Klientocentryczność

Wprowadzenie Nowe biznesy

Zgodnie ze Strategią Grupy TAURON oraz Aktualizacją Kierunków Strategicznych określonych jako Zielony Zwrot TAURONA, klient jest zawsze w centrum uwagi. We wszystkich działaniach TAURON koncentruje się na zbudowaniu trwałych relacji z odbiorcami produktów i usług, a umacnianie relacji z klientami jest podstawą zakładanego wzrostu Grupy.

Liczba klientów – zarówno tych, którzy przyłączeni są do sieci dystrybucyjnej, jak i tych, którzy wybrali produkty i usługi oferowane przez Grupę TAURON – stale rośnie.

W krótkiej i średniej perspektywie priorytetem Grupy TAURON jest doskonalenie produktów i usług w odpowiedzi na potrzeby klientów, również poprzez kształtowanie oferty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniego roku nastąpiło znaczne przyspieszenie w zakresie budowy indywidualnych, prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Jest to trend, który w ocenie Grupy TAURON będzie kontynuowany i powinien zaowocować rozszerzeniem zakresu współpracy z klientami. W tym aspekcie Grupa staje się partnerem, a relacja dostawca-odbiorca ewoluuje w kierunku dzielenia się usługami.

Kolejnym celem jest upraszczanie i optymalizacja procesów komunikacji na linii klient – Grupa TAURON oraz ciągłe doskonalenie elektronicznych kanałów komunikacji.

Grupa TAURON chce kontynuować działania na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług, a przykładem tego jest uruchomiona internetowa platforma wymiany informacji z klientem pod nazwą Strefa Opinii, która promuje hasło: „Twój głos ma moc! Usłyszymy. Ulepszymy”. Platforma ta umożliwia prowadzenie systematycznych i szerokich badań, które są punktem wyjścia do wprowadzania ulepszeń w obsłudze klienta oraz opracowania przydatnych produktów i usług.

Grupa TAURON proponuje klientom nowoczesne produkty i usługi, tak aby spełnić spersonalizowane oczekiwania wybranych grup. Z tego też powodu utworzony został ekosystem innowacji, który poza kwestiami ciągłej poprawy technologii i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w równym stopniu koncentruje się na jak najlepszym dopasowaniu oferty do potrzeb obecnych i przyszłych klientów. Zakłada się, że wzrosty cen energii prawdopodobnie znajdą odzwierciedlenie w zwiększonym zainteresowaniu działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej, co rozszerzy popyt na produkty i usługi z tym związane. Pozwoli to Grupie TAURON wzbogacić wachlarz oferowanych produktów i usług. Poprawa efektywności energetycznej będzie wynikać, poza aspektami ekonomicznymi, również z rosnącej świadomości społeczeństwa w kwestii ograniczenia negatywnego oddziaływania na klimat.

W dłuższej perspektywie priorytety Grupy TAURON w zakresie klientocentryczności pozostaną niezmienne, a kwestie dostarczenia wysokiej jakości produktów i usług oraz łatwej, interaktywnej platformy komunikacji, będą kluczowe dla odniesienia sukcesu rynkowego. Zmianie podlegać będą narzędzia wzajemnej komunikacji w kierunku rosnącej roli interaktywności, skracania procesów i wzrostu transparentności. Zakłada się, że dalszy rozwój indywidualnych instalacji wytwórczych oraz spodziewana digitalizacja pomiarów (smart metering) zwiększy konkurencję na rynku energii i usług powiązanych, przy jednoczesnym pogłębieniu partnerskich relacji Grupy TAURON z klientami.