TAURON.

Sprzedaż

Obejmuje sprzedaż odbiorcom końcowym energii elektrycznej i gazu oraz produktów powiązanych. Działalność jest prowadzona przez spółki TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE. Sprzedaż prowadzona jest na terenie całego kraju oraz, w mniejszej skali, na rynku czeskim i słowackim. W tym Obszarze realizowane są również usługi związane z oświetleniem ulicznym oraz usługi z zakresu efektywności energetycznej i technologii smart, realizowane głównie przez spółkę TAURON Nowe Technologie. Spółka zarządza ok. 745 tys. lamp ulicznych.

Struktura Obszarów Biznesowych Grupy TAURON w 2020 r.

Pozostała działalność jest wydzielona w postaci obszaru Centra Usług Wspólnych. Obejmuje takie usługi świadczone na rzecz spółek Grupy TAURON, jak m.in. usługi księgowo-kadrowe i informatyczne realizowane przez spółkę TAURON Obsługa Klienta, zarządzanie ubezpieczeniami na rzecz wszystkich spółek Grupy – spółka TAURON Ubezpieczenia, usługi ochrony oraz utrzymania porządku – Wsparcie Grupa TAURON. 

Taki rozdział kompetencji ma na celu odciążenie Obszarów Biznesowych od realizacji procesów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością operacyjną, a także obniżenie kosztów realizacji tych procesów dzięki korzyściom skali i poprawie efektywności operacyjnej. W ramach działalności spółki TAURON Obsługa Klienta realizowana jest także usługa obsługi klientów, świadczona na rzecz spółek TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE oraz, z uwzględnieniem zapewnienia niezależności OSD i innych zasad unbundlingu, na rzecz spółki TAURON Dystrybucja.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Organizacja obszarowa

Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty