Nowe biznesy

Klientocentryczność Nowoczesna infrastruktura

W dotychczasowym modelu energia elektryczna produkowana jest centralnie i dystrybuowana, by zaspokoić popyt klientów końcowych. Model ten ulega jednak pewnym zmianom na skutek wzrostu znaczenia rynku prosumentów, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ewolucji sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy.

Nowe biznesy w Grupie TAURON koncentrują się na różnych obszarach działalności (np. program e-mobility, program Internet, efektywność energetyczna, kogeneracja rozproszona, magazyny energii, smart home, smart city). W tym celu, w perspektywie krótkoterminowej, Grupa TAURON wykorzystując posiadane kompetencje, zasoby ludzkie, techniczne i organizacyjne oraz relacje z klientami, prowadzi szeroką działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjną, aby otworzyć drogę do nowych przychodów.

Nowe biznesy Grupy TAURON powiązane są zarówno z ekosystemem badań i rozwoju, jak również z procesem fuzji i przejęć. Taki sposób działania pozwala nie tylko na rozwijanie własnych pomysłów, ale również na korzystanie z doświadczeń podmiotów zewnętrznych. Dochody oparte o tradycyjny model energetyki mają ograniczony potencjał wzrostu, dlatego konieczny jest rozwój nowych działalności.

W średniej i dłuższej perspektywie zakłada się zmiany modelu działania branży energetycznej, która rozszerzać będzie ofertę o nowe produkty i usługi, zmniejszając udział tradycyjnego produktu, jakim jest energia elektryczna ze źródeł konwencjonalnych. Duże nadzieje budzą technologie związane z wykorzystaniem zielonego wodoru do magazynowania energii elektrycznej. Nowe biznesy i innowacje przygotują Grupę TAURON na wyzwania rynkowe.

Zakłada się, że udział dochodów z nowych działalności jeszcze przez wiele lat nie będzie mieć kluczowego znaczenia w związku ze znacznym udziałem podstawowej działalności w łańcuchu paliwo-energia-dystrybucja, ale wartość ta będzie sukcesywnie rosła. Aspiracją Grupy TAURON jest, by nowe biznesy przyniosły Grupie maksymalne możliwe korzyści z już pojawiających się i nadchodzących zmian.