Wprowadzenie

Model tworzenia wartości i relacje między kapitałami Klientocentryczność

Obowiązująca Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025 oraz przyjęta w maju 2019 r. Aktualizacja Kierunków Strategicznych, określona jako Zielony Zwrot TAURONA, uwzględnia zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, aby w optymalny sposób wykorzystać posiadane zasoby. Działania realizowane w ramach Strategii Grupy TAURON koncentrują się na zbudowaniu trwałych relacji z odbiorcami produktów i usług oraz stanowią podstawę wzrostu Grupy, traktując klientocentryczność jako jedną z najważniejszych dźwigni wartości.

Grupa Kapitałowa TAURON działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, dzięki czemu zarządza każdym kolejnym elementem łańcucha energetycznego: od wydobycia i pozyskania paliwa energetycznego, przez wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła, po sprzedaż do odbiorców końcowych. Aby zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie, spełnić rygorystyczne normy środowiskowe oraz ograniczyć negatywne oddziaływanie na klimat, istotną dźwignią wartości jest nowoczesna infrastruktura. Łańcuch wartości Grupy TAURON został również poszerzony o ekosystem innowacji, dzięki czemu jedną z dźwigni wartości Grupy TAURON są nowe biznesy, które tworzone są na styku innowacji i podstawowych segmentów działalności.

W ramach Zielonego Zwrotu TAURONA Grupa dużą wagę przykłada do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz do zastąpienia wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi rozwiązaniami. W tym zakresie istotnymi dźwigniami wartości są kapitał naturalny oraz potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny, które z jednej strony pozwalają na możliwie duże uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych, z drugiej strony dają potencjał do reagowania na zmiany i dostosowywanie się do nich.

Aby jak najlepiej realizować cele wynikające ze Strategii Grupy TAURON oraz podążać w kierunku Zielonego Zwrotu TAURONA, konieczne jest również rozwijanie kompetencji i wzmacnianie zaangażowania pracowników. Ważną dźwignią wartości jest zatem kultura organizacyjna i pracownicy. To dzięki nim możliwe jest realizowanie obecnych, a także przyszłych celów biznesowych, które stanowić będą o przewadze konkurencyjnej.

Analizując dźwignie wartości, Grupa zwraca uwagę na zmiany rynkowe i regulacyjne, zachodzące zmiany klimatyczne oraz analizuje i wdraża działania zapobiegawcze, pozwalające na funkcjonowanie biznesu w dłuższej perspektywie. Zakłada się, że transformacja dźwigni wartości TAURONA będzie następowała ewolucyjnie, poprzez realizację Strategii Grupy.