Wprowadzenie

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Założenia modelu biznesowego Grupy TAURON
102-16, 102-4, 102-6, 102-7

Grupa Kapitałowa TAURON jest w pełni zintegrowaną grupą energetyczną, której model biznesowy obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości w sektorze energetycznym: od wydobycia, przez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła do klientów końcowych, uzupełniony o ekosystem innowacji i rozwój nowych biznesów, ściśle powiązanych z działalnością w sektorze energetycznym.

Grupę tworzą autonomiczne spółki prawa handlowego. Na jej czele stoi spółka TAURON Polska Energia S.A. (z siedzibą w Katowicach) jako jednostka dominująca. Grupa TAURON jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

Model biznesowy Grupy pokrywa się z łańcuchem wartości: od wytworzenia i pozyskania paliwa energetycznego, przez produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła, po sprzedaż do odbiorców końcowych. W odpowiedzi na bieżące i przyszłe wyzwania, łańcuch wartości poszerzony został o ekosystem innowacji oraz tzw. nowe biznesy, które tworzone są na styku ekosystemu innowacji i podstawowych segmentów działalności. W ich ramy wchodzi również stopniowe przechodzenie z linearnego cyklu działania na układ zamknięty, co przyczynia się do realizacji założeń ekonomii cyrkularnej.

Poniżej przedstawiono Obszary biznesowe w łańcuchu wartości pod kątem kontrybucji w generowaniu EBITDA Grupy TAURON.

Podział EBITDA w łańcuchu wartości Grupy TAURON w 2020 r.

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Za pomocą sieci dystrybucyjnych o długości ponad 241 tys. km dostarcza energię elektryczną do ponad 5,7 mln odbiorców, na terenie obejmującym powierzchnię ok. 57,9 tys. km2, co stanowi ponad 18,5% powierzchni kraju.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej TAURON w 2020 r. wyniósł 50,26 TWh.

W obszarze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych Grupa TAURON zajmuje drugie miejsce z wolumenem sprzedaży ok. 28,5 TWh rocznie.

Pod względem wolumenu produkcji Grupa TAURON jest natomiast trzecim wytwórcą energii elektrycznej na polskim rynku, z produkcją roczną na poziomie 11,4 TWh netto i z mocą zainstalowaną równą 6,1 GW.

Do produkcji energii elektrycznej instalacje konwencjonalne Grupy wykorzystują węgiel kamienny i biomasę, jednostki będące źródłami odnawialnymi wykorzystują energię wiatru, energię spadku wody i promieniowania słonecznego.

Grupa TAURON zarządza 9 elektrowniami wiatrowymi, 34 elektrowniami wodnymi oraz eksploatuje 1180 km sieci ciepłowniczych. W 2020 r. zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5 MW na terenach poprzemysłowych w Jaworznie należących do Grupy TAURON, a na etapie finalizacji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 6 MW w Choszcznie.