Możliwość dostępu i korzystania z kapitału naturalnego

Nowoczesna infrastruktura Potencjał inwestycyjny i restrukturyzacyjny

Wszystkie aspekty działalności Grupy TAURON uwzględniają oddziaływanie na otoczenie lokalne, a także jakość i cenę produktów oraz usług, które oferuje klientom. Klienci Grupy TAURON są jednocześnie beneficjentami starań o jakość środowiska naturalnego i sposobu zagospodarowania zasobów.

Ogromnym atutem Grupy są zasoby naturalne, stanowiące część kapitału naturalnego, z których korzysta, dostarczając klientom produkty i usługi. Woda, ziemia i powietrze to zasoby, na które wpływa działalność biznesowa Grupy TAURON. Dokładamy wszelkiej staranności, aby oddziaływanie to było jak najmniejsze.

Grupa TAURON dąży do tego, aby 100% swych odpadów paleniskowych i pogórniczych zamieniać w produkty.

Aktywa wydobywcze Grupy TAURON pełnią istotną rolę w łańcuchu wartości. Są jego pierwszym ogniwem, a dzięki prowadzonym inwestycjom mają zagwarantować dostawy węgla o odpowiedniej jakości do jednostek wytwórczych Grupy TAURON. Obecnie Grupa podejmuje kroki w kierunku transformacji swojego miksu energetycznego, co wiąże się ze zmniejszeniem udziału energetyki konwencjonalnej opartej na węglu na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Poza węglem, ważnym zasobem naturalnym dla Grupy TAURON jest również woda, która m.in. powszechnie wykorzystywana jest w procesach produkcji energii elektrycznej. Wykorzystując w elektrowniach Grupy TAURON zamknięte obiegi wody chłodzącej, ogranicza się zużycie tego zasobu do niezbędnego minimum. Grupa TAURON podjęła również działania pozwalające odzyskiwać ten zasób w procesach odwadniania kopalń i wykorzystać wody kopalniane w procesach technologicznych.

Poza konwencjonalnymi, węglowymi jednostkami wytwórczymi do produkcji energii elektrycznej, Grupa TAURON wykorzystuje energię spadku wody i energię wiatru. Grupa TAURON eksploatuje 34 elektrownie wodne usytuowane w południowo-zachodniej części Polski i 9 farm wiatrowych, usytuowanych głównie w północnej części kraju.

Istotnym zasobem naturalnym jest również promieniowanie słoneczne. W Grupie TAURON realizowany jest program TAURON PV, w ramach którego zbudowane zostaną kolejne instalacje, m.in. na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej (głównie na terenach po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych).

Grupa TAURON w portfelu aktywów posiada również kopalnię wapienia, w której pozyskuje m.in. sorbent do odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych. Pozyskiwany surowiec ma także szerokie zastosowanie poza energetyką – jest wykorzystywany w rolnictwie, przemyśle hutniczym, budowlanym, wapienniczym, cementowym, cukrowniczym oraz w drogownictwie.

W dłuższej perspektywie wpływ działalności biznesowej Grupy TAURON na zasoby naturalne będzie się zmniejszał zarówno za sprawą konieczności spełnienia spodziewanych zaostrzeń norm środowiskowych i polityki klimatycznej, inwestycji w nowe, nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz dzięki trwałemu wyłączaniu nieefektywnych jednostek konwencjonalnych.